Інші завдання дивись тут...

Вправа 203 Поясніть, чому основні властивості в аніліну виражені меншою мірою, ніж у метиламіну. Таку відмінність пояснюють будовою молекули аніліну, що складається з двох частин — аміногрупи і бензенового кільця. Неподілена електронна пара атома Нітрогену взаємодіє з ароматичною системою зв’язків і частково зміщується від атома Нітрогену до бензенового кільця. Унаслідок цього на атомі Нітрогену електронна густина зменшується, тому протон утримується слабкіше, в результаті посилюються кислотні, а послаблюються основні властивості аніліну. 

 

Вправа 204 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

a) 4C6H5NH2 + 31O2 → 24СO2+ 2N2+ 14H2О

б) C6H5NH2 + HBr →  [C6H5NH3]Br - розчинна сіль феніламоній бромід 

 

Вправа 205 Обчисліть масові частки елементів в аніліні.

Відомо: C6H5NH2   

Знайти: ω(С)-?, ω(Н)-?, ω(N)-?

Розв'язування

Mr(C6H5NH2)=6Ar(C)+7Ar(H)+Ar(N)=612+71+14=93

ω(С)=6Ar(С)/Mr(C6H5NH2)=612:93=0,774, або 77,4%

ω(H)=7Ar(H)/Mr(C6H5NH2)=71:93=0,075, або 7,5%

ω(N)=100%-ω(С)-ω(H)=100%-77,4%-7,5%=15,1%

Відповідь: 77,4% C, 7,5% H, 15,1% N

 

Вправа 206 Яку масу нітробензену було взято для добування аніліну, якщо утворилося 200 кг аміну, а прореагувало 95% вихідної сполуки? Це задача на відносний вихід продукту реакції програми 11, а не 10 класу.

Відомо: mпракт.(C6H5NH2)=200 кг, ƞ=95%

Знайти: m(C6H5NO2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо теоретичну масу аніліну:

mтеор.(C6H5NH2)=mпракт6H5NH2):ƞ100%=200 кг:95%100%=210,53 кг

2. Записуємо рівняння реакції:

 х кг                 210,53 кг           

C6H5NO2 + 3H2 -> C6H5NH2 + 2H2O

123 кг                 93 кг

Mr(C6H5NO2)=123, М(С6H5NO2)=123 кг/кмоль, маса 1 кмоль=123 кг

Mr(C6H5NH2)=93, М(С6H5NH2)=93 кг/кмоль, маса 1 кмоль=93 кг

х=m(C2H5NO2)=210,53 кг123 кг : 93 кг=278,4 кг

ІІ спосіб

1. Обчислюємо теоретичну масу аніліну:

mтеор.(C6H5NH2)=mпракт6H5NH2):ƞ100%=200 кг:95%100%=210,53 кг

2. Обчислюємо кількість речовини аніліну.

M(C6H5NH2)=93 кг/кмоль

n(C6H5NH2)=m(C6H5NH2):M(C6H5NH2)=210,53 кг:93 кг/кмоль=2,263 кмоль

3. Записуємо рівняння реакції:       

C6H5NO2 + 3H2 -> C6H5NH2 + 2H2O

За рівнянням реакції n(C6H5NO2):n(C6H5NH2)=1:1, тому

n(C6H5NO2)=n(C6H5NH2)=2,263 кмоль

М(С6H5NO2)=123 кг/кмоль

m(C2H5NO2)=n(C2H5NO2)M(C2H5NO2)=2,263 кмоль123 кг/кмоль=278,4 кг

Відповідь: 278,4 кг

 

Вправа 207 При згорянні ароматичного аміну утворилися вода і 1,3 моль газів. Після пропускання їх у надлишок розчину лугу залишилося 0,1 моль газу. Знайдіть формулу аміну.

Відомо: n(газів)=1,3 моль, залишилося n(газів)=0,1 моль

Знайти: CxHyN -?

Розв'язування

I cпосіб

Запишемо рівняння реакції горіння аміну:

CxHyN + O2 → CO2 + N2 + H2O  (1)

Продукти згоряння аміну — вуглекислий газ, азот і водяна пара, а за умовою задачі утворилося 1,3 моль газів, тому: 

n(CO2+N2)=1,3 моль

З продуктів реакції (CO2 і N2) з лугом реагує тільки вуглекислий газ.

Запишемо рівняння реакції:

2NaOH + CO2 ->  Na2CO3 + H2O  (2)

За умовою задачі залишилося 0,1 моль газу, тому цим газом є азот, тобто, n(N2)=0,1 моль

Розраховуємо кількість речовини вуглекислого газу:

n(CO2)=n(CO2+N2)-n(N2)=1,3 моль-0,1 моль=1,2 моль

Підставимо у рівняння (1) в якості коефіцієнтів знайдені кількості речовини, отримаємо:

CxHyN + O2 → 1,2CO2 + 0,1N2 + H2O або

CxHyN + O2 → 12CO2 + 1N2 + H2O

За законом збереження маси речовини зрівняємо число атомів Нітрогену до і після реакції:

2CxHyN + O2 → 12CO2 + N2 + H2O

Обчислюємо число атомів Карбону у формулі аміну:

2х=12, звідси х=12:2=6, отже, формула аміну С6H5NH2

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції горіння ароматичного аміну в загальному вигляді:

CnH2n-5N + (1,5n-1,25)O2 → nCO2 + 0,5N2 + (n-2,5)H2O  (1)

Продукти згоряння аміну — вуглекислий газ, азот і водяна пара, а за умовою задачі утворилося 1,3 моль газів, тому: 

n(CO2+N2)=1,3 моль

З продуктів реакції (CO2 і N2) з лугом реагує тільки вуглекислий газ.

Запишемо рівняння реакції:

2NaOH + CO2 ->  Na2CO3 + H2O  (2)

За умовою задачі залишилося 0,1 моль газу, тому цим газом є азот, тобто, n(N2)=0,1 моль

Розраховуємо кількість речовини вуглекислого газу:

n(CO2)=n(CO2+N2)-n(N2)=1,3 моль-0,1 моль=1,2 моль

Підставимо у рівняння (1) знайдені кількості речовини, отримаємо:

                               1,2 моль  0,1 моль

CnH2n-5N + (1,5n-1,25)O2 → nCO2 + 0,5N2 + (n-2,5)H2O

                                n моль    0,5 моль

n=1,2 моль0,5 моль:0,1 моль=6 моль

Отже, формула ароматичного аміну С6H7N, або С6H5NH2 

Відповідь: С6H5NH2

Інші завдання дивись тут...