Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Напишіть 10 представників насичених вуглеводнів (алканів) і виведіть загальну формулу.

Метан CH4, етан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нонан C9H20, декан C10H22

Загальна формула алканів: CnH2n+2

 

Вправа 2 Поясніть чим відрізняються гомологи та ізомери. Гомологи — це сполуки, що подібні за будовою молекул і хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекул на одну або кілька груп атомів —СН2. Ізомери - речовини, що мають однаковий якісний та кількісний склад молекул, але різну будову та властивості

 

Вправа 3 Назвіть речовини за поданими формулами

а) 1-метилпентан

СН3—СН—СН2—СН2СН3

      |

      СН3

б) 2,3-диметилпентан (правильно виберіть найдовший карбоновий ланцюг)

             СН3     

            |      

СН3—СН—СН—СН2—СН3

      |

      СН3

в) 2-метилбут-2-ен

СН3—С=СН—СН3

      |

      СН3

г) 2-метилпроп-1-ен

СН2СН3

      |

      СН3

ґ) бут-2-ин

СН3С≡С—СН3

д) 3-етилпент-1-ин

СНС—СНСН2СН3

         |       

         С2Н5

Вправа 4 Позначте ненасичені вуглеводні за їхніми структурними формулами:

A. СН3СН2СН2СН3

B. СН3—СССН3

Б. СН3СН=СНСН3

Г. СН3—СН2СН2СН2СН3

Відповідь: БВ

II рівень

Вправа 5 Позначте назву хімічного зв'язку між атомами у молекулах органічних речовин:

А. Йонний

Б. Водневий

В. Ковалентний

Г. Металічний

Відповідь: В

 

Вправа 6 Дайте назви вуглеводням за формулами:

а) 3-метилпентан (правильно виберіть найдовший карбоновий ланцюг)

              СН3     

             |      

СН3—СН2—СН—СН2—СН3

      

6) 3-метилпент-2-ен (правильно виберіть найдовший карбоновий ланцюг)

              СН3

             | 

СН3—СН2С=СН—СН3

в) бут-1-ин

СН3СН2С≡СН

г) гекс-3-ин

СН3СН2—СН=СН—СН2—СН3

ґ) бутан

СН3СН2—СН2—СН3

д) 2-метилбутан

СН3СН2—СНСН3

              |       

              СН3

е) 3,4-диметилпент-1-ин

СНС—СН—СНСН3

         |     |       

         СН3 СН3

є) 3-метилпент-2-ен (правильно виберіть найдовший карбоновий ланцюг)

СН3—СН=С—СН2—СН3

            |

            СН3

ж) 2,2-диметилбутан

      СН3

       |

СН3ССН2СН3

       |       

       СН3

Вправа 7 Установіть відповідність між формулами і назвами вуглеводнів:

A. С6Н6

Б. С8Н18

B. С5Н8

Г. С8Н16

1. Пентин

2. Бензен

3. Октен

4. Октан

5. Пентен

Відповідь: А-2, Б-4, В-1, Г-3 

 

Вправа 8 У реакцію з пропеном вступив хлор масою 7,1 г. Обчисліть масу продукту реакції.

Відомо: m(Сl2)=7,1 г

Знайти: V(С3Н6Cl2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

7,1 г             x г    

С3H6 + Cl2 = C3H6Cl2 

42 г             113 г 

M(C3H6)=42 г/моль, маса 1 моль=42 г

M(C3H6Сl2)=113 г/моль, маса 1 моль=113 г

х=m(C3H6Cl2)=7,1 г • 113 г : 42 г=19,1 г

II спосіб

M(C3H6)=42 г/моль

v(C3H6)=m(C3H6):M(C3H6)=7,1 г : 42 г/моль=0,169 моль

Записуємо рівняння реакції: С3H6+Cl2=C3H6Cl2

За рівнянням реакції v(С3Н6):v(C3H6Cl2)=1:1, тому

v(C3H6Cl2)=v(C3H6)=0,169 моль

M(C3H6Сl2)=113 г/моль

m(C6H6Cl2)=v(C3H6Cl2)•M(C3H6Cl2)=0,169 моль•113 г/моль=19,1 г

Відповідь: 19,1 г

 

Вправа 9 Відносна густина алкіну за гелієм - 13,5. Виведіть молекулярну формулу алкіну.

Відомо: СnН2n-2, DНе(CnH2n-2)=13,5

Знайти: формулу СnН2n-2)-?

