Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Позначте загальну формулу естерів:

A СnН2n+―СООН; 

Б СnН2n+1―СНО;

B СnН2n+1―ОН; 

Г СnН2n+1―СОО―СnН2n+1

Відповідь: Г

 

Вправа 2 Укажіть послідовність утворення назв естерів:

A Додаємо суфікс -оат

Б У префіксі вказуємо назву вуглеводневого залишку спирту (алкільної групи)

B Указуємо назву вуглеводню, від якого походить кислота

Г Нумеруємо атоми Карбону, починаючи з естерної групи

Відповідь: ГБВА

 

Вправа 3 Позначте назву реакції, внаслідок якої утворюються естери:

А Гідролізу

Б Етерифікації

В Гідратації

Г Естерифікації

Відповідь: Г

 

Вправа 4 Укажіть назву естеру, що утвориться за взаємодії етанової кислоти з етанолом:

А Етилметаноат

Б Етилетаноат

В Метилетаноат

Г Метилметаноат

Відповідь: Б

 

Вправа 5 Позначте назву естеру за його формулою:

СН3СН2СН2СООСН2СН2СН3.

A Пропілбутаноат

Б Бутилпропаноат

B Етилбутаноат

Г Пропілпропаноат

Відповідь: A

 

Вправа 6 Обчисліть масу етанолу, що утвориться внаслідок гідролізу етилетаноату масою 18 г.

Відомо: m(CH3―COOC2H5)=18 г

Знайти: m(C2H5ОН)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  18 г                                        х г

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH

  88 г                                       46 г

M(СH3―COOC2H5)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х=m(C2H5OH)=18 г  46 г : 88 г=9,4 г

ІІ спосіб

M(CH3―COOC2H5)=88 г/моль

v(CH3―COOC2H5)=m(CH3―COOC2H5):M(CH3―COOC2H5)=

=18 г : 88 г=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH

За рівнянням реакції v(CH3―COOC2H5):v(C2H5OH)=1:1, тому 

v(C2H5OH)=v(CH3―COOC2H5)=0,2 моль

M(С2H5OH)=46 г/моль

m(C2H5OH)=v(C2H5OH)M(C2H5OH)=0,2 моль46 г/моль=9,4 г 

Відповідь: 9,4 г С2Н5ОН

II рівень

Вправа 7 Укажіть формулу пропілпропаноату:

CH3―COOC2H5

Б C2H5―COOC3H7

C2H5―COOC2H5

Г C3H7―COOC3H7

Відповідь: Б

 

Вправа 8 Установіть відповідність між назвами естерів та їхніми формулами:

A Пропілетаноат

Б Етилметаноат

B Бутилетаноат

Г Етилетаноат

 

1. СН3СООС4Н9

2. СН3СООС2Н5

3. НСООС2Н5

4. СН3СООС3Н7

5. НСООСН3

Відповідь: А-4, Б-3, В-1, Г-2

 

Вправа 9 Установіть відповідність між формулами естерів та їх відносними молекулярними масами

A. С4Н9СООС3Н7

Б. СН3СООС2Н5

B. С3Н7СООС5Н11

Г. С2Н5СООС4Н9

 

1. 158

2. 144

3. 130

4. 88

5. 160

Відповідь: А-2, Б-4, В-1, Г-3

Mr(С4H9―COOC3H7)=8•Ar(C)+2•Ar(O)+16•Ar(H)=8•12+2•16+16•1=144

Mr(СH3―COOC2H5)=4•Ar(C)+2•Ar(O)+8•Ar(H)=4•12+2•16+8•1=88

Mr(С3H7―COOC5H11)=9•Ar(C)+2•Ar(O)+16•Ar(H)=9•12+2•16+16•1=158

Mr(С2H5―COOC4H9)=7•Ar(C)+2•Ar(O)+14•Ar(H)=7•12+2•16+14•1)=130  

 

Вправа 10 Обчисліть та позначте масу етанової кислоти, що утвориться внаслідок гідролізу етилетаноату масою 11 г з масовою часткою домішок 0,1.

