Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Амінокислоти - це похідні карбонових кислот, до складу яких входять одночасно характеристичні карбоксильні і амінні групи

2. До складу молекул білків входять залишки α-амінокислот

3. Амінокислоти проявляють фізичні властивості: а) кристалічні речовини; б) розчинні у воді ; в) нерозчинні в органічних розчинниках; г) мають високі температури плавлення

4. Формула аміноетанової кислоти H2NСН2—СООН

5. Наявність характеристичної карбоксильної групи зумовлює властивості кислот

6. Основні властивості амінокислот виявляють через наявність у їхньому складі амінної групи

7 Відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти 75.

Mr(H2NСН2—СООН)=5Ar(H)+2Ar(C)+2Ar(O)+Ar(N)=51+212+216+14=75

8. Із аміноетановою кислотою взаємодіють: а) луги; б) кислоти; в) спирти

9. Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидним

10 За сильного нагрівання білок зсідається (денатурація)

11 Денатурація - це руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності

12 У побудові білкових молекул беруть участь залишки α-амінокислот

ІІ рівень

Вправа 2 Дайте короткі відповіді:

1. Опишіть біологічні функції амінокислот та їхнє значення для живих організмів.

- беруть участь в обміні речовин;

- беруть участь у синтезі білків;

- підтримують рівень рН в організмі

2. Опишіть хімічні властивості амінокислот, що підтверджують їх кислотний і основний характер: діють на індикатори, реагують з лугами і кислотами

3 Напишіть молекулярну і напівструктурну формули аміноетанової кислоти: H2NСН2—СООН 

Вправа 3 Поясніть, що спостерігається, якщо пробірку з розчином курячого білка нагріти кілька хвилин у полум'ї пальника. Білок зсідається й повернути його до попереднього стану неможливо. Говорять про денатурацію білка, тобто його руйнування, втрату ним своєї будови

III рівень

Вправа 4 Випишіть окремо формули спиртів, карбонових кислот та амінокислот із запропонованих формул сполук: НСОН, СН3СООН, C6H13OH, C6H6, NH(CH3)2, NH2CH2COOH, C2H5OH, (C2H5)3N, NH3(CH2)5COOH, C11H24, C17H35COOH, C2H5CHO

Спирти: НСОН, C6H13OH, C2H5OH

Карбонові кислоти: СН3СООН, C11H24, C17H35COOH

Амінокислоти: NH2CH2COOH, NH3(CH2)5COOH

 

Вправа 5 Напишіть рівняння реакції між попарно взятими речовинами: 

а) H2NCH2COOH + KOH -> H2NCH2COOK + H2O

б) CH3CH(NH2)COOH + H2NCH2COOH -> CH3CH(NH2)CONНCH2COOH + H2O

в) CH3CH2CH(NH2)COOH + NaOH -> CH3CH2CH(NH2)COONa + H2O

Поясніть, які властивості речовини вони підтверджують: амфотерні властивості амінокислот

IV рівень

Вправа б Напишіть рівняння реакції гідролізу запропонованих ди- і трипептидів:

a) H2NCH2CH(NH2)CONHCH2CH(CH3)CH2CONH

CH(NH2)CH2COOH-> H2NCH2CH(NH2)COOH +

+ H2NCH2CH(CH3)CH2COOH + H2NCH(NH2)CH2COOH

6) H2NCH(CH3)CONHCH2CONHC(CH3)2COOH ->

-> H2NCH(CH3)COOH + H2NCH2COOH + H2NC(CH3)2COOH

в) H2NCH(NH2)CH2CONHCH(OH)CH(CH3)CH2CONH

CH(NH2)CH2CH2COOH ->

-> H2NCH(NH2)CH2COOH + H2NCH(OH)CH(CH3)CH2COOH +

+ H2NCH(NH2)CH2CH2COOH

г) H2N(CH2)3CONHCH(CH3)CONHCH(C2H5)COOH ->

-> H2N(CH2)3COOH + H2NCH(CH3)COOH + H2NCH(C2H5)COOH

Інші завдання дивись тут...