Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Напишіть структурні формули речовин складу:

І варіант 

а) С2Н4 - CH2=CH2

6) C3H8 - CH3CH2CH3

в) С2H5ОН - CH3CH2OH

г) С3H7COOH CH3CH2—CH2—COOH

II варіант

а) С4Н10CH3CH2CH2CH3

б) C5H12CH3CH2CH2CH2—CH3

в) С3Н7ОН - CH3CH2—CH2OH

г) C4H9COOH - CH3CH2—CH2—CH2—COOH

 

Завдання 2 Допишіть вирази, щоб вони стали завершеними:

1 Теорія - це cистема основних ідей у певній галузі знань

2 Основні положення теорії будови сполук вперше сформулював Бутлеров О.М.

3 Основоположні ідеї теорії будови органічних сполук - це атоми в молекулах розміщуються не безладно, а в певній послідовності, відповідно до їхньої валентності; властивості речовин залежать не тільки від якісного та кількісного складу молекул, а й від їхньої хімічної будови.

4 Положення про взаємний вплив атомів читається: атоми в молекулі взаємно впливають один на одного. Хімічна реакційна здатність певних груп атомів суттєво залежить від їх хімічного оточення, тобто з якими атомами чи групами атомів сполучені ці групи.

 

Вправа 3 Пригадайте та напишіть молекулярні формули 10-ти гомологів ряду метану, назвіть їх

Етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10, пентан С5Н12, гексан С6Н14 , гептан С7Н16, октан С8Н18, нонан С9Н20, декан С10Н22, ундекан С11Н24

 

Вправа 4 Нарисуйте кулестержневі моделі двох ізомерів бутану і вкажіть відмінність у будові та властивостях.

Атоми Карбону утворюють різні ланцюги: у н-бутана нерозгалужений, а в ізобутана розгалужений. У ізобутана нижча температура кипіння, ніж в н-бутана

CH3CH2CH2CH3

      н-бутан

CH3CHCH3

       |

       CH3

    ізобутан

Інші завдання дивись тут...