А. 6 г

Б. 6,5 г

В. 6,2 г

Г. 6,4 г

Відповідь: 6,75 г

Відомо: m(CH3―COOC2H5 з дом.)=11 г, w(дом.)=0,1

Знайти: m(CH3COОН)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в естері:

m(дом.)=w(дом.)m(CH3―COOC2H5 з дом.)=0,111 г=1,1 г

Розраховуємо масу чистого еcтеру:

m(CH3―COOC2H5)=m(CH3―COOC2H5 з дом.)-m(дом.)=11 г-1,1 г=9,9 г

Записуємо рівняння реакці:

  9,9 г                          х г

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH

  88 г                           60 г

M(СH3―COOC2H5)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(СH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

х=m(CH3COOH)=9,9 г  60 г : 88 г=6,75 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого естеру:

w(CH3―COOC2H5)=1-w(дом.)=1-0,1=0,9

Обчислюємо масу чистого естеру:

m(CH3―COOC2H5)=w(CH3―COOC2H5)m(CH3―COOC2H5 з дом.)=

=0,911 г=9,9 г

M(СH3―COOC2H5)=88 г/моль

v(CH3―COOC2H5)=m(CH3―COOC2H5):M(CH3―COOC2H5)=

=9,9 г : 88 г/моль=0,1125 моль

Записуємо рівняння реакці: 

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH

За рівнянням реакції v(CH3―СOOC2H5):v(CH3COOH)=1:1, тому 

v(CH3COOH)=v(CH3―СOOC2H5)=0,1125 моль

M(СH3COOH)=60 г/моль

m(CH3COOH)=v(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,1125 моль60 г/моль=6,75 г 

Відповідь: 6,75 г СН3СООН

 

III рівень

Вправа 11 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою.

CH4 -> A -> CH3CHO -> Б -> CH3COOC3H7

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

С2H4 + H2O -> CH3CHO - реакція Кучерова

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag↓

CH3COOH + C3H7OH -> CH3-COO-C3H7 + H2O

Назвіть речовини, позначені літерами.

A вода

Б етанова кислота CH3COOH

 

Вправа 12 Обчисліть та позначте масу утвореного естеру, якщо піддали естерифікації бутанову кислоту масою масою 200 г з масовою часткою домішок 22% і етанол:

А 190 г

Б 187,9 г

В 192,9 г

Г 198,9 г

Відповідь: 205 г

Відомо: m(C3H7COOH з дом.)=200 г, w(дом.)=22%

Знайти: m(C3H7―COOC2H5)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в кислоті:

m(дом.)=(w(дом.)m(C3H7COOH з дом.)):100%=(22%200 г):100%=44 г

Розраховуємо масу чистої кислоти:

m(C3H7COOH)=m(C3H7COOH з дом.)-m(дом.)=200 г-44 г=156 г

Записуємо рівняння реакці:

  156 г                          х г

C3H7COOH + C2H5OH = С3H7―COOC2H5 + Н2О

  88 г                           116 г

M(С3H7COOH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С3H7―COOC2H5)=116 г/моль, маса 1 моль=116 г

х=m(С3H7―COOC2H5)=156 г  116 г : 88 г=205 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистої кислоти:

w(C3H7COOH)=100%-w(дом.)=100% - 22%=78%

Обчислюємо масу чистої кислоти:

m(C3H7COOH)=(w(C3H7COOH)m(C3H7COOH з дом.)):100%=

=(78%200 г):100%=156 г

M(С3H7COOH)=88 г/моль

v(C3H7COOH)=m(C3H7COOH):M(C3H7COOH)=156 г : 88 г/моль=1,77 моль

Записуємо рівняння реакці: 

