Інші завдання дивись тут...

Вправа 208 Які сполуки називають амінокислотами? Амінокислоти — це органічні кислоти, що містять одну чи кілька аміногруп

 

Вправа 209 Знайдіть відповідність:

                СH3                 

                   |

1) СН3СН—СН—COOН

         |

         NН2

          СH3                 

            |

2) СН3С—СН2—COOН

         |

         NН2

                 СH3                 

                    |

3) СН3СН—СН—CH—COOН

         |          |

         CH3       NH2

a) 3-аміно-3-метилбутанова

б) 3-аміно-2-метилбутанова

в) 2-аміно-3,4-диметилпентанова 

Відповідь: 1-б, 2-а, 3-в

 

Вправа 210 Складіть структурні формули молекул таких кислот:

а) 2-амінопентанова кислота;

СН3СН2—СН2—СН—COOН

                   |

                   NН2

б) 3-аміно-2,3-диметилбутанова кислота;

      CH3      

      |

СН3—С —СН—COOН

      |    |

      NНCH3

в) 4-аміно-3-метилбутанова кислота.

H2NСН2—СН—СН2—COOН

             |

             CH3

Вправа 211 Зобразіть структурну формулу молекули α-амінобутанової кислоти.

              α             

СН3—СН2—СН—COOН

             | 

             NH2 

Вправа 212 Порівняйте хімічні властивості етанової та аміноетанової кислот.

Етанова кислота діє на індикатори, реагує із металами, деякими оксидами, гідроксидами, солями-карбонатами, а також зі спиртами:

2CH3COOH + Сa -> (CH3COO)2Сa + H2

2CH3COOH + MgO -> (CH3COO)2Mg + H2O

CH3COOH + NaOH-> CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na2CO3-> CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + C2H5OH -> CH3–COO–C2H5 + H2O

Аміноетанова кислота є амфотерною сполукою, тому не діє на індикатори, реагує і з лугами і кислотами, зі спиртами:

H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

 аміноетанова кислота              натрій аміноетаноат

H2N–CH2–COOH + HCl → [H3N–CH2–COOH]Cl

       гліцин                           гліциній хлорид

H2N–CH2–COOH + C2H5OH → H2N–CH2–COO–C2H5 + H2O

Молекули амінокислот можуть взаємодіяти між собою з одночасною участю аміно- і карбоксильної групи:

Вправа 213 Обчисліть масову частку Карбону в γ-аміномасляній кислоті.

Відомо: H2NCγН2—СβН2—СαН2—COOН чи C4H9O2N

Знайти: ω(С)-?

Розв'язування

Mr(C4H9O2N)=4Ar(C)+9Ar(H)+2Ar(O)+Ar(N)=412+91+216+14=103

ω(C)=4Ar(C)/Mr(C4H9NO2)=412:103=0,466, або 46,6%

Відповідь: 46,6%

 

Вправа 214 Яку масу амінооцтової кислоти потрібно розчинити у 100 мл води, щоб виготовити розчин із масовою часткою сполуки 16,7%?

Відомо: V(H2O)=100 мл, ω(кислоти)=16,7%, або 0,167

Знайти: m(кислоти)-?

Розв'язування

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=100 мл1 г/мл=100 г

Нехай маса розчиненої речовини (амінооцтової кислоти) х г, тоді, підставивши значення у формулу обчислення масової частки ω(кислоти)=m(кислоти):(m(кислоти)+m(H2O)), одержимо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

0,167 = х : (х + 100)

0,167 • (х + 100) = х

0,167х + 16,7 = х

х - 0,167х = 16,7

0,833х = 16,7

х = 16,7 : 0,833

х = 20

Відповідь: 20 г кислоти

 

Вправа 215 Змішали однакові кількості речовини гліцину й аланіну. Обчисліть масові частки амінокислот у суміші.

Відомо: n(H2N-CH2-COOH)=n(H2N-CH(СH3)-COOH)

Знайти: ω(H2N-CH2-COOH)-?, ω(H2N-CH(СH3)-COOH)-?

Розв'язування

Нехай гліцину й аланіну змішали в кількості речовини по 1 моль кожного.

Знайдемо молярну масу - масу в кількості речовини 1 моль. 

М(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль m(H2N-CH2-COOH)=75 г

М(H2N-CH(СH3)-COOH)=89 г/моль, маса 1 моль m(H2N-CH(СH3)-COOH)=89 г

Розраховуємо масу суміші цих речовин:

m(cуміші)=n(H2N-CH2-COOH)+n(H2N-CH(СH3)-COOH)=75 г+ 89 г=164 г

Обчислюємо масові частки цих речовин у суміші.

ω(H2N-CH2-COOH)=m(H2N-CH2-COOH):m(суміші)=75 г:164 г=0,457, або 45,7%

ω(H2N-CH(СH3)-COOH)=100%-ω(H2N-CH2-COOH)=100%-45,7%=54,3%

Відповідь: 45,7% гліцину і 54,3% аланіну

Інші завдання дивись тут...