Інші завдання дивись тут...

I-II рівні

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Найпростішим ароматичним вуглеводнем є бензен, хімічна формула якого С6Н6

2 Формула Кекуле не відповідає будові бензену, бо ця речовина проявляє властивості насичених і ненасичених вуглеводнів.

3 Зв'язки між атомами Карбону у молекулі бензену рівноцінні і становлять 0,140 нм

4 Валентний кут 1200 . Молекула плоска

5 Бензен вступає у реакції  приєднання і заміщення 

6 Під час горіння бензену утворюється вуглекислий газ і вода

7 За сильного освітлення бензен реагує з хлором з утворенням 1,2,3,4,5,6-гексахлороциклогексану

8. У промисловості бензен добувають з продуктів вуглеводнів або синтезом з етину.

9, Бензен застосовують: для виробництва полімерів, пестицидів, лікарських засобів, барвників, вибухових речовин, для органічного синтезу галогенопохідних

10 Бензен отруйна речовина, вдихання його пари викликає задуху

 

Вправа 2 Розв'яжіть задачі.

І варіант 

Задача 1 Обчисліть масову частку Карбону у складі бензену

Відомо: С6Н6

Знайти: w(C)-?

Розв'язування

w(C)=6•Mr(C)/Mr(C6H6)=612:78=0,923, або 92,3%

Відповідь: 92,3%

ІІ варіант 

Задача 2 Обчисліть масу водню, що приєднається до бензену масою 3,9 г.

Відомо: m(C6H6)=3,9 г

Знайти: m(H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

       3,9 г        х г

       78 г         6 г 

M(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(H2)=2 г/моль, маса 1 моль=2 г, а маса 3 моль=6 г

х=m(H2)=3,9 г • 6 г : 78 г=0,3 г

Відповідь: 0,3 г

III рівень

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості речовин. Укажіть, що подібне і відмінне.

І варіант:

бензену і етану

Подібне (горіння, заміщення з галогенами):

6H6 + 15O2 -> 12CO2 + 6H2O

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl

Відмінне (приєднання галогенів, водню):

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6

II варіант:

бензену і етену.

Подібне (горіння, приєднання водню, галогенів):

6H6 + 15O2 -> 12CO2 + 6H2O

С2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

С2H4 + H2 -> C2H6

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6

C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2

Відмінне (заміщення з галогенами):

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

 

Вправа 4 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

СаСO3->СаО->СаС2->С2Н2->С6Нб->С6Н5Сl

CaCO3 = CaO + CO2

CaO + 3C = CaC2 + CO2↑ 

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

 

Вправа 5 Масова частка Карбону у складі органічної сполуки - 92,3%. Густина пари цієї речовини за неоном 3,9. Обчисліть молекулярну формулу сполуки. Напишіть структурну.

Відомо: СхНу, ω(С)=92,3%, або 0,923, DNe(CxHy)=3,9

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DNe(CxHy)●Mr(Ne)=3,920=78

ω(Н)=100%-ω(C)=100%-92,3%=7,7%, або 0,077

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,92378:12=6

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,07778:1=6

Отже, формула вуглеводню С6Н6

Відповідь: С6Н6

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Гексан ->циклогексан ->бензен -> 1,2,3,4,5,6-гексахлоробензен;

Бензен -> хлорбензен

C6H14 -> C6H12 + H2

C6H6 + 3Cl2 -> C6H6Cl6

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

 

Вправа 7 Бензен масою 23,4 г вступив у реакцію заміщення з хлором за підвищення температури і наявності каталізатора. Обчисліть маси і кількості речовин утворених продуктів реакції (враховуючи 2 випадки заміщення). Назвіть утворені сполуки.

І випадок: реакції заміщення

Відомо: m(C6H6)=23,4 г

Знайти: m(С6H5Cl)-?, m(HCl)-?, v(C6H5Cl)-?, v(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

23,4 г              х г      у г

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

 78 г             112,5 г   36,5 г

M(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(C6H5Cl)=112,5 г/моль, маса 1 моль=112,5 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г

х=m(C6H5Cl)=23,4 г • 112,5 г : 78 г=33,75 г

y=m(HCl)=23,4 г • 36,5 г : 78 г=10,95 г

v(C6H5Cl)=m(C6H5Cl):M(C6H5Cl)=33,75 г : 112,5 г/моль=0,3 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=10,95 г : 36,5 г/моль=0,3 моль 

Відповідь: по 0,3 моль кожного

II випадок: реакції заміщення

Відомо: m(C6H6)=23,4 г

Знайти: m(С6Cl6)-?, m(HCl)-?, v(C6Cl6)-?, v(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

23,4 г              х г      у г

C6H6 + 6Cl2 -> C6Cl6 + 6HCl

 78 г              285 г   219 г

M(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(C6Cl6)=285 г/моль, маса 1 моль=285 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 6 моль=219 г

х=m(C6Cl6)=23,4 г • 285 г : 78 г=85,5 г

y=m(HCl)=23,4 г • 219 г : 78 г=65,7 г

v(C6Cl6)=m(C6Cl6):M(C6Cl6)=85,5 г : 285 г/моль=0,3 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=65,7 г : 36,5 г/моль=1,8 моль 

Відповідь: 0,3 моль C6Cl6 i 1,8 моль HCl

Інші завдання дивись тут...