Інші завдання дивись тут... 

I рівень

I варіант

Вправа 1 Спалили пропен об'ємом 50 л. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився.

Відомо: V(C3H6)=50 л

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

50 л          х л              

3Н6   +   9O2 → 6CO2↑ + 6H2O

2 об'єми   9 об'ємів  

х=V(О2)=50 л • 9 : 2=225 л

Відповідь: 225 л кисню

IІ варіант

Вправа 2 Спалили пропін об'ємом 35 л. Обчисліть об'єм кисню (н.у.) що витратився.

Відомо: V(C3H4)=35 л

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

35 л          х л              

С3Н4   +    4O2 → 3CO2↑ + 2H2O

1 об'єм    4 об'єми  

х=V(О2)=35 л • 4 : 1=140 л

Відповідь: 140 л кисню

ІІ рівень

I варіант

Вправа 3 Маса алкену об'ємом 1 л становить 1,25 г. Виведіть молекулярну формулу алкену. Напишіть структурну формулу

Відомо: ρ(CnH2n)=1,25 г/л

Знайти: n-?

Розв'язування

M(CnH2n)=ρ(CnH2n)VM=1,25 г/л22,4 л/моль=28 г/моль

Mr(CnH2n)=28

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

14n=28, n=28:14=2

Відповідь: С2Н4, СН2=СН2

IІ варіант

Вправа 4 Маса алкену об'ємом 1 л становить 1,875 г. Виведіть молекулярну формулу алкену.Напишіть структурну формулу

Відомо: ρ(CnH2n)=1,875 г/л

Знайти: n-?

Розв'язування

M(CnH2n)=ρ(CnH2n)VM=1,875 г/л22,4 л/моль=42 г/моль

Mr(CnH2n)=42

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

14n=42, n=42:14=3

Відповідь: С3Н6, СН2=СНСН3

III рівень

Вправа 5 Унаслідок бромування етину утворився 1,1,2,2-тетрабромоетан масою 34,6 г. Обчисліть об'єм етину (н.у.) і масу брому, що вступили в реакцію.

Відомо: m(C2H2Br4)=34,6 г

Знайти: m(C2H2)-?, m(Br2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 х г      у г       34,6 г               

С2Н2 + 2Br2 → C2H2Br4

 26 г    320 г     346 г

М(C2H2)=26 г/моль, маса 1 моль=26 г

М(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г, а маса 2 моль=320 г

М(C2H2Br4)=346 г/моль, маса 1 моль=346 г 

х=m(С2Н2)=34,6 г • 26 г : 346 г=2,6 г

у=m(Br2)=34,6 г • 320 г : 346 г=32 г

Відповідь: 2,6 г C2H2 i 32 г Br2

IV рівень

І варіант

Вправа 6 Унаслідок реакції гідратації етену утворився етанол масою 184 г. Обчисліть об'єм етену (н.у.) і масу води, що вступили в реакцію.

Відомо: m(C2H5OH)=184 г

Знайти: V(C2H4)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 х л     у г      184 г               

С2Н4 + H2O → C2H5OH

22,4 л  18 г      46 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л.

М(Н2О)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

М(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г 

х=V(С2Н4)=184 г • 22,4 л : 46 г=89,6 л

у=m(H2O)=184 г • 18 г : 46 г=72 г

Відповідь: 89,6 л C2H4 i 72 г Н2О

II варіант

Вправа 7 Газ, добутий розкладом метану за високих температур об'ємом 22,4 л, піддали дії хлору до утворення 1,1,2,2-тетрахлороетану. Обчисліть масу утвореного 1,1,2,2-тетрахлороетану.

Відомо: V(C2H2)=22,4 л (2CH4 -> C2H2 + 3H2)

Знайти: m(C2H2Cl4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

22,4 л              x г               

С2Н2 + 2Cl2 → C2H2Cl4

22,4 л             168 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л.

М(C2H2Cl4)=168 г/моль, маса 1 моль=168 г 

х=m(C2H2Cl4)=168 г • 22,4 л : 22,4 л=168 г

Відповідь: 168 г С2Н2Сl4

Інші завдання дивись тут...