Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Позначте назву групи органічних речовин, до якої належать амінокислоти:

А Насичені вуглеводні

Б Ненасичені вуглеводні

В Оксигеновмісні

Г Нітрогеновмісні

Відповідь: Г

 

Вправа 2 Позначте фукнціональні групи амінокислот:

А ―NO2

Б NH2

В COOH

Г ―COH

Відповідь: БВ

 

Вправа 3 Позначте назви характеристичних груп амінокислот:

А Аміногрупа, карбоксильна

Б Альдегідна, карбоксильна

В Гідроксильна, аміногрупа

Г Карбонільна, карбоксильна

Відповідь: А

 

Вправа 4 Позначте реакцію, де аміноетанова кислота проявляє основні властивості:

А H2N-CH2-COOH + HO-CH3  H2N-CH2-COO-HCH3 + H2O

Б H2N-CH2-COOH + NaOH  H2N-CH2-COONa + H2O

В H2N-CH2-COOH + H2N-CH2-COOH  H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + H2O

Г H2N-CH2-COOH + HCl  [H3N-CH2-COO]+Cl-

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Укажіть, між якими групами виникає пептидний зв'язок:

А Аміногрупою та гідроксильною

Б Аміногрупою та карбоксильною

В Карбоксильною та гідроксильною

Г Альдегідною та аміногрупою

Відповідь: Б

ІІ рівень

Вправа 6 Укажіть відповідність між правими та лівими частинами реакцій:

Відповідь: А-3,Б-4, В-1, Г-2 

 

Вправа 7 Укажіть послідовність добування амінокислоти, маючи такі речовини:

А Етанова кислота

Б Етанол

В Хлороетанова кислота

Г Етен

Ґ Аміноетанова кислота

Д Етаналь

Відповідь: ГБДАВҐ

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + Ag2O → CH3COOH + 2Ag

СH3COOH + Cl2 → Cl-CH2-COOH + HCl

Сl-CH2-COOH + NH3 → H2N-CH2-COOH +HCl

 

Вправа 8 Обчисліть та позначте масу натрієвої солі аміноетанової кислоти, якщо в реакції з натрій гідроксидом повністю прореагувала аміноетанова кислота масою 15 г:

А 18,6 г

Б 19,0 г

В 19,4 г

Г 18,8 г

Відповідь: В

Відомо: m(H2N-CH2-COOH)=15 г

Знайти: m(H2N-CH2-COONa)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     15 г                             х г               

H2N-CH2-COOH + NaOH  H2N-CH2-COONa + H2O 

     75 г                            97 г

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г

M(H2N-CH2-COONa)=97 г/моль, маса 1 моль=97 г

х=15 г  97 г : 75 г=19,4 г

ІІ спосіб

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль

у(H2N-CH2-COOH)=m(H2N-CH2-COOH):M(H2N-CH2-COOH)=15 г : 75 г/моль=

=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: 

H2N-CH2-COOH + NaOH  H2N-CH2-COONa + H2O

За рівнянням реакції у(H2N-CH2-COOH):у(H2N-CH2-COONa)=1:1, тому

у(H2N-CH2-COONa)=у(H2N-CH2-COOH)=0,2 моль 

M(H2N-CH2-COONa)=97 г/моль

m(H2N-CH2-COONa)=у(H2N-CH2-COONa)M(H2N-CH2-COONa)=

=0,2 моль  97 г/моль=19,4 г

Відповідь: 19,4 г

ІІІ рівень

Вправа 9 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

C2H2 → C6H6 → C6H5-NO2 → C6H5-NH2 → C6H2Br3-NH2

3C2H2  C6H6

C6H6 + HNO3  C6H5-NO2 + H2O

C6H5-NO2 + 3H2  C6H5-NH2 + 2H2O

C6H5-NH2 + 3Br2  C6H2Br3-NH2 + 3HBr↓

 

Вправа 10 Напишіть рівняння реакції гідролізу трипептиду за схемою:

H2N-CH2-CH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH + 2H2

 H2N-CH2-CH2-CH2-COOH + H2N-CH(CH3)-COOH + H2N-CH(CH3)-COOH

 

Вправа 11 З етанової кислоти добули хлороетанову, в з останньої аміноетанову. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної аміноетанової кислоти, якщо прореагувала хлороетанова кислота масою 18,9 г.

