Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Напишіть структурні формули чотирьох гомологів етену та назвіть їх за систематичною номенклатурою.

C3H6 - пропен, C4H8 - бутен, C5H10 - пентен, C6H12 гексен

 

Вправа 2 Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їхніми назвами:

A  С7Н12

Б  СбН12

B  С5Н8

Г  С7Н14

1  пентин

2  гептен 

3  гептин 

4  гексен

5  пентан

Відповідь: А-3, Б-4, В-1, Г-2

 

Вправа З Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їх відносними атомними масами:

A С8Н14

B СбН14

В СбН10

Г С8Н

1. 82

2. 110

3. 86

4. 112

5. 115

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-4

Mr(C8H14)=8Ar(C)+14Ar(H)=812+141=110

Аналогічно знаходимо для решти вуглеводнів

 

Вправа 4 Дайте назви речовинам, поданими скороченими структурними формулами:

а) бутен

6) бут-2-ен

в) 3-метилпент-1-ин 

II рівень

Вправа 5 Укажіть, який з етенових вуглеводнів є другим представником гомологічного ряду:

А Бут-1-ен  C4H8

Б Бут-1-ин  C4H6

В Проп-1-ен C3H6

Г Етен C2H4

Відповідь: В

 

Вправа 6 Структурна формула бут-2-ену:

A. СН3СН=СН2

Б. СН3СН2СН=СН2

B. СН3СН=СНСН3

Г. СН3СН=СНСН2СН3 

Відповідь: В

 

Вправа 7 Відносна молекулярна маса пент-2-ену:

А. 70; 

Б. 72; 

В. 74; 

Г. 58. 

Відповідь: А

Mr(C5H10)=5Ar(C)+10Ar(H)=512+101=70

 

Вправа 8 Відносна густина бутину за неоном:

А. 2,6; 

Б. 2,4; 

В. 2,8; 

Г. 2,7. 

Відповідь: Г

DNe(C4H6)=Mr(C4H6):Mr(Ne)=54:20=2,7

 

Вправа 9 Назвіть структурні ізомери за їхніми формулами:

а) пент-2-ен 

6) пент-1-ен

в) 2-метилбут-1-ен 

г) 3-метилбут-1-ен 

ґ) 2-метилбут-2-ен

 

Вправа 10 Випишіть формули гомологів та ізомерів. Назвіть речовини.

а) C4H10 бутан     

б) C7H16 гептан   

в) C3H8 пропан     

г) С4Н10 2-метилпропан  

ґ) С4Н8 бут-1-ен                   

д) С5Н12 2-метилбутан          

е) С4Н8 бут-2-ен                 

є) С4Н8 2-метилпроп-1-ен         

ж) С5Н8 3-метилбутин-1-ин       

з) С6Н10 3-метилпент-1-ин

и) С6Н10 3,3-диметилбут-1-ин

і) С7Н16 2,3-диметилпентан      

ї) С7Н16 2,4-диметилпентан     

Відповідь: гомологи: а), б), в);

             ізомери: а) г; ґ), е) є); з), и); б), і), ї) 

 

Вправа 11 До складу галогенопохідного алкану входять: Карбон - 29,275%, Гідроген  5,69% і Бром — 65,04. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуBrz, ω(С)=29,275%, ω(H)=5,69%, ω(Br)=65,04%

Знайти: формулу СхНуBrz-?

Розв'язування

х : у : z=ω(C)/Ar(C):ω(Н)/Ar(H):ω(Br)/Ar(Br)=29,275/12:5,69/1:65,04/80=

=2,44:5,69:0,813

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=2,44/0,813:5,69/0,813:0,813/0,813=3:7:1

Відповідь: С3Н7Br 

IV рівень

Вправа 12 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою (укажіть умови перебігу реакцій):

2СH4 -> C2H2 + 3H2  (t0)

C2H2 + H2 -> C2H4 (t0, кат.)

C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 

C2H4 + HCl -> C2H5Cl

 

Вправа 13 Суміш етану і етену об'ємом 50 л з об'ємною часткою етану 0,7 спалили. Обчисліть, який об'єм кисню (н.у.) витратився.

Відомо: V(суміші)=50 л,  φ(С2Н6)=0,7

Знайти: V(О2)-?

Розв'язуванння

V(C2H6)=φ(С2Н6)•V(суміші)=0,7•50 л=35 л

φ(C2H4)=1-φ(С2Н6)=1-0,7=0,3

V(C2H4)=φ(С2Н4)•V(суміші)=0,3•50 л=15 л

Записуємо рівняння реакцій:

35 л       х л

2C2H6  +  7O2 -> 4CO2 + 6H2O

2 об'єм  7 об'ємів

х=V1(O2)=35 л  7 : 2 =122,5 л

 15 л      у л

C2H4  +   3O2 -> 2CO2 + 2H2O

1 об'єм   3 об'єми

у=V2(O2)=15 л  3 : 1 =45 л

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=122,5 л + 45 л=167,5 л

Відповідь: 167,5 л кисню

 

Вправа 14 До складу галогенопохідного алкану входять: Карбон - 35,036%, Гідроген - 6,57% і Бром. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуBrz, ω(С)=35,036%, ω(H)=6,57%

Знайти: формулу СхНуBrz-?

Розв'язування

ω(Br)=100%-ω(С)-ω(H)=100%-35,036%-6,57%=58,394%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 35,036 г, атомів Гідрогену — 6,57 г, атомів Брому — 58,394 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у : z=n(C):n(H):n(Br)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(Br)/M(Br)=

=35,036/12:6,57/1:58,394/80=2,92:6,57:0,73

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=2,92/0,73:6,57/0,73:0,73/0,73=4:9:1, отже, формула C4H9Br

Відповідь: С4Н9Br 

Інші завдання дивись тут...