Інші завдання дивись тут...

Вправа 193 Які сполуки називають амінами? Аміни — органічні сполуки до складу молекул яких входить характеристична група атомів –NH2, яку називають аміногрупою.

 

Вправа 194 Зобразіть структурні формули молекул бутан-1-аміну і пентан-2-аміну.

СН3СН2—СН2—СН2—NН2

СН3СН—СН2—СН2—CН3

      |

      NН2

Вправа 195 Охарактеризуйте будову молекули метиламіну. У молекулі метиламіну, як і в молекулі амоніаку, атом Нітрогену сполучений із трьома іншими атомами простим ковалентним зв’язком. За рахунок трьох неспарених p-електронів атом Нітрогену утворює спільні електронні пари з двома атомами Гідрогену і з одним атомом Карбону вуглеводневого залишка (СН3) і має ще одну "неподілену" пару s-електронівСпільні електронні пари в молекулі зміщуються до атома Нітрогену, як більш електронегативного елемента, тому на атомі Нітрогену зосереджується негативний заряд, а на іншій частині молекули — позитивний. Отже, молекула метиламіну полярна.

    ..

    Nδ-      Hδ+

  ↑↖   

Hδ+Hδ+  C 

       ↗  ↖ 

      Hδ+    Hδ+

Вправа 196 Чому аміни називають органічними основами? Водні розчини амінів містять у надлишку гідроксид-аніони ОН і мають лужне середовище. Завдяки цьому та здатності утворювати солі з неорганічними кислотами їх називають органічними основами.

 

Вправа 197 Обчисліть масову частку Нітрогену в етиламіні.

Відомо: C2H5NH2   

Знайти: ω(N)-?

Розв'язування

Mr(C2H5NH2)=2Ar(C)+7Ar(H)+Ar(N)=212+71+14=45

ω(N)=Ar(N)/Mr(C2H5NH2)=14:45=0,311, або 31,1%

Відповідь: 31,1%

 

Вправа 198 Знайдіть густину (н.у.) і відносну густину метиламіну за воднем.

Відомо: CH3NH2

Знайтиρ(СH3NH2)-?, DН2(CH3NH2)-?

Розв'язування

М(СH3NH2)=31 г/моль

ρ(СH3NH2)=M(CH3NH2):VM=31 г/моль:22,4 л/моль=1,3839 г/л

DH2(CH3NH2)=M(CH3NH2):M(H2)=31 г/моль : 2 г/моль=15,5

Відповідь: ρ(СH3NH2)=1,3839 г/л, DH2(CH3NH2)=15,5

 

Вправа 199 Складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції метиламіну з водним розчином нітратної кислоти. Зважте на те, що продукт реакції розчиняється у воді.

СН3NH2 + HNO3 → [CН3NH3]+NO3   - сіль метиламоній нітрат

СН3NH2 + H+ + NO3- → CН3NH3+ + NO3

СН3NH2 + H+ → CН3NH3+ 

 

Вправа 200 Масова частка Нітрогену в зразку технічного метиламіну становить 40%. Обчисліть масову частку домішок у сполуці.

Відомо: ω(N)=40%

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

1. За формулою обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо відносну молекулярну масу технічного метиламіну (з домішками):

Mr(CH3NH2 із дом.)=(Ar(N):ω(N))100%=(14:40%)100%=35

2. Обчислюємо відносну молекулярну масу чистого метиламіну:

Mr(CH3NH2)=Ar(C)+5Ar(H)+Ar(N)=12+51+14=31

3. Розраховуємо відносну молекулярну масу домішок:

Mr(дом.)=Mr(CH3NH2 із дом.)-Mr(CH3NH2)=35-31=4

4. Обчислюємо масову частку домішок у технічному метиламіні:

ω(дом.)=Mr(дом.):Mr(CH3NH2 із дом.)=4:35=0,114, або 11,4%

Відповідь: 11,4 %

 

Вправа 201 Виведіть хімічну формулу насиченого аміну, якщо:

а) його пара важча за повітря у 2,52 раза;

Відомо: M(СnH2n+1NH2):M(повітря)=2,52

Знайти:  СnH2n+1NH2-?

Розв'язування

MnH2n+1NH2)=2,52M(повітря)=2,5229 г/моль=73 г/моль

MrnH2n+1NH2)=73

MrnH2n+1NH2)=nAr(C)+(2n+3)Ar(H)+Ar(N)=12n+2n+3+14=14n+17

14n+17=73, n=(73-17):14=4

Відповідь: С4H9NH2

б) масова частка Нітрогену в сполуці становить 0,311.

Відомо: ω(N)=0,311

Знайти:  СnH2n+1NH2-?

Розв'язування

MrnH2n+1NH2)=Ar(N):ω(N)=14:0,311=45

MrnH2n+1NH2)=nAr(C)+(2n+3)Ar(H)+Ar(N)=12n+2n+3+14=14n+17

14n+17=45, n=(45-17):14=2

Відповідь: С2H5NH2

 

Вправа 202 При згорянні аміну, молекула якого містила одну аміногрупу, утворилася водяна пара і 0,3 моль газів. Після конденсації водяної пари і пропускання решти продуктів реакції в надлишок розчину лугу залишилося 0,1 моль газу. Знайдіть формулу аміну.

Відомо: n(газів)=0,3 моль, залишалося n(газів)=0,1 моль

Знайти: CxHyN -?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції горіння аміну:

CxHyN + O2 → CO2 + N2 + H2O  (1)

Продукти згоряння аміну — вуглекислий газ, азот і водяна пара, а за умовою задачі утворилося 0,3 моль газів, тому: 

n(CO2+N2)=0,3 моль

З продуктів реакції (CO2 і N2) з лугом реагує тільки вуглекислий газ.

Запишемо рівняння реакції:

2NaOH + CO2 ->  Na2CO3 + H2O  (2)

За умовою задачі залишилося 0,1 моль газу, тому цим газом є азот, тобто, n(N2)=0,1 моль

Розраховуємо кількість речовини вуглекислого газу:

n(CO2)=n(CO2+N2)-n(N2)=0,3 моль-0,1 моль=0,2 моль

Підставимо у рівняння (1) в якості коефіцієнтів знайдені кількості речовини, отримаємо:

CxHyN + O2 → 0,2CO2 + 0,1N2 + H2O або

CxHyN + O2 → 2CO2 + 1N2 + H2O

За законом збереження маси речовини зрівняємо число атомів Нітрогену до і після реакції:

2CxHyN + O2 → 2CO2 + N2 + H2O

Обчислюємо число атомів Карбону у формулі аміну:

2х=2, звідси х=2:2=1, отже, формула аміну СH3NH2

Відповідь: СH3NH2

Інші завдання дивись тут...