Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Молекулярна формула етанолу C2H5OH, а етанової (оцтової) кислоти CH3COOH

2. Етанол належить до cпиртів, а етанова кислота - до органічних кислот

3. Функціональна група спиртів OH, а карбонових кислот — COOH

4. За звичайних умов етанол і етанова кислота рідини

5. Столовий оцет - це  9% водний розчин етанової кислоти

6. Етанол та етанова кислота розчиняється у воді у будь-яких пропорціях.

7. Метанол і етанол реагують з: а) активними металами ; б) кислотами; в) гідрген галогенідами,

а гліцерол ще з купрум (II) гідроксидом.

8. Етанова кислота взаємодіє з: а) металами; б) лугами; в) солямиг) змінює забарвлення індикаторів

 

Вправа 2 Обчисліть відносну молекулярну масу етанової (оцтової) кислоти, якщо густина її парів за метаном - 3,75.

Відомо:DCH4(C2H5OH)=3,75

Знайти: Mr(C2H5OH)-?

Розв'язування:

DCH4(C2H5OH)=Mr(C2H5OH):Mr(CH4), звідси

Mr(C2H5OH)=DCH4(C2H5OH)Mr(CH4)=3,7516=60

Відповідь: 60 

II рівень

Вправа 3 (усно) Поясніть, чи можна, не використовуючи жодних реактивів, розрізнити етанол і етанову кислоту. Які властивості ви відібрали для доведення правильності вашої відповіді? Етанова кислота розчиняє чимало органічних сполук і має значно вищу температуру кипіння, ніж етанол

 

Вправа 4 Поясніть, які ознаки реакції, якщо до харчової соди долити розчину етанової кислоти. Ознака реакції - виділення газу.

Напишіть рівняння реакції.

Na2CO3+2СH3COOH -> 2CH3COONa+H2O+CO2

 

Вправа 5 Етанову кислоту кількістю речовини 0,2 моль повністю нейтралізували розчином кальцій гідроксиду. Обчисліть кількість речовини утвореної солі.

Відомо: v(CH3COOH)=0,2 моль

Знайти: v(CH3COONa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

   0,2 моль                       х моль

2СН3СООН + Ca(OH)2 → (СН3СОО)2Ca + 2H2O

   2 моль                         1 моль        

х=v((СН3СOO)2Ca)=0,2 моль • 1 моль : 2 моль=0,1 моль

Відповідь: 0,1 моль

 

Вправа 6 Напишть продукти реакцій, складіть йонні рівняння,

а) С2Н5—CООН + К2СО3 -> C2H5—COOK + H2O + CO2

б) 2C2Н5—CООН + Са(ОН)2 -> (C2H5—COO)2Ca + 2H2O;

в) 2CН3СООН + MgО -> (CH3—COO)2Mg + H2O

 

Вправа 7 Обчисліть маси гліцеролу та калію, що повністю прореагують між собою, якщо утворилася сіль масою 82,4 г.

Відомо: m(C3H5(OK)3)=82,4 г

Знайти: m(C3H5(OH)3)-?, m(K)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

    х г          у г           82,4 г        

2C3H5(OH)3 + 6K   ->  2C3H5(OK)3 + 3H2

   184 г       234 г         412 г

Mr(C3H5(ОH)3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(О)=312+81+316+323=92, 

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль. Маса 1 моль=92 г,а маса 2 моль=184 г

Mr(K)=Ar(K)=39M(K)=39 г/моль. Маса 1 моль=39 г,а маса 6 моль=234 г

Mr(C3H5(ОK)3)=3Ar(C)+5Ar(H)+3Ar(O)+3Ar(K)=312+51+316+339=

=206, M(C3H5(OK)3)=206 г/моль. Маса 1 моль=206 г,а маса 2 моль=412 г

х=m(C3H5(OH)3)=82,4 г • 184 г : 412 г=36,8 г

у=m(K)=82,4 г • 184 г : 234 г=64,8 г

Відповідь: 36,8 г C3H5(OH)3 і 36,8 г К

 

Вправа 8 Етанову кислоту, взяту в надлишку, долили до натрій карбонату кількістю речовини 0,2 моль. Обчисліть масу утвореного натрій етаноату і об'єм карбон (ІV) оксиду (н.у.).

