Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1. Розв'яжіть тестові завдання.

1 Позначте, яка з сполук, поданих формулами, є ароматичним аміном:

А C6H5—COOH

Б C6H5—OH

В C6H5—NH2

Г C6H5—NO2

Відповідь: В

 

2 Позначте, в який колір змінює забарвлення фенолфталеїн у розчині метанаміну:

А Червоний

Б Малиновий

В Жовтий

Г Синій

Відповідь: Б

 

3 Укажіть, який з пропонованих амінів, поданих формулами, не змінює забарвлення фенолфталеїну:

А С3Н7—NH2

Б С2H5—NH2

В С6Н5—NH2

Г СН3—NH2

Відповідь: В

 

4 Позначте реакцію, внаслідок якої утворюється метанамоній гідроксид:

А NH3 + HCl  NH4Cl

Б С2H5NH2 + HCl  [C2H5NH3]+Cl-

В CH3NH2 + H2 [CH3NH3]+OH-

Г C2H5NH2 + H2 [C2H5NH3]+OH-

Відповідь: В

 

5 Позначте рівняння реакції, що підтверджує основні властивості феніламіну:

А С6H5NH2 + HCl  [C6H5NH3]+Cl-

Б С2H5NH2 + HCl  [C2H5NH3]+Cl-

В СH3NH2 + HCl  [CH3NH3]+Cl-

Г С2H5NH2 + H2 [C2H5NH3]+OH-

Відповідь: А

 

6 Позначте реакцію Зіміна:

А 4CH3NH2 + 9O2  4СO2 + 10Н2О + 2N2

Б С6Н5NO2 + 3H2 → С6Н5NH2 + 2H2O

В С2Н5NH2 + H2O → [С2Н5NH3]+OH-

Г С6H5NH2 + HCl  [C6H5NH3]+Cl-

Відповідь: Б

 

7 Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між лівими і правими частинами реакцій:

А C6H5NH2 + 3Br  

Б СН3NH2 + H2O → 

В С6Н5OH + NaOH →

Г 2С6H5OH + 2Na 

 

C6H5ONa + H2O

2 [СН3NH3]+OH-

3 [СН3NH3]+Cl-

4 2С6H5ONa + H2

[C6H2Br3NH2 + 3HBr

Відповідь: А-5, Б-2, В-1, Г-4

III рівень

Вправа 2 Масові частки елементів у складі речовини становлять: Карбон - 53,33%, Гідроген - 15,55% і Нітроген. Густина сполуки за повітрям - 1,551. Обчисліть молекулярну масу і напишіть структурну формули та дайте назву.

Відомо: ω(C)=53,33%, або 0,5333, ω(H)=15,55%, або 0,1555,

Dповітря(CxHyNz)=1,551  

Знайти: CxHyNz-?

Розв'язування

M(CxHyNz)=Dповітря(CxHyNz)M(повітря)=1,55129 г/моль=45 г/моль

Mr(CxHyNz)=45

х=ω(C)Mr(CxHyNz):Ar(C)=0,533345:12=2

у=ω(Н)Mr(CxHyNz):Ar(Н)=0,155545:1=7

ω(N)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-53,33%-15,55%=31,12%, або 0,3112

z=ω(N)Mr(CxHyNz):Ar(N)=0,311245:14=1

Отже, формула сполуки С2Н7N, або C2H5NH2

Структурна формула і назва:

СH3CH2NH2

   етанамін

IV рівень

Вправа 3 Суміш феніламіну з метанаміном масою 223 г з масовою часткою метанаміну 13,9% піддали дії надлишку бромної води. Обчисліть маси та кількості речовин утворених продуктів.

Відомо: m(суміші)=223 г, ω(СН3–NH2)=13,9

Знайти: m(С6Н2Br3–NH2)-?, v(С6Н2Br3–NH2)-?, m(HBr)-?, v(HBr)-?

Розв'язування

І спосіб

m(СН3–NH2)=ω(СН3–NH2)m(суміші):100%=13,9% • 223 г : 100%=31 г

m(С6Н5–NH2)=m(суміші)-m(СН3–NH2)=223 г - 31 г=192 г

У суміші тільки феніламін реагує з бромною водою.

Записуємо рівняння реакції:

  192 г                     х г           у г

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

   93 г                    330 г         243 г

M(С6Н5–NH2)=93 г, маса 1 моль=93 г

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль, маса 1 моль=330 г

М(НBr)=81 г/моль, маса 1 моль=81 г, а маса 3 моль=243 г

х=m(С6Н2Br3–NH2)=192 г • 330 г : 93 г=681 г

у=m(НBr)=192 г • 243 г : 93 г=502 г

v(С6Н2Br3–NH2)=m(С6Н2Br3–NH2):M(С6Н2Br3–NH2)=681 г : 330 г/моль=

=2,06 моль

v(НBr)=m(НBr):M(НBr)=502 г : 81 г/моль=6,2 моль

ІІ спосіб

m(СН3–NH2)=ω(СН3–NH2)m(суміші):100%=13,9%223 г:100%=31 г

m(С6Н5–NH2)=m(суміші)-m(СН3–NH2)=223 г - 31 г=192 г

У суміші тільки феніламін реагує з бромною водою.

Записуємо рівняння реакції:

  192 г                    х моль       у моль

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

   93 г                    1 моль       3 моль

M(С6Н5–NH2)=93 г, маса 1 моль = 93 г

х=v(С6Н2Br3–NH2)=192 г • 1 моль : 93 г=2,06 моль

у=v(НBr)=192 г • 3 моль : 93 г=6,2 моль

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль, М(НBr)=81 г/моль

m(С6Н2Br3–NH2)=v(С6Н2Br3–NH2)M(С6Н2Br3–NH2)=2,06 моль  330 г/моль=

=681 г

m(НBr)=v(НBr)M(НBr)=6,2 моль  81 г/моль=502 г

Відповідь: 681 г і 2,06 моль С6Н2Br3–NH2; 502 г і 6,2 моль HBr

Інші завдання дивись тут...