Інші завдання дивись тут...

Вправа 251 Чому вважають, що вуглеводні становлять фундамент органічної хімії? Органічні сполуки різних класів походять від вуглеводнів. Їх хімічні формули можна вивести, замінюючи атоми Гідрогену в молекулах вуглеводнів на характеристичні групи атомів.

 

Вправа 252 Частинки якого типу містяться в більшості органічних сполук? Молекули.

Які органічні сполуки складаються з інших частинок? Солі органічних кислот складаються з йонів, амінокислоти — з біполярних йонів.

 

Вправа 253 Спробуйте дати означення:

а) одноатомного спирту і фенолу як сполук, що походять від води;

Одноатомний спирт (CH3OH, С2H5OH) - сполука, похідна води, в молекулі якої замість атома Гідрогену міститься вуглеводневий залишок (СН3, С2Н5)

Фенол С6Н5ОН — сполука, похідна води, в молекулі якої замість атома Гідрогену міститься ароматичний вуглеводневий залишок C6H5

б) амінокислот як сполук, що походять від карбонових кислот.

Амінокислота — сполука, похідна карбонових кислот, в молекулі якої атом Карбону вуглеводневого залишку сполучений з аміногрупою NH2 

 

Вправа 254 Напишіть рівняння кількох реакцій, під час яких утворюються галогеновмісні органічні сполуки:

а) з алканів;

CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl

C3H8 + Cl2  C3H7Сl + HCl 

б) з алкенів.

CH2=CH2 + Cl2  CH2ClCH2Cl    1,2-дихлороетан

CH2=CH2 + Br2  CH2BrCH2Br   1,2-дибромоетан

 

Вправа 255 За допомогою яких реакцій (наведіть відповідні хімічні рівняння із загальними формулами органічних сполук.) можна:

а) алкен перетворити на спирт;

СnH2n + H2 CnH2n+1OH  (t0, кат.)

б) зі спирту добути алкен?

CnH2n+1OH  CnH2n + H2O  (t0, конц. H2SO4)

 

Вправа 256 Напишіть рівняння реакцій таких перетворень:

а) алкан -> алкен -> алкін -> арен;

C2H6  C2H4 + H2

С2H4  C2H2 + H2

3C2H2  C6H6

б) спирт -> альдегід -> кислота -> естер;

С2H5OH + CuO → CH3CНO + Cu + H2O

CH3CНO + [O]  CH3COOH

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O

в) амінокислота -> дипептид;

г) дисахарид -> моносахарид -> спирт;

C12H22O11 + H2 C6H12O6 + C6H12O6

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2  спиртове бродіння за участі ферментів дріждів

ґ) полісахарид -> моносахарид;

(C6H10O5)n  nC6H12O6

д) полімер -> мономер;

(CH2СН2)n → nCH2=СН2

е) мономер -> полімер (каучук).

 

Вправа 257 Під час взаємодії сполук Al4C3 і CaC2 з водою утворюються відповідно метан і етин. Складіть хімічні рівняння.

Al4C3 + 12H2 3CH4 + 4Al(OH)3

CaC2 + 2H2 C2H2 + Ca(OH)2

 

Вправа 258 Скільки насичених вуглеводнів мають відносну густину за воднем 29? 

Відомо: DН2(CnH2n+2)=29

Знайти: CnH2n+2 -?

Розв'язання

М(СnH2n+2)=DH2nH2n+2)•М(H2)=29•2 г/моль=58 г/моль

МrnH2n+2)=58

МrnH2n+2)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

14n+2=58; n=(58-2):14=56:14=4

Отже, формула алкану — С4Н10

Назвіть кожну сполуку і зобразіть структурну формулу її молекули.

СН3—СН2—СН2—СН3

        бутан

СН3СНСН3

       |       

       СН3

     ізобутан, або 2-метилпропан

Відповідь: два вуглеводні  це бутан і ізобутан.

 

Вправа 259 Виведіть формулу одноосновної насиченої карбонової кислоти й назвіть речовину, якщо масова частка Гідрогену в ній становить 8,1%

Відомо: ω(H)=8,1%, або 0,081

Знайти: формулу CnH2n+1COOH-?

Розв'язання

Молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки Гідрогену у сполуці:

МrnH2n+1COOH)=(2n+2)Ar(H):ω(H)=(2n+2)1:0,081=(2n+2)/0,081

МrnH2n+1COOH)=(n+1)Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)+2Ar(O)=

=(n+1)12+(2n+2)1+2•16=14n+46

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+46=(2n+2)/0,081

0,081(14n+46)=2n+2

1,134n+3,726=2n+2

2n-1,134n=3,726-2

0,866n=1,726

n=1,726:0,866

n=2

Відповідь: формула кислоти — С2Н5COOH 

 

Вправа 260 При взаємодії 20 г фенолу, який містив домішку бензену, з надлишком бромної води утворилося 66,2 г галогеновмісної органічної сполуки. Обчисліть масову частку ароматичного вуглеводню у фенолі.

Відомо: m(C6H5OH із дом.)=20 гm(C6H2Br3OH)=66,2 г

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:

   x г                   66,2 г

С6H5OH +3Br2  C6H2Br3OH + 3HBr

  94 г                  331 г

М(C6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г

М(С6H2Br3OH)=331 г/моль, маса 1 моль=331 г

х=n(C6H5OH)=66,2 г • 94 г : 331 г = 18,8 г

2. Розраховуємо масу домішок (бензену) в суміші:

m(дом.)=m(C6H5OH із дом.)-m(C6H5OH)=20 г - 18,8 г = 1,2 г

3. Обчислюємо масову частку домішок (бензену) в суміші:

ω(дом.)=m(дом.):m(C6H5OH із дом.)=1,2 г : 20 г=0,06, або 6%

ІI спосіб

М(С6H2Br3OH)=331 г/моль

n(C6H2Br3OH)=m(C6H2Br3OH):M(C6H2Br3OH)=66,2 г:331 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: С6H5OH +3Br2  C6H2Br3OH + 3HBr

За рівнянням реакції n(C6H5OH):n(C6H2Br3OH)=1:1, тому

n(C6H5OH)=n(C6H2Br3OH)=0,2 моль

М(C6H5OH)=94 г/моль

m(C6H5OH)=n(C6H5OH)M(C6H5OH)=0,2 моль•94 г/моль=18,8 г

Обчислюємо масову частку фенолу в суміші:

ω(C6H5OH)=m(C6H5OH):m(C6H5OH із дом.)=18,8 г : 20 г=0,94, або 94%

Розраховуємо масову частку домішок (бензену) в суміші:

ω(дом.)=100%-ω(C6H5OH)=100% - 94%=6%

Відповідь: 6%

Інші завдання дивись тут...