Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Складіть формули гомологів метану, до складу яких входять від 2 до 7 атомів Карбону.

С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12, С6Н14, С7Н16

 

Вправа 2 Поясніть, чим відрізняються гомологи від ізомерів. Гомологи відрізняються на гомологічну різницю, тобто групу атомів СH2, не мають розгалужених карбонових ланцюгів

Наведіть приклади.

CH3CHCH3

       |

       CH3

    ізобутан - це ізомер бутану

CH3CH22CH3

    бутан   це гомолог метану

Вправа 3 Складіть структурні формули можливих ізомерів бутану і гексану:

а)

CH3CH22CH3

        н-бутан

CH3CHCH3

       |

       CH3

    2-метилпропан, або ізобутан

б)

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

н-гексан

СН3—СН—СН2—СН2—СН3

       |     

       СН3

2-метилпентан

СН3—СН2—СН—СН2—СН3

              |     

              СН3

3-метилпентан

СН3—СН—СН—СН3

       |     | 

       СН3  СН3

2,3-диметилбутан

      СН3

       |

СН3—С—СН2—СН3

       |     

       СН3

2,2-диметилбутан

Вправа 5 Складіть скорочені структурні формули речовин за молекулярними:

а) С4Н8СH2=CHCH2CH3

6) С3Н7СООН; СH3CH2CH2COOH

в) С5Н11ОН. СH3CH2CH2CH2—CH2OH

Назвіть речовини. Бутен, бутанова кислота, пентанол

Чи будуть вони належати до одного й того ж класу, якщо ні — то чому? Ні, бо мають різні характеристичні групи.

 

Вправа 6 Напишіть скорочені структурні формули за назвами речовин:

а) гексан; СH3CH2CH2CH2—CH2CH3

6) етанова кислота; СH3COOH

в) гліцерол. 

CH2—CH—СН2

|       |       |     

ОН   ОН   ОН

Поясніть, які з них можуть утворювати ізомери. Складіть формули можливих ізомерів гексану. Дивись вправу 3 б)

 

Вправа 7 Унаслідок взаємодії етанової кислоти з кальцій карбонатом виділився газ об'ємом 6,72 л (н.у). Обчисліть маси вихідних речовин.

Відомо: V(CO2)=6,72 л

Знайти: m(CH3COOH)-?, m(CaCO3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

   х г            у г                                 6,72 л                

2СН3СООН + СaCO3 → (СН3СОО)2Ca + H2O + CO2

  120 г         100 г                               22,4 л

Mr(CH3CООН)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(О)=212+41+216=60,

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(О)=40+12+316=100,

М(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.     

х=m(СН3СOOН)=6,72 л • 120 г : 22,4 л=36 г

у=m(СaCO3)=6,72 л • 100 г : 22,4 л=30 г

Відповідь: 36 г CH3COOH i 30 г СаCO3

Інші завдання дивись тут...