Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Вставтe пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Амін складу C3H7NH2 називають насиченим

2. Реакція 4CH3NH2 + 9O2  4СO2 + 10Н2О + 2N2 називається окисненням

3 Аміни називають органічними основами.

4 Анілін, як і аміни та амоніак, має подібні з ним властивості.

5 Метанамін взаємодіє з кислотами з утворенням солей

6 Анілін належить до ароматичних амінів

7 Ароматичні аміни cлабші основи, ніж насичені, тому що під впливом бензольного ядра на атомі Нітрогену зменшується електронна густина

8 Під час реакці C6H5NH2 + НСl  утворюється метанамоній хлорид

9 Речовина, що утворюється під час реакції C6H5NH2 + ЗВг2 , називається 2,4,6-трибромоаніліну

 

Вправа 2 Феніламін у промисловості добувають дією воднем на нітробензен у присутності каталізатора і за підвищеної температури. Обчисліть, яку масу феніламіну можна добути і нітробензену масою 36,9 г, якщо вважати, що речовини повністю прореагували.

Відомо:m(С6Н5–NO2)=36,9 г

Знайти: m(С6Н5–NH2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 36,9 г                      х г

С6Н5–NO2 + 3H2 → С6Н5–NH2 + 2H2O

  123 г                      93 г

M(С6Н5–NО2)=123 г, маса 1 моль=123 г

М(С6Н5–NH2)=93 г/моль, маса 1 моль=93 г

х=36,9 г • 93 г : 123 г=27,9 г

ІІ спосіб

М(С6Н5–NО2)=123 г/моль

γ(С6Н5–NO2)=m(С6Н5–NO2):M(С6Н5–NO2)=36,9 г : 123 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції:

С6Н5–NO2 + 3H2 → С6Н5–NH2 + 2H2O

За рівнянням γ(С6Н5–NO2):γ(С6Н5–NH2)=1:1, тому 

γ(С6Н5–NH2)=γ(С6Н5–NO2)=0,3 моль

М(С6Н5–NH2)=93 г/моль

m(С6Н5–NH2)=γ(С6Н5–NH2)M(С6Н5–NH2)=0,3моль93г/моль=27,9 г

Відповідь: 27,9 г феніламіну

III рівень

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій утворення солей із запропонованих речовин: 

а) С6Н5–NН2 i HCl

С6Н5–NН2 + HCl  [C6H5–NH3]+Cl-

б) С6Н5–NH2 і Вг2

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

 

Вправа 4 Масові частки елементів у складі речовини становлять: Карбон - 38,81%; Гідроген - 16,13% і Нітроген. Густина сполуки за воднем - 15,5. Обчисліть молекулярну масу сполуки Та назвіть її.

Відомо: ω(C)=38,81%, ω(H)=16,13%  

Знайти: CxHyNz-?

Розв'язування

ω(N)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-38,81%-16,13%=45,06%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 38,81 г, атомів Гідрогену — 16,13 г, атомів Нітрогену — 45,06 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі сполуки (співвідношення кількостей речовини елементів):

x:y:z=γ(C):γ(H):γ(N)=m(C)/M(C) : m(H)/M(H) : m(N)/M(N)=

=(38,81/12):(16,13/1):(45,06/14)=3,2:16,13:3,2

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х:у:z=3,2/3,2 : 16,13/3,2 : 3,2/3,2=1:5:1, отже, формула сполуки CH5N, або CH3NH2

Відповідь: CH3NH2

 

Вправа 5 До емульсії феніламіну масою 535,3 г з масовою часткою домішок 0,15 додали бромної води в надлишку. Обчисліть маси утворених продуктів.

Відомо: m(С6Н5–NHз дом.)=535,3 г, ω(дом.)=0,15

Знайти: m(С6Н2Br3–NH2)-?, m(HBr)-?

