Інші завдання дивись тут...

I-ІI рівень

1 Розв'яжіть тестові завдання.   

Вправа 1 Позначте, до якого класу вуглеводів належать органічні сполуки, що не піддаються гідролізу 

А Полісахариди 

Б Дисахариди 

В Моносахариди

Г Інша назва

Відповідь: В

 

Вправа 2 Позначте загальну формулу вуглеводів:

А СnH2n-2

Б CnH2n+2

В CnH2n

Г Cn(H2O)m

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Укажіть серед запропонованих назв моно- і дисахариди:

А Сахароза

Б Крохмаль

В Глюкоза

Г Целюлоза

Відповідь: АВ

 

Вправа 4 Позначте назву групи речовин, до якої належить глюкоза за складом молекули:

А Карбонові кислоти

Б Багатоатомні спирти

В Одноатомні спирти

Г Альдегідоспирти

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Позначте формулу сахарози:

A C6H13COOH

Б C12H22O11

В —(C6H10О5)n

Г C5H10О5

Відповідь: Б

 

Вправа 6 Обчисліть та позначте масову частку Гідрогену у складі фруктози.

Відповідь:

А 5,66%

Б 5,77%

В 6,66%

Г 5,76%

Відповідь: В

w(H)=12Ar(H):Mr(C6H12O6)=121:180=0,066, або 6,66%

 

Вправа 7 Позначте назву реакції, що відбувається за схемою:

С6H12O6 -> C2H5OH + CO2↑ та укажіть суму коефіцієнтів:

А Спиртове бродіння, 5

Б Естерифікації, 7

В Молочнокисле бродіння, 5

Г Повного окиснення, 19

Відповідь: А

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2↑   1+2+2=5

III рівень

Вправа 2 Укажіть назви речовин, за допомогою яких можна довести, що у глюкозі наявна альдегідна група:

А Розчин аргентум (І) оксиду в амоніаку

Б Водень

В Купрум (II) гідроксид

Г Етанова кислота

Відповідь: АВ

 

Вправа 3 Реакція, що відбувається за схемою:

HOCH2-(CHOH)4-CHO + H2 -> HOCH2-(CHOH)4-CH2OH належить до реакцій:

А Окиснення

Б Обміну

В Відновлення

Г Заміщення

Відповідь: В

 

Вправа 4 Обчисліть та позначте масу глюкози, що можна добути з деревини масою 200 кг з масовою часткою домішок у целюлозі 35%, якщо вважати, що вся целюлоза прогідролізувала:

А 142,44 кг

Б 144,44 кг

В 145,44 кг

Г 140 кг

Відповідь: Б

Відомо: m(деревини)=200 кг, w(домішок)=35%

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

w((С6H10O5)n)=100%-w(домішок)=100%-35%=65%

m((C6H10O5)n)=(w((C6H10O5)n)m(деревини)):100%=65%200 кг:100%=130 кг

Записуємо рівняння реакції:

 130 кг                    х кг

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n кг                  180n кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

130 кг / 162n кг = х кг / 180n кг, звідси

x = 130 кг  180n кг : 162n = 144,44 кг

ІІ спосіб

m(домішок)=(w((домішок)m(деревини)):100%=35%200 кг:100%=70 кг

m((C6H10O5)n)=m(деревини)-m(домішок)=200 кг - 70 кг=130 кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=130 кг:162n=0,802/n кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n0,802:n кмоль=0,802 кмоль

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=0,802 кмоль180 кг/кмоль=144,44 кг

Відповідь: 144,44 кг 

IV рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

Глюкоза -> етанол->  карбон (IV) оксид -> глюкоза -> сахароза -> A

Назвіть речовину, позначену літерою А Глюкоза

C6H12O6 -> 2С2H5OH + 2CO2

С2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

C12H22O11 + H2O -> C6H12O6 + C6H12O6

 

Вправа 6 З цукрового буряка масою 3 т з масовою часткою сахарози 0,18 добули моносахариди, які піддали спиртовому бродінню. Обчисліть масу та кількість речовини етанолу, що утворився.

Відомо: m(буряка)=3 т, w(C12H22O11)=0,18

Знайти: m(C2H5)-?, v(C2H5OH)-?

Розв'язування

І спосіб

m(C12H22O11)=w(C12H22O11)m(буряка)=0,183 т=0,54 т=540 кг

Записуємо рівняння реакції:

  540 кг              х кмоль

С12H22O11 + H2-> С6H12O+ C6H12O6 

  342 кг              1 кмоль 

M(С12H22O11)=342 кг/кмоль, маса 1 кмоль=342 кг

540 кг / 342 кг = х кмоль / 1 кмоль, звідси

х = 540 кг  1 кмоль : 342 кг = 1,58 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

1,58 кмоль    х кг

С6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

1 кмоль       92 кг

M(С2H5)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг, а маса 2 кмоль=92 кг

1,58 кмоль / 1 кмоль = х кг / 92 кг, звідси

х=m(C2H5OH)=1,58 кмоль • 92 кг : 1 кмоль = 145,36 кг

ІІ спосіб

m(C12H22O11)=ω(C12H22O11)m(буряка)=0,183 т=0,54 т=540 кг

M(С12H22O11)=342 кг/кмоль

v(C12H22О11)=m(C12H22О11):M(C12H22О11)=540 кг : 342 кг/кмоль=1,58 кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

С12H22O11 + H2-> С6H12O+ C6H12O6

За рівнянням v(C12H22О11):v(C6H12О6)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

v(C6H12О6)=v12Н22О11)=1,58 кмоль

Записуємо рівняння реакції: С6H12O6 ->2C2H5OH+2CO2

За рівнянням реакції v(C6H12O6):v(C2H5OH)=1:2, тому

v(C2H5OH)=2v(C6H12O6)=21,58 кмоль=3,16 кмоль

M(С2H5)=46 кг/кмоль

m(C2H5ОH)=v(C2H5ОH)M(C2H5ОH)=3,16 кмоль  46 кг/кмоль=145,36 кг

Відповідь: 145,36 кг

Інші завдання дивись тут...