Відомо: m(Сl-CH2-COOH)=18,9 г

Знайти: m(H2N-CH2-COOH)-?, у(H2N-CH2-COOH)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     18,9 г                      х г               

Cl-CH2-COOH + NH3  H2N-CH2-COOH + HCl 

     94,5 г                      75 г

M(Cl-CH2-COOH)=94,5 г/моль, маса 1 моль=94,5 г

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г

х=18,9 г  75 г : 94,5 г=15 г

у(H2N-CH2-COOH)=m(H2N-CH2-COOH):M(H2N-CH2-COOH)=15 г : 75 г/моль=

=0,2 моль

ІІ спосіб

M(Cl-CH2-COOH)=94,5 г/моль

у(Cl-CH2-COOH)=m(Cl-CH2-COOH):M(Cl-CH2-COOH)=18,9 г : 94,5 г/моль=

=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:          

Cl-CH2-COOH + NH3  H2N-CH2-COOH + HCl

За рівнянням реакції у(Cl-CH2-COOH):у(H2N-CH2-COOH)=1:1, тому

у(H2N-CH2-COOH)=у(Cl-CH2-COOH)=0,2 моль 

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль

m(H2N-CH2-COOH)=у(H2N-CH2-COOH)M(H2N-CH2-COOH)=

=0,2 моль  75 г/моль=15 г

Відповідь: 15 г і 0,2 моль

 

Вправа 13 Складіть схему добування феніламіну з етину та напишіть відповідні рівняння реакцій.

C2H2 → C6H6 → C6H5-NO2 → C6H5-NH2 

3C2H2  C6H6

C6H6 + HNO3  C6H5-NO2 + H2O

C6H5-NO2 + 3H2  C6H5-NH2 + 2H2O

 

Вправа 14 Аміноетанову кислоту масою 50 г з масовою часткою негорючих домішок 0,25 повністю спалили. Обчисліть об'єми утворених газів (н.у.), масу й кількість речовини води.

Відомо: m(H2N-CH2-COOH з дом.)=50 г, w(дом.)=0,25

Знайти: V(CO2)-?, V(N2)-?, m(H2O)-?, у(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

w(H2N-CH2-COOH)=1-w(дом.)=1-0,25=0,75

m(H2N-CH2-COOH)=w(H2N-CH2-COOH)m(H2N-CH2-COOH з дом.)=0,7550 г=

=37,5 г

Записуємо рівняння реакції:

     37,5 г                  х л      у г      z л               

4H2N-CH2-COOH + 9O2  8CO2 + 10H2O + 2N2 

     300 г                  179,2 л   180 г   44,8 л

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г, а маса 4 моль=300 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, тоді 2 моль - 44,8 л, а 8 моль - 179,2 л

М(H2О)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г, а маса 10 моль=180 г

х=V(CO2)=37,5 г  179,2 л : 300 г=22,4 л

у=m(H2O)=37,5 г  180 г : 300 г=22,5 г

z=V(N2)=37,5 г  44,8 л : 300 г=5,6 л

у(H2O)=m(H2O):M(H2O)=22,5 г : 18 г/моль=1,25 моль

ІІ спосіб

m(дом.)=w(дом.)m(H2N-CH2-COOH з дом.)=0,2550 г=12,5 г

m(H2N-CH2-COOH)=m(H2N-CH2-COOH з дом.)-m(дом.)=50 г-12,5 г=37,5 г

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль

v(H2N-CH2-COOH)=m(H2N-CH2-COOH):M(H2N-CH2-COOH)=37,5 г:75 г/моль=

=0,5 моль

Записуємо рівняння реакції:          

4H2N-CH2-COOH + 9O2  8CO2 + 10H2O + 2N2

За рівнянням реакції у(H2N-CH2-COOH):у(СO2):у(H2O):у(N2)=4:8:10:2, тому

у(CO2)=8у(H2N-CH2-COOH):4=80,5 моль:4=1 моль

у(H2O)=10у(H2N-CH2-COOH):4=100,5 моль:4=1,25 моль

у(N2)=2у(H2N-CH2-COOH):4=20,5 моль:4=0,25 моль

V(CO2)=у(CO2)VM=1 моль • 22,4 л/моль=22,4 л

V(N2)=у(N2)VM=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л

M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=у(H2O)M(H2O)=1,25 моль  18 г/моль=22,5 г

Відповідь: 22,4 л СО2; 5,6 л N2; 22,5 г і 1,25 моль Н2О

Інші завдання дивись тут...