Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершені.

1. Найпростішим представником алкенів є етен

2. Загальна формула алкінів CnH2n-2

3. Етен і етин ―  ненасичені вуглеводні

4. Для етену і етину характерні реакції приєднання

5. Ненасичений склад вуглеводнів визначає реакція з бромною водою

6. Алкени і алкіни взаємодіють з: а) розчином KMnO4; б) гідрогенгалогенідами; в) водою

7. Реакція гідратації ― це реакція взаємодії з водою

8. Алкени добувають: а ) дегідруванням алканів; б) під час переробки нафти

9. Алкіни добувають: а) розкладом метану; б) взаємодією кальцій карбіду з водою

 

Вправа 2 Розв'яжіть задачі.

І варіант

1. Етен об'ємом 25 л (н.у.) піддали дії хлору. Обчисліть масу утвореного продукту.

Відомо: V(C2H4)=25 л

Знайти: m(C2H4Cl2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

25 л                 x г               

С2Н4 + Cl2 → C2H4Cl2

22,4 л             99 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

М(C2H4Cl2)=99 г/моль, маса 1 моль=99 г 

х=m(C2H4Cl2)=99 г • 25 л : 22,4 л=110,5 г

Відповідь: 110,5 г С2Н4Сl2

II варіант

2. Етин кількістю речовини 0,5 моль прореагував з надлишком брому. Обчисліть масу утвореного продукту

Відомо: v(C2H2)=0,5 моль

Знайти: m(C2H2Br4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,5 моль              x г               

С2Н2   +  2Br2 → C2H2Br4

1 моль               346 г

М(C2H2Br4)=346 г/моль, маса 1 моль=346 г 

х=m(C2H2Br4)=346 г • 0,5 моль : 1 моль=173 г

Відповідь: 173 г С2Н2Br4

II рівень

Вправа 1 Виконайте тестові завдання.

1. Позначте загальну формулу алкенів:

А  CnH2n+2

Б  CnH2n-2

В  CnH2n-6

Г  CnH2n

Відповідь: Г

 

Вправа 2 Позначте назву першого представника етинових вуглеводнів:

А Бут-1-ен

Б пропін

В етин

Г Бут-1-ин

Відповідь: В

 

Вправа 3 Укажіть відносну густину пропіну за воднем:

А 20

Б 21

В 24

г 25

Відповідь: A

DH2(C3H4)=Mr(C3H4):Mr(H2)=40:2=20

 

Вправа 4 Установіть відповідність між правими і лівими частинами реакцій

Відповідь: А-2, Б-1, В-5, Г-4

A C2H4 + H-> С2H6

Б С3H6 + Br2 -> C3H6Br2

В C2H4 + HCl -> C2H5Cl

Г C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

 

Вправа 5 Обчисліть та позначте відносну густину пропена за гелієм:

А 11,5

Б 10,5

В. 11 

Г 9,5

Відповідь: Б

D(C3H6)=Mr(C3H6):Mr(Hе)=42:4=10,5

Вправа 4 Розв'яжіть задачі:

І варіант

1. Через бромну воду, взяту в надлишку, пропустили пропен об'ємом 6,72 л. Обчислить масу брому, що приєднався.

Відомо: V(C3H6)=6,72 л

Знайти: m(Br2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

6,72 л     x г               

С3Н6   +  Br2 → C3H6Br2

22,4 л    160 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

М(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г 

х=m(Br2)=6,72 л • 160 г : 22,4 л=48 л

Відповідь: 48 л Br2

II варіант

2. Пропін кількістю речовини 0,2 моль піддали гідруванню. Обчисліть масу продукту реакції.

Відомо: v(C3H4)=0,2 моль

Знайти: m(C2H2Br4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,5 моль            x г               

С3Н4   +  2Н2 → C3H8

1 моль              44 г

М(C3H8)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г 

х=m(C3H8)=0,5 моль • 44 г : 1 моль=22 г

Відповідь: 22 г С3Н8

ІІІ рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій неповного окиснення ненасичених вуглеводнів. Назвіть утворені речовини.

І варіант - етену

3CH2=CH2+2KMnO4+4H2O→3C2H4(OH)2+2MnO2+2KOH ― етандіол (або етиленгліколь), манган (IV) оксид, калій гідроксид

II варіант - етину

3CHCH+8KMnO4+4H2O→3HOOC—COOH+8MnO2+8KOH  етандіонова (або щавлева кислота), манган (IV) оксид, калій гідроксид

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості ненасичених вуглеводнів.

