Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Виділіть формули речовин серед запропонованих молекулярних та назвіть їх:

а) алканів

C3H8 - пропан, C4H10 - бутан, C5H12 - пентан

б) алкенів

C4H8 - бутен, C3H6 - пропен, C2H4 - етен, C5H10 - пентен, C6H12 - гексен

в) алкінів

C2H2 - етин, C4H6 - бутин 

 

Вправа 2 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершені.

1 До ненасичених вуглеводнів належать: а) етен; 6) етин

2 Структурні формули етену та етину, відповідно; а) C2H4; б) C2H2

3 Назви етенових вуглеводнів походять від назв відповідних алканів заміною суфікса -ан на суфікс -ен

4 Назви етинових вуглеводнів походять від назв відповідних алканів заміною суфікса -ан на суфікс -ин, -ін

5 Місце кратних зв'язків у назві структурних ізомерів позначають цифрою після назви вуглеводню з найдовшим ланцюгом 

6 Загальні формули вуглеводнів: а) етенових CnH2n; б) етинових CnH2n-2

 

Вправа 3 Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їх відносними молекулярними масами:

A  С5Н12

Б  С6H10

B  С4H10

Г .С7H12

1. 58

2. 96

3. 72

4. 82

5. 100

Відповідь: А-3, Б-4, В-1, Г-2

Mr(C5H12)=5Ar(C)+12Ar(H)=512+121=72

Аналогічно знаходимо для решти вуглеводнів

ІІ рівень

Вправа 4 Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їх відносною густиною за гелієм:

A  С3Н6

Б  С4H8

B  С2H4

Г  С3H8

         

1. 7

2. 10,5

3. 11

4. 14

5. 12

Відповідь: А-2, Б-4, В-1, Г-3

DHe(C3H6)=Mr(C3H6):Mr(He)=42:4=10,5

Аналогічно знаходимо для решти вуглеводнів

 

Вправа 5 Дайте назви речовинам, поданими скороченими структурними формулами:

а) 3-метилбут-1-ен

б) 4-метилпент-2-ин

в) 3-метилпент-1-ен

 

Вправа 6 Метан кількістю речовини 0,7 моль повністю згорів. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився.

Відомо: v(CH4)=0,7 моль

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль   х л              

СН4   +    2O2 → CO2↑ + 2H2O

1 моль     44,8 л  

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть 44,8 л     

х=V(О2)=0,7 моль • 44,8 л : 1 моль=31,36 л

Відповідь: 31,36 л кисню

III рівень

Вправа 7 Дайте назви речовинам, поданими скороченими структурними формулами:

а) 2,3-диметилбут-1-ен

6) 5-метилгепт-3-ин

в) 3-етил-5-метилгепт-1-ен

 

Вправа 8 Установіть відповідність між назвою, формулою та відносною молекулярною масою вуглеводнів:

A. С4Н8 

Б. СбН14 

B. С8Н 

Г. С7Н12

1. гексан

2. гептин 

3. бутен

4. октен

І. 96; 

ІІ. 112; 

ІІІ. 86; 

IV. 56.

Відповідь: А-3-IV; Б-1-ІІІ; В-4-ІІ, Г-2-І

 

Вправа 9 До складу галогенопохідного алкану входять: Карбон - 42,55%, Гідроген - 7,1% і Хлор — 50,35. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуСlz, ω(С)=42,55%, ω(H)=7,1%, ω(Cl)=50,35%

Знайти: формулу СхНуClz-?

Розв'язування

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 42,55 г, атомів Гідрогену — 7,1 г, атомів Хлору — 50,35 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у : z=n(C):n(H):n(Cl)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(Cl)/M(Cl)=

=42,55/12:7,1/1:50,35/35,5=3,55:7,1:1,41

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у : z=3,55/1,41:7,1/1,41:1,41/1,41=2,5:5:1

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 2:

x : y=(2,52):(52):(12)=5:10:2, отже, формула С5Н10Сl2

Відповідь: С5Н10Cl2

IV рівень

Вправа 10 Складіть структурні формули речовин за їхніми назвами:

а) 2,3-диметилбут-1-ен

СН2=ССН—СН3

      |   |

      СН3СН3

б) 3-етил-2,3-диметилгекс-1-ен

          СН3

          |

СН2=С—ССН2СН2СН3

      |   |       

      СН3С2Н5

 в) 3-метилпент-1-ин

СНС—СНСН2СН3

         |       

         СН3

 а) 5-етил-2,2-диметилгепт-3-ин

       СН3

       |

СН3С—СССНСН2СН3

       |          |       

       СН3         С2Н5

 

Вправа 11 Дайте назви речовинам, поданими скороченими структурними формулами:

а) 4-метил-5-хлоргекс-2-ин

б) 3-бром-4-метилгекс-1-ен

в) 4-етилгепт-2-ин

г) 3-бром-5-етил-2-хлоргептан

 

Вправа 12 До складу галогенопохідного алкану входять: Карбон - 12,63%, Гідроген - 3,17% і Бром. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуBrz, ω(С)=12,63%, ω(H)=3,17%

Знайти: формулу СхНуBrz-?

Розв'язування

ω(Br)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-12,63%-3,17%=84,2%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 12,63 г, атомів Гідрогену — 3,17 г, атомів Брому — 84,2 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у : z=n(C):n(H):n(Br)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(Br)/M(Br)=

=12,63/12:3,17/1:84,2/80=1,05:3,17:1,05

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=1,05/1,05:3,17/1,05:1,05/1,05=1:3:1, отже, формула СН3Br

Відповідь: СН3Br

Інші завдання дивись тут...