Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Полімери - це високомолекулярні речовини, до складу молекул яких входять мономерні ланки, що повторюються багато разів

2 В основі добування полімерів лежать реакції: а) полімеризації; б) поліконденсації

3 Реакцією полімеризації називають утворення високомолекулярних сполук (полімерів) з низькомолекулярних (мономерів)

4 Реакції поліконденсації відрізняються від реакцій полімеризації тим, що крім високомолекулярної речовини утворюється низькомолекулярний продукт (вода)

5 Ступінь полімеризації - це число, що вказує на кількість мономерних ланок у полімері

6 Полімери не мають сталої відносної молекулярної маси тому, що мономерні ланки є різними за розмірами, тобто з різним ступенем полімеризації

7 До пластмас належать: поліетилен, поліпропілен, поліхлоровініл, фенолоформальдегідні пластмаси

8 За структурою пластмаси поділяють на: а) лінійні; б) розгалужені; в) просторові

9 Регулярна структура визначається чергуванням однакових за складом і будовою мономерних ланків 

10 Довільне розміщення у лінійних полімерах називають нерегулярною

 

Вправа 2 Обчисліть ступінь полімеризації поліетилену, якщо середня молекулярна маса його становить:

а) 19600

Відомо: Mr(поліетилену)=19600

Знайти: n-?

Розв'язування

СН2–СН2–  елементарна ланка поліетилену

Мr(ел.ланки)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28

n=Мr(поліетилену):Мr(ел.ланки)=19600:28=700

Відповідь: 700

б) 22400

Відомо: Mr(поліетилену)=22400

Знайти: n-?

Розв'язування

СН2–СН2–  елементарна ланка поліетилену

Мr(ел.ланки)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28

n=Мr(поліетилену):Мr(ел.ланки)=22400:28=800

Відповідь: 800

III-IV

Вправа 3 Складіть формули органічних сполук за їхніми назвами та встановіть, які з них можуть утворювати полімери: 2-метипроп-1-ен; 2-метилбут-2-ен; 3-метилбут-1-ен; 3-метилбут-1-ин. 

2-метипроп-1-ен

СН2=С—СН3

      |

      СН3

2-метилбут-2-ен

СН3С=СH—СН3

      |

      СН3

3-метилбут-1-ен

СН2=СHСH—СН3

           |

           СН3

3-метилбут-1-ин

СНССH—СН3

        |

        СН3

Де можливо, напишіть рівняння реакцій для тих, що можуть утворювати полімери.

       CH3             CH3

       │               

nCH2=C [―CH2C]n 

        │                     

        CH3              СH3

 CH3            CH3

 │              │ 

nC=CH [―CCH]n

 │             │    

 CH3СН3        СHСН3

Вправа 4 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H2 → C2H3Cl → (―CH2―CH(Cl)―)n

2СH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + H2 → C2H4

2C2H4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CH [―CH2CH]n

        │                         

        Cl                 Сl

V рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

етан -> хлороетан -> етанол -> етен -> поліетилен

C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl

C2H5Cl + H2O  C2H5OH + HCl

C2H5OH  C2H4 + H2O (при H2SO4, t0)

CH2=CH2 (―CH2―CH2―)n 

 

Вправа 6 Суміш метану і етену масою 7,2 г піддали дії брому. Утворився 1,2-дибромоетан масою 37,6 г. Обчисліть масовий склад вихідної суміші.

Відомо: m(cуміші)=7,2 г, m(C2H4Br2)=37,6 г

Знайти: w(C2H4)-?, w(CH4)-?

Розв'язування

У суміші тільки етен реагує з бромом з утворенням 1,2-дибромоетану.

Складаємо рівняння реакції:

x г                37,6 г

С2H4 + Br2 -> C2H4Br2

28 г                188 г

M(С2H4)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

M(С2H4Br2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

х=m(С2H4)=37,6 г • 28 г : 188 г=5,6 г

w(С2H4)=m(С2H4):m(суміші)=5,6 г : 28 г=0,2, або 20%

w(СН4)=100%-w(С2Н4)=100%-20%=80%

Відповідь: w(С2Н4)=20%, w(СН4)=80%

Інші завдання дивись тут...