Назвіть утворені речовини.

І варіант

а) з воднем

C2H4 + H2 → C2H6   етан

C2H2 + 2H2 → C2H6  етан 

б) гідроген хлоридом

C2H4 + HCl → C2H5Cl  хлороетан

C2H2 + HCl → C2H3Cl  1-хлороетен

II варіант

в) хлором

C2H4 + Cl→ C2H4Cl2  1,2-дихлороетан

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2  1,2-дихлороетен

г) гідроген бромідом

C2H4 + HBr → C2H5Br  1,2-дибромоетан

C2H2 + HBr → C2H3Br  1-бромоетен

 

Вправа 7 Розв'яжіть задачі.

І варіант

1. Суміш етину з бутеном об'ємом 5 м3 з об'ємною часткою етину 0,35 спалили. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився.

Відомо: V(суміші)=5 м3,  φ(С2Н2)=0,35

Знайти: V(О2)-?

Розв'язуванння

V(C2H2)=φ(С2Н2)•V(суміші)=0,35•5 м3=1,75 м3

V(C4H8)=5 м3 - 1,75 м3=3,25 м3

Записуємо рівняння реакцій:

1,75 м3    х м3

2C2H2  +  5O2 → 4CO2 + 2H2O

2 об'єми  5 об'ємів

х=V1(O2)=1,75 м3  5 : 2=4,375 м3

3,25 м3     у л

C4H8  +   6O2 → 4CO2 + 4H2O

1 об'єм    6 об'ємів

у=V2(O2)=3,25 м3  6 : 1=19,5 м3

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=4,375 м3 + 19,5 м3=23,875 м3

Відповідь: 23,875 м3 кисню

II варіант

2. Вуглеводень об'ємом 1 л має масу 2,5 г. Виведіть формулу алкену та обчисліть, яку масу брому приєднає ця речовина об'ємом 1,12 л (н.у.).

Відомо: ρ(СnН2n)=2,5 г/л

Знайти: формулу СnН2n-?

Розв'язування

M(CnH2n)=ρ(CnH2n)•Vм=2,5 г/л • 22,4 г/моль=56 г/моль

Mr(CnH2n)=56

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

14n=56, звідси n=56:14=4, отже, формула алкену С4Н8

Відомо: V(С4Н8)=1,12 л

Знайти: m(Br2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакцій:

1,12 л    х г

C4H8  +  Br2 → C4H8Br2

22,4 л   160 г

M(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л/моль

х=m(Br2)=1,12 л  160 г : 22,4 л = 8 г

Відповідь: 8 г брому

 

Вправа 8 Етанол масою 92 г піддали дегідратації. Утворений продукт пропустили через розчин бромної води. Обчисліть масу продукту реакції.

Відомо: m(C2H5OH)=92 г

Знайти: m(C2H4Br2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції дегідратації спирту:

92 г          х г

C2H5OH → C2H4 + H2O

46 г          28 г

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

M(C2H4)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

х=m(C2H4)=92 г • 28 г : 46 г=56 г

Записуємо рівняння реакції бромування етену:

56 г                  х г

C2H4  +  Br2 → C2H4Br2

28 г                188 г

M(C2H4Br2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

х=m(C2H4Br2)=56 г  188 г : 28 г=376 г

Відповідь: 376 г С2Н4Br2

 

Вправа 9 Етин, добутий внаслідок дії надлишку води на кальцій карбід масою 320 г з масовою часткою речовини 80%, пропустили через гідроген хлорид до утворення 1-хлороетену. Обчисліть масу утвореного продукту.

Відомо: m(CaC2 з дом.)=320 г, ω(CaC2)=80%

Знайти: m(C2H3Cl)-?

Розв'язування

Розраховуємо масу чистого кальцій карбіду:

m(CaC2)=ω(CaC2)m(CaC2 з дом.):100%=80%320 г: 100%=256 г

Записуємо рівняння реакції:

256 г               х г

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

 64 г               26 г

M(СаC2)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

M(C2H2)=26 г/моль, маса 1 моль=26 г

х=m(C2H2)=256 г • 26 г : 64 г=104 г

Записуємо рівняння реакції бромування етену:

104 г                х г

C2H2  +  НCl → C2H3Cl

26 г                62,5 г

M(C2H3Cl)=62,5 г/моль, маса 1 моль=62,5 г

х=m(C2H3Cl)=104 г  62,5 г : 26 г = 250 г

Відповідь: 250 г С2Н3Cl

Інші завдання дивись тут...