Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Випишіть формули алканів з даного переліку, дайте їм назви та складіть структурні

формули. С5H12, С4H8, C3H8, C2H4, C5H10, C6H12, C4H10, C6H6, C7H16, C6H14, C2H4

Загальна формула: CnH2n+2

  Формула Назва Структурна формула
1 C5H12 пентан CH3CH2CH2CH2—CH3
2 C3H8 пропан CH3CH2CH3
3 C4H10 бутан CH3CH2CH2CH3
4 C7H16 гептан CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3
5 C6H14 гексан CH3CH2CH2CH2CH2CH3

Вправа 2 Позначте назву алканів, що відрізняються за складом молекул на групу атомів СН2:

А. Алкени; 

Б. Гомологи; 

В. Ізомери; 

Г. Алкіни. 

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Позначте назву алканів, що мають однаковий якісний та кількісний склад молекул, але різну будову і властивості:

А. Гомологи; 

Б. Ізомери; 

В. Алкени; 

Г. Алкільні замісники. 

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Позначте ряд, у якому подані формули гомологів алканів:

А   C8H16; С8Н18; С6Н12 

Б   С2Н6; С8Н18; CH4

В  С5Н10; С5Н12; С4Н8 

Г  С2Нб; С2Н4; С3Н8 

Відповідь: Б

II рівень

Вправа 1 Назвіть алкани, подані скороченими структурними формулами:

а) 2,3-диметилпентан

б) 3-етил-2-метилпентан

 

Вправа 2 Обчисліть, який об'єм метану згорів (н. у.), якщо внаслідок реакції утворилася вода масою 360 г.

Відомо: m(H2O)=360 г

Знайти: V(CH4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 х л                       360 г                

СН4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

22,4 л                     36 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18М(H2O)=18 г/моль,

маса 1 моль=18 г, а маса 2 моль=36 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.     

х=V(СН4)=360 г • 22,4 л : 36 г=224 л

Відповідь: 224 л метану

III рівень

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій між заданими речовинами;

а) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr

б) 2CH3Cl + 2Na -> C2H6 + 2NaCl

в) C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

г) CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl

 

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Укажіть умови перебігу реакцій.

СO2 + 4H2 -> CH4 + 2H2O

CH4 -> C + 2H2 (t0)

2CH4 + 3O2 -> 2CO + 4H2O (t0)

2CH4 -> C2H2 + 3H2

2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

 

Вправа 3 Поясніть, як практично довести, що під час горіння органічних речовин утворюється вуглекислий газ і вода. 

Пропустити суміш продуктів згоряння через прозору вапняну воду, за каламутністю якої можна говорити про наявність вуглекислого газу.

Напишіть рівняння реакції.

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

 

Вправа 4 Обчисліть та позначте об'єм кисню (н.у.), що витратиться, та карбон (ІV) оксиду, що утвориться, якщо повністю згорів пропан кількістю речовини 0,5 моль.

A. 56 л O2, 44,8 л СO2

Б. 28 л O2, 33,6 л СO2 ;

B. 58 л O2, 33,6 л СO2

Г. 56 л O2, 44,8 л СO2

Відповідь: жодна не є правильна

Відомо: v(C3H8)=0,5 моль

Знайти: V(O2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 0,5 моль   х л      у л                

С3Н8   +  5O2 → 3CO2↑ + 4H2O

1 моль      112 л   67,2 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л, а 5 моль - 112 л     

х=V(О2)=0,5 моль • 112 л : 1 моль=56 л

у=V(СО2)=0,5 моль • 67,2 л : 1 моль=33,6 л

Відповідь: 56 л кисню і 33,6 л вуглекислого газу

IV рівень

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Укажіть умови перебігу реакцій.

CH4 + 2O2 -> CO2+ 2H2O

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

СH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl   (освітлення)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (освітлення)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (освітлення)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (освітлення)

 

Вправа 2 Напишіть формули двох найближчих гомологів 2-метилпентану та двох його ізомерів й назвіть за систематичною номенклатурою.

Гомологи 2-метилпентану С6Н14гептан С7Н16, пентан С5Н12

Ізомери 2-метилпентану:

СН3—СН—СН2—СН2—СН3

       |     

       СН3

2-метилпентан

СН3—СН2—СН—СН2—СН3

             |     

             СН3

3-метилпентан

СН3—СН—СН—СН3

       |    |   

       СН3 СН3

2,3-метилбутан

Вправа 3 До складу галогенопохідного алкану входять: Карбон, масова частка якого становить 24,24%, Гідроген - 4,04% І Хлор. Виведіть молекулярну формулу цієї сполуки.

Відомо: СхНуСlz, ω(С)=24,24%, ω(H)=4,04%

Знайти: формулу СхНуClz-?

Розв'язування

ω(Cl)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-24,24%-4,04%=71,72%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 24,24 г, атомів Гідрогену — 4,04 г, атомів Хлору — 71,72 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у : z=n(C):n(H):n(Cl)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(Cl)/M(Cl)=

=24,24/12:4,04/1:71,72/35,5=2,02:4,04:2,02

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=2,02/2,02:4,04/2,02:2,02/2,02=1:2:1

Відповідь: СН2Cl

Інші завдання дивись тут...