Інші завдання дивись тут...

I-IІ рівні

Вправа 1 Складіть молекулярну та структурну формули бензену й поясніть, як утворюються хімічні зв'язки у молекулі. С6Н6

Кожний з атомів Карбону віддає по два електрони на утворення зв’язків між собою і один електрон — на утворення зв’язків з атомами Гідрогену. За рахунок четвертих електронів в молекулі бензену існує особливий вид хімічного зв’язку — ароматичний зв’язок. Під час його утворення одна р-орбіталь кожного атома Карбону перекривається з такими самими двома р-орбіталями (по одній від кожного сусіднього атома Карбону). Тому всі зв’язки С—С у бензені однакові й мають довжину 0,140 нм.

 

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій:

І варіант 

а) 2C6H6 + 15O2 -> 12CO2 + 6H2O

б) C6H6 + 6Cl2 -> C6Cl6 + 6HCl  (t,кат.)

II варіант

a)

б) C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6  (за освітлення)

 

Вправа 3 Напишіть рівняння добування бензену способом ароматизації з: 

а) гексану

С6Н14 -> C6H6 + 4H2 

б) циклогексану

III рівень

Вправа 4 Поясніть, як практично довести, що під час горіння бензену утворюється вуглекислий газ і вода. Напишіть рівняння реакцій.

При пропусканні вуглекислого газу крізь розчин кальцій гідроксиду розчин стає каламутним. 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

Якщо над полум'ям потримати холодний предмет, то з часом помітимо на ньому краплі води.

 

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами. Назвіть продукти реакцій та вкажіть умови перебігу.

І варіант

а ) С6H14 -> С6Н12 -> С6Н6 -> С6Н6Сl6

C6H14 -> C6H12 + H2  (кат., t0)

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6

ІІ варіант

б) CaC2 -> C2H2 -> C6H6 -> C6H5Br

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr   (кат., t0)

 

Вправа 6 Розв'яжіть задачі.

І варіант

Задача 1 Бензен масою 32,5 кг з масовою часткою речовини 96% вступив у реакцію В з хлором в присутності каталізатора та за нагрівання. Обчисліть масу речовини, що утворилася та дайте їй назву.

Відомо: m(C6H6)=32,5 кг, ω(С6Н6)=96%

Знайти: m(С6H5Cl)-?

Розв'язування

mчистий(C6H6)=ω(С2H6)m(C2H6):100%=96%32,5 кг:100%=31,2 кг

Записуємо рівняння реакції:

31,2 кг              х кг

C6H6   +  Cl2 -> C6H5Cl + HCl

78 кг               112,5 кг 

M(C6H6)=78 кг/кмоль, маса 1 кмоль=78 кг

M(C6H5Сl)=112,5 кг/кмоль, маса 1 кмоль=112,5 кг

х=m(C6H5Cl)=31,2 кг • 112,5 кг : 78 кг = 45 кг

Відповідь: 45 кг, хлоробензен

II варіант

Задача 2 Відносна густина парів арену за метаном - 4,875. Виведіть його молекулярну формулу, якщо загальна формула аренів - СnН2n-6. Дайте назву арену.

Відомо: СnН2n-6, DCH4(CnH2n-6)=4,875

Знайти: формулу СnН2n-6-?

Розв'язування

Mr(CnH2n-6)=DCH4(CnH2n-6)•Mr(CH4)=4,87516=78

Mr(CnH2n-6)=nAr(C)+(2n-6)Ar(H)=12n+2n-6=14n-6

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n-6=78, звідси n=(78+6):14=6

Відповідь: С6Н6, бензен 

 

Вправа 7 Напишіть рівняння реакцій між бензеном і запропонованими речовинами та укажіть умови їх перебігу:

I варіант

а) воднем;

б) бромом за типом заміщення;

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr   (t0, кат)

в) повного окиснення.

2C6H6 + 15O2 -> 12CO2 + 6H2O

II варіант

а) хлором за наявності каталізатора і нагрівання (2 випадки);

C6H6 + 6Cl2 -> C6Cl6 + 6HCl  (t0, кат.)

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl   (t0, AlCl3)

б) за сильного освітлення.

C6H6 + 3Cl2 -> C6Cl6            (hv)

 

Вправа 8 Розв'яжіть задачі.

І варіант

Задача 1 Масова частка Карбону у складі арену 92,31%. Густина пари речовини за гелієм 19,5. Виведіть молекулярну формулу сполуки. Напишіть її структурну формулу.

Відомо: СхНу, ω(С)=92,31%, або 0,9231, DНе(CxHy)=19,5

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

Mr(CxHy)=DНе(CxHy)Mr(Не)=19,54=78

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,9231=0,0769

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,923178:12=6

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,076978:1=6

Отже, формула сполуки С6Н6

II варіант

Задача 2 Бензен масою 34,2 г піддали дії хлору за нагрівання та присутності алюміній хлориду як каталізатора. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції.

Відомо: m(C6H6)=32,2 г

Знайти: m(С6H5Cl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

34,2 г            х г         у г

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl  +   HCl

 78 кг          112,5 г     36,6 г

M(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(C6H5Сl)=112,5 г/моль, маса 1 моль=112,5 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г

х=m(C6H5Cl)=34,2 г • 112,5 г : 78 г = 49,3 г

у=m(HCl)=34,2 г • 36,6 г : 78 г = 16 г

v(C6H5Cl)=m(C6H5Cl) : M(C6H5Cl)=49,3 г : 112,5 г/моль=0,44 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=16 г : 36,5 г/моль=0,44 моль

Відповідь: 49,3 г і 0,44 моль С6H5Cl та 16 г і 0,44 моль HCl

Інші завдання дивись тут...