Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Позначте ряд, що вміщує формули тільки алканів:

A С2Н2, С4Н8, СН4

Б С6Н14, С2H6, С10Н22

B C2H4, C3H8, C2H4

Г С6H6, C2H2, C9H18

Відповідь: Б

Загальна формула алканів CnH2n+2

 

Вправа 2 Назвіть алкани за їх формулами:

а) С3Н8;

б) С5Н12;

в) С7Н16:

г) С9Н20.

Відповідь: а) пропан; б) пентан; в) гексан; г) нонан

 

Вправа 3 Назвіть речовини, структурні формули яких є у зошиті:

а) 2-метилпропан

б) 2,3-диметилбутан

в) 3-метилпентан

 

Вправа 4 Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

а) 2СН4 + 3O2 -> 2CO + 4H2O

б) СН4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

II рівень

Вправа 5 Назвіть речовини, що є у зошиті, за їхніми формулами:

а) 2-метилбутан

б) 3,4-диметилгексан   (у формулі зайва 2 біля Н)

в) 2-метилпентан

 

Вправа 6 Допишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алканів. Поясніть і умови перебігу:

а) 2Н6+ 7O2 -> 6H2O + 4CO2

б) C3H8 + Cl2 -> HCl + C3H7Cl   (освітлення)

 

Вправа 7 Складіть структурні формули трьох ізомерів пентану та назвіть їх.

а)  СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

     н-пентан

б)   СН3—СН—СН2СН3

           |

           СН3

      2-метилбутан

            СН3     

           |      

в)   СН3—С—СН3

           |

           СН3

     2,2-диметилпропан

 

ІІІ рівень

Вправа 8 Назвіть алкани, подані формулами, та дайте їм назви:

а) 2,4-диметилгексан

6) 4-етил-2-метилгексан 

в) 3,5-диметилгептан

г) 2,4-диметилгексан

 

Вправа 9 Укажіть ізомери серед запропонованих формул алканів, що є у зошиті:

а) С4H10

б) С5H12

в) С5H12

г) С5H12

ґ) С4H10

Відповідь: серед них ізмерами є: а) в) г)

Ізомерами є алкани а) ґ), а також алкани б) в) г) 

 

Вправа 10 Обчисліть та виведіть молекулярну формулу сполуки, до складу якої входять атоми Карбону, масова частка яких становить 83,72% і Гідроген.

Відомо: СхНу, ω(С)=83,72%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

ω(Н)=100%-83,72%=16,28%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 83,72 г, атомів Гідрогену — 16,28 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=83,72/12:16,28/1=6,9766:16,28

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,9766/6,9766:16,28/6,9766=1:2,3

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 3:

x:y=(13):(2,33)=3:6,9≈3:7, отже, формула вуглеводню С3Н7

Відповідь: С3Н7

IV рівень

Вправа 11 Напишіть рівняння реакцій за схемою. Назвіть речовини, позначені літерами. Укажіть

умови перебігу реакцій. 

2CH4 -> C2H2 + 3H2 

C2H2 + 2H2 -> C2H6

C2H6 + Cl2 -> HCl + C2H5Cl

2C2H6 + 7O2 -> 4СO2 + 6H2O

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

Відповідь: А-С2Н2, Б-O2

 

Вправа 12 Допишіть рівняння реакцій, назвіть речовини, позначені літерами.

а) С3Н8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O

б) С4Н10 + Cl2 -> НСl + C4H9Cl

в) С5Н12+ 8O2 -> 6H2O + 5CO2

г) С4Н10 -> C2H6 + C2H4

Відповідь: А-O2; Б-Сl2; В-O2; Г-C2H6; Ґ-C2H4  

 

Вправа 13 Обчисліть та виведіть молекулярну формулу сполуки, до складу якої входять атоми Карбону, масова частка яких становить 14,12%, Гідроген - 2,35% і Хлор.

Відомо: СхНуСlz, ω(С)=14,12%, ω(H)=2,35%

Знайти: формулу СхНуClz-?

Розв'язування

ω(Cl)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-14,12%-2,35%=83,53%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 14,12 г, атомів Гідрогену — 2,35 г, атомів Хлору — 83,53 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у : z=n(C):n(H):n(Cl)=m(C)/M(C):m(H)/M(H);m(Cl)/M(Cl)=

=14,12/12:2,35/1:83,53/35,5=1,176:2,35:2,35

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=1,176/1,176:2,35/1,176:2,35/1,176=1:2:2

Відповідь: СН2Cl2

Інші завдання дивись тут...