Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Зобразіть структурними формулами запропоновані речовини:

а) С3Н8

    Н  Н  Н

    |   |   |

H―C―СС―Н

    |   |   |

    Н  Н  Н

6) С2Н4

Н  Н

|   |

C=С

|   |

Н  Н

Вправа 2 Сформулюйте визначення положення про взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин.  Властивості речовин залежать не тільки від якісного та кількісного складу молекул, а й від їхньої хімічної будови 

 

Вправа 3 Назвіть речовину, що має структурну формулу:

CH3―CH2―СH=СН2

              |

              CH3

Відповідь: 2-метилбут-1-ен

 

Вправа 4 Установіть відповідність між формулами і назвами вуглеводнів:

A. С8Н18

Б. С8Н

B. С5Н8

Г. С6Н6

1. Пентин

2. Бензен

3. Октен

4. Октан

5. Пентен

Відповідь: А-4, Б-3, В-1, С-2

 

Вправа 5 Виведіть молекулярну формулу алкіну, що містить 7 атомів Карбону на основі загальної формули гомологічного ряду.

Підставимо значення n=7 у загальну формулу алкінів: СnH2n-2,

отримаємо формулу вуглеводню С7Н12

II рівень

Вправа 1 Перелічіть основні ідеї теорії будови органічних речовин:

1. Атоми в молекулах розміщуються не безладно, а в певній послідовності, відповідно до їхньої валентності.

2. Властивості речовин залежать не тільки від якісного та кількісного складу молекул, а й від їхньої хімічної будови.

 

Вправа 2 Сформулюйте визначення ізомерів.

Ізомери - речовини, що мають однаковий якісний та кількісний склад молекул, але різну будову та властивості

 

Вправа З Назвіть речовини, подані структурними формулами:

а) 3-етил-2-метилпентан

б) бут-1-ин

в) 2-етил-4-метилпент-1-ен

 

Вправа 4 Установіть відповідність між правими і лівими частинами схем реакцій;

A C2H4 + HBr ->

Б C2H4 + Cl2 ->

В C5H8 + 2H2 ->

Г C6H6 + Br2 ->

1. C2H4Cl2

2. C5H12

3. C2H5Br

4. C2H5Cl+HCl

5. C6H5Br + HBr

Відповідь: А-3, Б-1, В-2, Г-5

 

Вправа 2 Реакція, подана схемою СН2=СН2 + Сl2 -> належить до реакцій:

А. Гідратації

Б. Дегідрування

В. Галогенування

Г. Гідрування

Відповідь: В

 

Вправа 3 Обчисліть максимальний об'єм водню (н.у.), що прореагує з етином масою 7,8 г.

Відомо: m(С2Н2)=7,8 г

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

7,8 г    x л     

С2H2 + 2H2 = C2H6 

26 г   44,8 л 

M(C2H2)=26 г/моль, маса 1 моль=26 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л

х=V(H2)=7,8 г • 44,8 л : 26 г=13,44 л

II спосіб

M(C2H2)=26 г/моль

v(C2H2)=m(C2H2):M(C2H2)=7,8 г : 26 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції: С2H2+2H2=C2H6

За рівнянням реакції v(С2Н2):v(Н2)=1:2, тому

v(H2)=2v(C2H2)=20,3 моль=0,6 моль

V(H2)=v(H2)•VM=0,6 моль•22,4 л/моль=13,44 л

Відповідь: 13,44 л

III рівень

Вправа 2 Напишіть скорочені структурні формули не менше двох ізомерів пентану, пентену та пентину й дайте їм назви за систематичною номенклатурою.

Ізомери пентану С5Н12:

СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

     н-пентан

СН3—СН—СН2—СН3

       |       

       СН3

2-метилбутан

       СН3              

      |

СН3—С—СН3

       |       

       СН3

2,2-диметилпропан

Ізомери пентену: С5H10:

СН2=СН—СН2—СН2—СН3   пент-1-ен

СН2=С—СН2—СН3   2-метилбут-1-ен

      |

      СН3

СН2=СH—СН—СН3   3-метилбут-1-ен

           |

           СН3

СН3СН=СН—СН2—СН3   пент-2-ен

СН3С=СН—СН3   2-метилпроп-2-ен

      |

      СН3

Ізомери пентину С5Н8:

СНС—СН2—СН2—СН3  пент-1-ин

СНС—СНСН3   3-метилбут-1-ин

         |       

         СН3

СН3—С≡С—СН2—СН3  пент-2-ин

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій за схемою. Укажіть умови перебігу.

С6HCl<- C6H6<-C2H2->C2H6->C2H5Br

3C2H2 -> C6H6  (t0, кат. С - активоване вугілля)

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl  (кат. AlCl3)

C2H2 + H2 -> C2H4   (кат. Ni)

C2H4 + H2 -> C2H6   (кат. Ni)

C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr  (t0)

IV рівень

Вправа 2 Визначте гомологи та ізомери серед даного переліку скорочених структурних формул органічних речовин:

а) С7H16

б) С7Н12

в) С9Н18

г) С7Н14

ґ) С8Н14

д) С6Н14

Відповідь: гомологи: а) д); ізомерів немає

 

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

метан->етин->етен->карбон (IV) оксид->кальцій карбонат->кальцій оксид

етин->1,2-дихлороетен

2CH4 -> C2H2 + 3H2

C2H2 + H2 -> C2H4

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

CO2 + CaO = CaCO3

CaCO3 = CaO + CO2

C2H2 + Cl2 -> C2H2Cl2

 

Вправа 4 До складу бензинів входить алкен, густина парів якого за метаном - 5,25. Виведіть його молекулярну формулу та дайте назву. Обчисліть, який об'єм хлору (н.у.) потрібно взяти для хлорування цієї речовини масою 16,8 г і яка маса хлоропохідного продукту утвориться.

Відомо: СnН2n, DCH4(CnH2n)=5,25

Знайти: формулу СnН2n)-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DCH4(CnH2n)•Mr(CH4)=5,2516=84

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=84, звідси n=84:14=6, отже, формула алкену С6Н12 - це гексен.

Відомо: m(С6Н12)=16,8 г

Знайти: V(Cl2)-?, m(C6H12Cl2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

16,8 г   x л       y г

С6H12 + Cl2 = C6H12Cl2 

84 г    22,4 л    155 г

M(C6H12)=84 г/моль, маса 1 моль=84 г

M(C6H12Сl2)=155 г/моль, маса 1 моль=155 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

х=V(Cl2)=16,8 г • 22,4 л : 84 г=4,48 л

y=m(C6H12Cl2)=16,8 г • 155 г : 84 г=31 г

II спосіб

M(C6H12)=84 г/моль

v(C6H12)=m(C6H12):M(C6H12)=16,8 г : 84 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: С6H12+Cl2=C6H12Cl2

За рівнянням реакції v(С6Н12):v(Cl2)=1:1, тому

v(Cl2)=v(C6H12)=0,2 моль

V(Cl2)=v(Cl2)•VM=0,2 моль•22,4 л/моль=4,48 л

За рівнянням реакції v(С6Н12):v(C6H12Cl2)=1:1, тому

v(C6H12Cl2)=v(C6H12)=0,2 моль

M(C6H12Сl2)=155 г/моль

m(C6H12Cl2)=v(C6H12Cl2)•M(C6H12Cl2)=0,2 моль•155 г/моль=31 г

Відповідь: 4,48 л Cl2 і 31 г С6Н12Сl2 

Інші завдання дивись тут...