Інші завдання дивись тут...

Вправа 223 Які сполуки називають високомолекулярними? Речовини, молекули яких побудовані з великої кількості однакових або різних груп атомів, називають високомолекулярними сполуками, або полімерами

 

Вправа 224 Чому молекулярну масу полімеру називають середньою? У масі полімеру є молекули різної довжини, з різними ступенями полімеризації й, відповідно, з різними відносними молекулярними масами. Тому прийнято говорити про середню відносну молекулярну масу полімеру. Її позначають так само, як і відносну молекулярну масу, й обчислюють за формулою:

Мr(полімеру)=nМr(ел. ланки), де n — середньоарифметичне значення ступеня полімеризації для даного полімеру

 

Вправа 225 Обчисліть ступінь полімеризації поліпропілену, якщо середня молекулярна маса зразка цього полімеру становить 21 000.

Відомо: Mr(поліпропілену)=21000

Знайти: n-?

Розв'язування

(–СН2–СН–)n

         |

         СН3

поліпропілен

Мr(ел. ланки)=3Ar(C)+6Ar(H)=312+61=42

n=Мr(поліпропілену):Мr(ел. ланки)=21000:42=500

Відповідь: 500

 

Вправа 226 Чим різняться:

а) лінійні, розгалужені та сітчасті полімери; Будовою полімерного ланцюга в макромолекулах. Елементарні ланки в макромолекулі лінійного полімеру сполучені в нерозгалужений ланцюг. У макромолекулах розгалуженої форми у деяких місцях трапляються розгалуження ланцюгів за рахунок сполучення однієї ланки з кількома іншими. У сітчастих полімерів ланцюги «зшиті» окремими атомами чи групами атомів за допомогою ковалентних зв’язків; уся речовина є однією гігантською молекулою 

б) термопластичні й термореактивні полімери? Відношенням до нагрівання. Термопластичні полімери під час нагрівання розм’якшуються, у цьому стані їм можна надати будь-якої форми, що зберігається й після охолодження. Термореактивні полімери за нагрівання не розм’якшуються і не плавляться

 

Вправа 227 Що спільного й що відмінного між молекулою етену та елементарною ланкою поліетилену?

Спільне: мають однаковий кількісний і якісний склад молекул

Відмінне: кратність зв'язків між атомами Карбону (подвійний зв'язок в молекулі етену і одинарний ― в елементарній ланці поліетилену)

 

Вправа 228 Молекула мономера складається із двох атомів Карбону й атомів двох галогенів. Масова частка Карбону в сполуці становить 20,6%, а Хлору — 30,5%. Знайдіть формулу мономера.

Відомо: ω(С)=20,6%, або 0,206; ω(Cl)=30,5%, або 0,305

Знайти: формула мономеру — ?

Розв'язування

1. З формули обчислення масової частки елемента (Карбону) у мономері знаходимо відносну молекулярну масу мономера:

Mr(мономера)=2Ar(C):ω(C)=212:0,206=116,5

2. З формули обчислення масової частки елемента (Хлору) у мономері знаходимо число атомів Хлору в мономері:

x=ω(Cl)Mr(мономера):Ar(Cl)=0,305116,5:35,5=1,

тому формула мономера CClX=CX2, де X - невідомий елемент

3. Нехай Ar(X)=х, тоді 

Mr(CClX=CX2)=2Ar(C)+Ar(Cl)+3Ar(X)=212+35,5+3Ar(X)=59,5+3•х

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

59,5+3x=116,5

3х = 116,5 - 59,5

3х = 57

х = 57:3

х = 19, це Флуор F

Отже, формула мономеру CClF=CF2

Відповідь: CClF=CF2

Чи можна розв’язати задачу без використання даних про вміст Хлору? Не можна

Інші завдання дивись тут...