Розв'язування

І спосіб

ω(С6Н5–NH2)=1-ω(дом.)=1-0,15=0,85

m(С6Н5–NH2)=ω(С6Н5–NH2)m(С6Н5–NHз дом.)=0,85535,3 г=455 г

Записуємо рівняння реакції:

  455 г                     х г             у г

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

   93 г                    330 г           243 г

M(С6Н5–NH2)=93 г, маса 1 моль=93 г

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль, маса 1 моль=330 г

М(НBr)=81 г/моль, маса 1 моль=81 г, а маса 3 моль=243 г

х=455 г • 330 г : 93 г = 1614 г

у=455 г • 243 г : 93 г = 1188 г

ІІ спосіб

m(дом.)=ω(дом.)m(С6Н5–NHз дом.)=0,15535,3 г=80,295 г

m(С6Н5–NH2)=m(С6Н5–NHз дом.)-m(дом.)=535,3-80,295 г=455 г

M(С6Н5–NH2)=93 г

γ(С6Н5–NH2)=m(С6Н5–NH2):M(С6Н5–NH2)=455 г : 93 г/моль=4,89 моль

Записуємо рівняння реакції:

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

За рівнянням γ(С6Н5–NH2):γ(С6Н2Br3–NH2):γ(НBr)=1:1:3, тому 

γ(С6Н2Br3–NH2)=γ(С6Н5–NH2)=4,89 моль

γ(HBr)=3γ(С6Н2Br3–NH2)=34,89 моль=14,67 моль

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль

m(С6Н2Br3–NH2)=γ(С6Н2Br3–NH2)M(С6Н2Br3–NH2)=4,89 моль330г/моль=

=1614 г

М(НBr)=81 г/моль

m(НBr)=γ(НBr)M(НBr)=14,67 моль81 г/моль=1188 г

Відповідь: 1614 г 2,4,6-трибромоаніліну та 1188 г бромоводню

IV рівень

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій за схемою: 

СаС2  A  C6H6  C6H5NO2  Б  C6H2Br3NH2

Назвіть речовини, позначені літерами.

CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2

3C2H2  C6H6

C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O

C6H5NO2 + 3H2  C6H5NH2 + 2H2O

С6Н5NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3NH2 + 3HBr

Відповідь: А - етин, Б - феніламін

 

Вправа 7 Порівняйте хімічні властивості: а) метиламіну 6) феніламіну. Укажіть на подібність та відмінність

Подібність: виявляють основні властивості і реагують з кислотами:

СН3–NН2 + HCl  [CH3–NH3]+Cl-

С6Н5–NН2 + HCl  [C6H5–NH3]+Cl-

Відмінність: метиламін змінює колір індикаторів, реагує з водою, а феніламін реагує з бромом:

СН3–NН2 + H2 [CH3–NH3]++ OH-   - лужне середовище

С6Н5NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3NH2 + 3HBr

 

Вправа 8 Через суміш феніламіну з бензеном масою 50 г пропустили надлишок гідроген хлориду. Кристали солі, що утворилася, відфільтрували й зважили. їхня маса - 20 г. До отриманого фільтрату додали брому та залізних ошурків й нагріли. Обчисліть масу утвореного бромопохідного.

Відомо: m(суміші)=50 г; m([C6H5–NH3]+Cl-)=20 г

Знайти: m(С6Н2Br3–NH2)-?

Розв'язування

У суміші тільки феніламін реагує з гідрогенхлоридом, тому записуємо рівняння реакції:

    х г                        20 г

C6H5–NH2 + HCl → [C6H5–NH3]+Cl-

   93 г                        129,5 г   

М(C6H5–NH2)=93 г/моль, маса 1 моль=93 г                

М([C6H5–NH3]+Cl-)=129,5 г/моль, маса 1 моль=129,5 г

х=m(C6H5–NH2)=20 г • 93 г : 129,5 г=14,36 г

m(C6H6)=m(суміші)-m(C6H5–NH2)=50 г - 14,36 г=35,64

Записуємо рівняння реакції:

35,64 г           х г             

С6Н6 + Br2 → С6Н5Br + HBr

78 г              157 г

M(С6Н6)=78 г, маса 1 моль=78 г

М(С6Н5Br)=157 г/моль, маса 1 моль=157 г

х=m(C6H5Br)=35,64 г • 157 г : 78 г=72 г

Відповідь: 72 г С6Н5Br

Інші завдання дивись тут...