Інші завдання дивись тут...

Вправа І Вставте пропущені cлова, щоб вирази стали завершеними.

1 Молекулярні формули, метану СH4, етену C2H4, етину C2H2

2. Загальна формула метанових вуглеводнів СnH2n+2

3 Метан у 8 рази важчий за водень

4 За нормальних умов метан пооявляс такі фізичні властивості:

газ без кольору і запаху, малорозчинний у воді, вдвічі легший за повітря

5 Продуктами горіння вуглеводнів є вуглекислий газ і вода

6 Метан і етан застосовують: для добування галогенопохідних, як паливо у побуті та промисловості, у виготовленні фарб, клеїв, лікарських препаратів, розчинників тощо

7 Етен і етин ненасичені вуглеводні

II рівень

Вправа 2 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Суміш метану з киснем у співвідношенні 1:2вибухонебезпечна

2 Метан є стійкий до дії: а) кислот; б) лугів; в) сильних окисників;

3 Метан і етан вступають в реакції  хлорування за сильного освітлення або нагрівання

4 Етен і етин вступають у реакції приєднання з воднем і галогенами

5 Укажіть формулу насиченого вуглеводню:

А C5H12

Б. C4H8 

В. C2H2

Г С3H8

Відповідь: А

Загальна формула насичених вуглеводнів CnH2n+2

6. Укажіть структурну формулу етину:

А  СН2=CH2 

Б  СН3—СН3 

В  СН  СН

Г  СН3—СН2—СН3

Відповідь: В

7. Відносна молекулярна маса етену 28 , а етину 26

Mr(C2H4)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28

Mr(C2H2)=2Ar(C)+2Ar(H)=212+41=26

8. Відносна густина етену за гелієм 14, а етину 13

DHe(C2H4)=Mr(C2H4):Mr(He)=28:2=14

DHe(C2H2)=Mr(C2H2):Mr(He)=26:2=13

III рівень

Вправа 3 Укажіть формули двох ненасичених вуглеводнів:

А С7Н16 

Б С4Н8 

В С2Н2 

Г С3Н8

Відповідь: Б, В

Загальні формули насичених вуглеводнів алкенів CnH2n і алкінів CnH2n-2

 

Вправа 4 Установіть відповідність між формулами і назвами речовин:

А  С6H14

Б  С2H2

В  С2Н4

Г  C2H6

1 Етен

2 Етан

3 Гексан

4 Етин

5 Пентан

Відповідь: А-3, Б-4, В-1, Г-2

 

Вправа 5 Установіть відповідність між формулами, назвами і відносними молекулярними масами вуглеводнів:

A  С2Н2

Б  С4Н10

B  С2Н4

Г  С8Н18

1 Етен

2 0ктан

3 Бутан

4. Етин

І     58 

ІІ   114

ІІІ  26

IV  28

Відповідь: А-4-ІІІ, Б-3-І, В-1-IV, Г-2-ІІ

 

Вправа 6 Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратиться, а кількість речовини карбон (ІV) оксиду, що утвориться внаслідок повного згоряння етану об'ємом 18 м3.

Відомо: V(C2H6)=18 м3

Знайти: V(O2)-?, v(СO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

18 м3       х м3     у кмоль

2C2H6  +  7O2  ->   4CO2 + 6H2O

44,8 м3   156,8 м3  4 кмоль

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, 2 кмоль займуть 44,8 м3, а 7 кмоль - 156,8 м3

х=V(O2)=18 м3  156,8 м3 : 44,8 м3 = 63 м3

у=v(СO2)=18 м3  4 кмоль : 44,8 м3 = 1,6 кмоль

Відповідь: 63 м3 О2 і 1,6 кмоль СО2

 

Вправа 7 Обчисліть об'єм етину (н.у.) та вкажіть назву продукту реакції, якщо під час взаємодії його з надлишком брому маса продукту становила 25,95 г.

