Інші завдання дивись тут...

Вправа 216 Які сполуки називають білками? Білки — поліпептиди, які складаються із залишків молекул α-амінокислот.

Охарактеризуйте їх роль у життєдіяльності організмів. Білки виконують важливі функції в організмі, зокрема:

- будівельну (з молекул білків побудовані клітинні мембрани, вони містяться в м’язовій, сполучній і нервовій тканинах, є в нігтях, волоссі);

- запасну (білки, що надходять з їжею, розщеплюються до амінокислот, з яких синтезуються білки, властиві саме цьому організму);

- транспортну (білки, що надходять з їжею, транспортуються до різних органів теж за участю білків. Наприклад, гемоглобін крові переносить кисень до клітин організму. За наявності кисню відбувається окиснення речовин і вивільнення енергії. У м’язовій тканині таку роль виконує міоглобін);

- каталітичну (білки—ферменти пришвидшують процес окиснення, сприяючи обміну речовин. На обмін речовин впливають білки-гормони, що регулюють кров’яний тиск, вміст цукру в крові, йоду, глікогену, впливають на ріст, перетворення вуглеводів на жири);

- енергетичну (вивільняється енергія, потрібна для життєдіяльності організму, бо одночасно із синтезом білкових молекул в організмі відбувається їх розпад, що врешті спричиняє утворення вуглекислого газу та води).

 

Вправа 217 Білки, як відомо, є поліпептидами. Чи всі поліпептиди можна зараховувати до білків? Ні.

Відповідь аргументуйте. До білків зараховуються поліпептиди, які складаються із залишків молекул α-амінокислот в кількості понад 100 амінокислотних ланок.

 

Вправа 218 Чому білки є амфотерними сполуками? Завдяки наявності в їхніх молекулах двох різних функціональних груп: карбоксильних СOOH і аміногруп NH2

 

Вправа 219 Що таке денатурація білка? Явище руйнування просторової (четвертинної, третинної і вторинної) структури білка, внаслідок чого білки втрачають здатність виконувати свої біологічні функції.

Чим вона може бути спричинена? Нагріванням білків або їх колоїдних розчинів, додаванням до них розчинів кислот, лугів, солей Купруму (ІІ), Плюмбуму (ІІ) або деяких інших металічних елементів, органічних розчинників (наприклад, етанолу), а також за дії ультрафіолетових променів, радіації, ультразвуку.

 

Вправа 220 Поясніть появу осаду під час скисання молока. Під час скисання молока спостерігаємо осадження молочних білків, в осад випадає кальцій, що відщеплюється від казеїну.

 

Вправа 221 Охарактеризуйте кольорові реакції білків.

1. Біуретова реакція є якісною на пептидні групи в молекулах органічних сполук. Під час взаємодії білків із розчином солі Купруму (ІІ) в лужному середовищі виникає фіалкове забарвлення. 

2. Ксантопротеїнова реакція є якісною на білок, що містить фрагменти молекул ароматичних амінокислот. Якщо білки або їхні розчини нагрівати з концентрованою нітратною кислотою, то наявні в білках фрагменти молекул ароматичних амінокислот взаємодіють із цією кислотою з утворенням нітрогеновмісних сполук жовтого кольору.

 

Вправа 222 Масова частка білків у квасолі становить 21%, а середнє значення масової частки Нітрогену в білках дорівнює 16%. Яка приблизна маса Нітрогену міститься в 60 г квасолі?

Відомо: m(квасолі)=60 г, ω(білків)=21%, ω(N)=16%

Знайти: m(N)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо  масу білків, наявних у 60 г квасолі:

m(білків)=ω(білків)m(квасолі):100%=21%60 г:100%= 12,6 г

Обчислюємо  масу Нітрогену, наявного у 12,6 г білків:

m(N)=ω(N)m(білків):100%=16%12,6 г:100%= 2,016 г

ІІ спосіб

Обчислюємо масу білків, наявних у 60 г квасолі:

60 г - 100%

х г - 21%

х=60 г • 21% : 100%=12,6 г

Обчислюємо  масу Нітрогену, наявного у 12,6 г білків:

12,6 г - 100%

х г - 16%

х=12,6 г • 16% : 100%= 2,016 г

Відповідь: 2,016 г

Інші завдання дивись тут...