Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Допишіть вирази, щоб вони стали завершеними.

1. Вуглеводні - це органічні сролуки до складу яких входять атоми Карбону та Гідрогену

2. Гомологи - це сполуки, що подібні за будовою молекул і хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекул на одну або кілька груп атомів —СН2

3 Валентний кут між атомами в молекулах алканів 109,50

4 Ізомерія - це явище існування ізомерів

5 Властивості органічних сполук визначаються будовою та складом молекул

6 Назви алкільних замісників походять від назв вуглеводнів і мають суфікс -ил (-іл)

 

Вправа 2 Напишіть структурні формули алкільних замісників:

а) пропілу 

СН3—СН2—СН2

б) бутилу 

СН3—СН2—СН2—СН2

в) пентилу

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2

Загальна формула цих та інших аналогічних замісників СnН2n+1

 

Вправа 3 Поясніть схему складання назв алканів:

1) визначають головний карбоновий ланцюг, що є найдовшим;

2) нумерують атоми Карбону, починаючи з того кінця ланцюга, до якого ближче перебуває замісник; 

3) перед назвою речовини вказують локанти, які позначають положення замісників, їхню кількість і назву в алфавітному порядку; 

4) якщо наявні однакові замісники, застосовують множинні префікси: -ди (-ді), -три, -тетра; 

5) указують назву алкану, що утворює найдовший карбоновий ланцюг

 

Вправа 4  Напишіть скорочені структурні формули можливих ізомерів гексану та назвіть їх:

1) СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

            н-гексан

2) СН3—СН—СН2—СН2—СН3

         |

         СН3

     2-метилпентан

3) СН3—СН2СН—СН2—СН3

               |

               СН3

       3-метилпентан

4) СН3—СН—СН—СН3

          |    | 

          СН3 СН3

     2,3-диметилбутан

          СН3

           |

5)  СН3—С—СН2—СН3

           |     

           СН3

        2,2-диметилбутан

IV рівень

Вправа 5 Напишіть скорочені структурні формули 6 можливих ізомерів гептану С7Н16 та назвіть їх:

1) СН3—СН2СН2—СН2—СH2—СН2—СH3

     н-гептан

2) СН3—СН—СН2—СН2—СH2—СН3

         |

         СН3

     2-метилгексан

3) СН3—СН2СН—СН2—СH2—СН3

                |

                СН3

     3-метилгексан

4) СН3—СН—СН—СН2—СН3

         |     |

         СН3  СН3

     2,3-диметилпентан

5) СН3—СН—СН2—СН—СН3

         |           |

         СН3        СН3

     2,4-диметилпентан

         СН3

         |

6) СН3—С—СН2—СН2—СН3

         |

         СН3

     2,2-диметилпентан

                СН3

                |

7) СН3—СH2С—СН2—СН3

                |

                СН3

     3,3-диметилпентан

Вправа 6 Назвіть речовини за поданими скороченими структурними формулами:

а) 2,3-диметилбутан

б) 3,3-диметилпентан

в) 2,3-диметилгексан

г) 3-етил-3,4,6-триметилгептан

 

Вправа 7 Складіть формули алканів за назвами:

а) 2-етил-3-метилгептан

             СН3     

            |      

СН3—СН—СН—СН2—СН2СН2—СН3

      |

      С2Н5

б) 3-метилпентан

СН3—СН2—СН—СН2СН3

             |

             СН3

в) 2,2,3-триметилгексан

      СН3

      |

СН3—С—СН—СН2СН2СН3

       |   | 

       СН3СН3

г) 2,3,4-триметилпентан

           СН3

           |

СН3—СН—СН—СНСН3

       |          | 

       СН3       СН3

ґ) 3,3-діетил-2,5-диметилоктан

            С2Н5      

            |          

СН3—СН—С—СН2СН—СН2—СН2—СН3

      |     |         |

      СН3  С2Н5    СН3

д) 3,4-тетраметилгексан

             СН3СН3      

             |   |         

СН3—СН2С—ССН2—СН3

             |   |

             СН3СН3

Інші завдання дивись тут...