Відомо: m(C2H2Br2)=25,95 г

Знайти: V(C2H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

х л                     25,95 г

C2H2  +  2Br2 ->  C2H2Br4

22,4 л               266 г

Mr(C2H2Br4)=2Ar(C)+2Ar(H)+4Ar(Br)=212+21+480=266

М(C2H2Br4)=266 г/моль, маса 1 моль=266 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л                   

х=V(C2H2)=25,95 г  22,4 л : 266 г = 2,2 г

Відповідь: 2,2 г ; 1,1,2,2-тетрабромоетан

IV рівень

Вправа 8 Позначте суму коефіцієнтів в реакції горіння гексену С6Н12

А  23

Б  24

В  22

Г  20

Відповідь: В

C6H12 + 9O2 -> 6CO2 + 6H2O  1+9+6+6=22

 

Вправа 9 Обчисліть та позначте кількість речовини етену, що повністю прореагував з хлором масою 92,3 г: 

А 1,2 моль; 

В 1,25 моль; 

В 1,4 моль: 

Г 1,З моль

Відповідь: Г

Відомо: m(Cl2)=92,3 г

Знайти: v(C2H4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

х моль      92,3 г  

C2H4    +   Сl2 -> C2Н4Cl2 

1 моль      71 г  

M(Cl2)=71 г/моль, маса 1 моль=71 г

х=m(C2Н4)=92,3 г  1 моль: 71 г = 1,3 моль

Відповідь: 1,3 моль C2H4

 

Вправа 10 Установіть відповідність між правими та лівими частинами рівнянь реакцій.

A С2Н4 + 3O2 -> 

Б C2H2 + Br2 ->

В С2Н2 + 2Сl2 ->

Г 2С2Н2+ 5O2 ->

1 С2Н2Cl4

2 2CO2 + 2Н2O

3 C2H2Br2

4 СН2ОН-СН2ОН

5 4CO2 + 2H2O

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-5

 

Вправа 11 Є речовини: метан, етен, хлор, бром, кисень. Напишіть рівняння реакцій, які можуть відбутися між ними. Назвіть продукти реакцій.

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl - хлорометан і хлороводень

CH4 + Br2 -> CH3Br + HBr - бромометан і бромоводень

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O - вуглекислий газ і вода

C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 - 1,2-дихлороетан

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 - 1,2-дибромоетан

C2H4 + O2 -> CO2 + H2O - вуглекислий газ і вода

 

Вправа 12 Суміш етену з пропаном об'ємом 95 л (н.у.) з об'ємною часткою етену 0,25 повністю згорів. Обчисліть, який обєм кисню (н.у.) і повітря витратилися, а карбон (IV) оксиду утворилося під час горіння.

Відомо: V(суміші)=95 л,  φ(С2Н4)=0,25

Знайти: V(О2)-?, V(повітря)-?

Розв'язуванння

V(C2H4)=φ(С2Н4)•V(суміші)=0,25•95 л=23,75 л

φ(C3H8)=1-φ(С2Н4)=1-0,25=0,75

V(C3H8)=φ(С3Н8)•V(суміші)=0,75•95 л=71,25 л

Записуємо рівняння реакцій:

23,75 л        х л

 C2H4    +   3O2 -> 2CO2 + 2H2O

1 об'єм       3 об'єми

х=V1(O2)=23,75 л  3 : 1 =71,25 л

23,75 л        у л

 C3H8    +   5O2 -> 3CO2 + 4H2O

1 об'єм       5 об'ємів

у=V2(O2)=23,75 л  5 : 1 =118,75 л

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=71,25 л + 118,75 л=140,5 л

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому повітря треба взяти у 5 разів більшого об'єму, тобто 

V(повітря)=5•V(O2)=5•140,5 л=702,5 л

Відповідь: 140,5 л кисню і 702,5 л повітря

Інші завдання дивись тут...