Відомо: V(Na2CO3)=0,2 моль

Знайти: m(CH3COONa)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

                0,2 моль          х г                   у л

2СН3СООН + Na2CO3 → 2СН3СООNa + H2O + CO2

                1 моль          164 г                  22,4 л

Mr(CH3CООNa)=2Ar(C)+3Ar(H)+2Ar(О)+Ar(Na)=212+31+216+23=82,

М(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г, а маса 2 моль=164 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.     

х=m(СН3СOONa)=0,2 моль • 164 г : 1 моль=32,8 г

y=V(СO2)=0,2 моль • 22,4 л : 1 моль=4,48 л

Відповідь: 32,8 г CH3COONa i 4,48 л CO2

 

Завдання 9 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

СН4 -> C2H2 ->C2H4 -> C2H5OH -> CH3COOH ->CH3COONa

2CH4 -> C2H2 + 3H2

C2H2 + H2 -> C2H4

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH + 2O2 -> CH3—СOOH + H2O

I cпосіб

2CH3—СOOH + 2Na -> 2CH3—СOONa + H2

II спосіб

2CH3—СOOH + 2NaOH -> 2CH3—СOONa + 2H2O

III спосіб

2CH3—СOOH + Na2CO3 -> 2CH3—СOONa + H2O + CO2

IV спосіб

2CH3—СOOH + Na2O -> 2CH3—СOONa + H2O

 

Завдання 10 Під час взаємодії калію з насиченим одноатомним спиртом утворилася сіль, масова частка Калію в якій становить 30,95%. Встановіть формулу спирту. Обчисліть масу калію що вступив у реакцію, та об'єм водню що утворилися внаслідок реакції, якщо повністю прореагував спирт масою 17,6 г.

Відомо: СnН2n+1OK, ω(K)=30,95%

Знайти: формулу СnН2n+1OK-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки у сполуці знаходимо відносну молекулярну масу сполуки:

Mr(CnH2n+1OK)=(Ar(K):ω(K))100%=126

Mr(CnH2n+1OK)=nAr(C)+(2n+1)Ar(H)+Ar(O)+Ar(K)=12n+2n+1+16+39=14n+56

Cкладаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+56=126, n=(126-56):14=5, отже, формула спирту С5H11OH

Відомо: m(C5H11OH)=17,6 г

Знайти: m(K)-?, V(H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 17,6 г        х г                       у л        

2C5H11OH + 2K   ->  2C5H11OK + H2

 176 г         78 г                     22,4 л    

Mr(C5H11ОH)=5Ar(C)+12Ar(H)+Ar(О)=512+121+16+323=88, 

M(C5H11OH)=88 г/моль. Маса 1 моль=88 г,а маса 2 моль=176 г

Mr(K)=Ar(K)=39M(K)=39 г/моль. Маса 1 моль=39 г,а маса 2 моль=78 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.  

х=m(K)=17,6 г • 78 г : 176 г=7,8 г

у=m(H2)=17,6 г • 22,4 л : 176 г=2,24 л

Відповідь: 7,8 г К і 2,24 л Н2

 

Завдання 11 Під час повної взаємодії метанової кислоти з магнієм виділився газ об'ємом 33,6 л (н.у.). Обчисліть маси вихідних речовин та масу утвореної солі.

Відомо: V(H2)=33,6 л

Знайти: m(HСOOH)-?, m(Mg)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

    х г       у г            z г         33,6 л

2HCOOH + Mg   ->  (HCOO)2Mg + H2

   92 г       24 г         114 г        22,4 л

Mr(HCOОH)=Ar(C)+2Ar(H)+2Ar(О)=12+21+216=46, 

M(HСOOH)=46 г/моль. Маса 1 моль=46 г,а маса 2 моль=92 г

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24M(Mg)=24 г/моль. Маса 1 моль=24 г

Mr((HCОО)2Mg)=2Ar(C)+2Ar(H)+4Ar(О)+Ar(Mg)=212+21+416+24=

=114М((HCOO)2Mg)=114 г/моль, маса 1 моль=114 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.  

х=m(HCOOH)=33,6 л • 92 г : 22,4 л=138 г

y=m(Mg)=33,6 л • 24 г : 22,4 л=36 г

z=m((HCOO)2Mg)=33,6 л • 114 г : 22,4 л=171 г

Відповідь: 138 г HCOOH; 36 г Mg; 171 г (HCOO)2Mg

Інші завдання дивись тут...