Розв'язування

Mr(CnH2n-2)=D(CnH2n-2)•Mr(Hе)=13,5•4=54

Mr(CnH2n-2)=nAr(C)+(2n-2)Ar(H)=12n+2n-2=14n-2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n-2=54, звідси n=(54+2):14=4, отже, формула алкіну С4Н6 

IІІ рівень

Вправа 10 Напишіть самостійно формули вуглеводнів, що містять по 6 атомів Карбону, але належать до різних груп. Складіть по дві формули ізомерів та назвіть усі речовини.

Гексан С6Н14 і два ізомери:

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

н-гексан

СН3—СН—СН2—СН2СН3

       | 

       СН3

2-метилпентан

СН3—СН2—СН—СН2СН3

              |

              СН3

3-метилпентан

Гексен С6Н12 і два ізомери:

СН2=СН—СН2—СН2—СН2—СН3

н-гексен

СН2=С—СН2—СН2СН3

       | 

       СН3

2-метилпент-1-ен

СН2=СН—СН—СН2СН3

            |

            СН3

3-метилпент-1-ен

 

Гексин С6Н10 і два ізомери:

СН≡С—СН2—СН2—СН2—СН3

н-гексин

СН≡С—СН—СН2СН3

         | 

         СН3

3-метилпент-1-ин

СН3—С≡С—СНСН3

               |

               СН3

4-метилпент-2-ин

Вправа 11 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою та назвіть утворені речовини:

3C2H2 -> C6H6  Бензен

C2H2 + H2 -> C2H4   Етен

C2H4 + HBr -> C2H5Br  Бромоетан

C2H2 + 3H2 -> C2H6 Етан

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl  Хлороетан і хлороводень

С2H6 -> C2H2 + 3H2  Етин і водень

С2H2 + НCl -> С2H3Cl Хлороетен

 

Вправа 12 Масова частка Гідрогену правильно Карбону у складі вуглеводню становить 83,3%. Густина парів за гелієм - 18. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. Назвіть речовину.

Відомо: СхНу, ω(С)=83,3%, або 0,833, D(CxHy)=18

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=D(CxHy)●Mr(Hе)=184=72

ω(Н)=100%-ω(С)=100%-83,3%=16,7%, або 0,167

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,83372:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,16772:1=12

Отже, формула вуглеводню С5Н12 - пентан

Відповідь: пентан С5Н12

 

Вправа 13 Густина пари алкену за карбон (ІІ) оксидом - 4. Виведіть молекулярну формулу сполуки. Дайте їй назву. Обчисліть, який об'єм кисню (н.у.) витратиться на її згоряння кількістю речовини 0,25 моль.

Відомо: СnН2n, D(CnH2n)=4

Знайти: формулу СnН2n)-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=D(CnH2n)•Mr(CО)=428=112

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=112, звідси n=112:14=8, отже, формула алкену С8Н16 - це октен.

Відомо: v(С8Н16)=0,25 моль

Знайти: V(О2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль    x л      

  С8H16   + 12О2 = 8CО2 + 8Н2О 

1 моль      268,8 л 

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л, а 12 моль займуть у 12 разів більший об'єм, тобто 268,8л

х=V(О2)=0,25 моль • 268,8 л : 1 моль=67,2 л

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: С8H16+12О2=8CО2 + 8Н2О

За рівнянням реакції v(С8Н16):v(О2)=1:12, тому

v(О2)=12v(C8H16)=120,25 моль=3 моль

V(О2)=v(О2)•VM=3 моль•22,4 л/моль=67,2 л

Відповідь: 67,2 л

IV рівень 

Завдання 14 Оберіть самостійно речовину, що входить до гомологічного ряду, який має загальну формулу СnН2n і містить більше 2 атомів Карбону у складі молекули. Напишіть усі можливі рівняння реакцій, що характеризують її хімічні властивості. Назвіть продукти реакцій.

2C3H6 + 9O2 -> 6CO2 + 6H2O  карбон (IV) оксид і вода

C3H6 + H2 -> C3H8 пропан

С3H6 + Br2 -> C3H6Br2 1,2-дибромопропан

С3H6 + HBr -> C3H7Br   бромопропан

С3H6 + H2O -> C3H7OH пропанол

3H6 + 2KMnO4 + 4H2O -> 3C3H6(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

                  пропандіол, манган (IV) оксид, калій гідроксид

Інші завдання дивись тут...