C3H7COOH + C2H5OH = С3H7―COOC2H5 + Н2О

За рівнянням реакції v(C3H7COOH):v(C3H7―СOOC2H5):=1:1, тому 

v(C3H7―СOOC2H5)=v(C3H7COOH)=1,77 моль

M(С3H7―COOC2H5)=116 г/моль

m(C3H7―СOOC2H5)=v(C3H7―СOOC2H5)M(C3H7―СOOC2H5)=

=1,77 моль116 г/моль=205 г 

Відповідь: 205 г C3H7―СOOC2H5

 

Вправа 13 Обчисліть та позначте маси продуктів гідролізу пропілбутаноату кількістю речовини 0,7 моль, якщо вважати, що весь естер гідролізував:

А 606 г С3Н7СООН і 40 г С3Н7ОН

Б 62,8 г С3Н7СООН і 41 г С3Н7ОН

В 61,6 г С3Н7СООН і 42 г С3Н7ОН

Г 61,2 г С3Н7СООН і 43 г С3Н7ОН

Відповідь: В

Відомо: v(C3H7―COOC3H7)=0,7 моль

Знайти: m(C3H7COОН)-?, m(C3H7ОН)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакці:

 0,7 моль                         х г            у г

С3H7―COOC3H7 + H2O = C3H7COOH + C3H7OH

 1 моль                           88 г          60 г

M(С3H7COOH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С3H7OH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

х=m(C3H7COOH)=0,7 моль  88 г : 1 моль=61,6 г

у=m(C3H7OH)=0,7 моль  60 г : 1 моль=42 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакці: 

С3H7―COOC3H7 + H2O = C3H7COOH + C3H7OH

За рівнянням реакції v(С3H7―COOC3H7):v(C3H7COOH):v(C3H7OH)=1:1:1,

тому v(C3H7COOH)=v(C3H7OH)=v(С3H7―COOC3H7)=0,7 моль

M(С3H7COOH)=88 г/моль, M(С3H7OH)=60 г/моль

m(C3H7COOH)=v(C3H7COOH)M(C3H7COOH)=0,7 моль88 г/моль=61,6 г

m(C3H7OH)=v(C3H7OH)M(C3H7OH)=0,7 моль60 г/моль=42 г 

Відповідь: 61,6 г С3Н7СООН і 42 г С3Н7ОН 

 

Вправа 14 Обчисліть та позначте маси продуктів гідролізу етилпропаноату масою 340 г з масовою часткою домішок 40%, якщо вважати, що весь естер гідролізував:

А 150 г С2Н5СООН і 92 г С2Н5ОН 

Б 148 г С2Н5СООН і 92 г С2Н5ОН

В 148 г С2Н5СООН і 90 г С2Н5ОН

Г 150 г С2Н5СООН і 90 г С2Н5ОН

Відповідь: Б

Відомо: m(C2H5―COOC2H5 з дом.)=340 г, w(дом.)=40%

Знайти: m(C2H5COОН)-?, m(C2H5ОН)-? 

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в естері:

m(дом.)=(w(дом.)m(C2H5―COOC2H5 з дом.)):100%=

=(40%340 г):100%=136 г

Розраховуємо масу чистого еcтеру:

m(C2H5―COOC2H5)=m(C2H5―COOC2H5 з дом.)-m(дом.)=

=340 г - 136 г=204 г

Записуємо рівняння реакці:

 204 г                          х г             у г

С2H5―COOC2H5 + H2O = C2H5COOH + C2H5OH

 102 г                           74 г           46 г 

M(С2H5―COOC2H5)=102 г/моль, маса 1 моль=102 г

M(С2H5COOH)=74 г/моль, маса 1 моль=74 г

M(С2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х=m(C2H5COOH)=204 г  74 г : 102 г=148 г

у=m(C2H5OH)=204 г  46 г : 102 г=92 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого естеру:

w(C2H5―COOC2H5)=100%-w(дом.)=100% - 40%=60%, або 0,6

Обчислюємо масу чистого естеру:

m(C2H5―COOC2H5)=w(C2H5―COOC2H5)m(C2H5―COOC2H5 з дом.)=

=0,6 • 340 г=204 г

M(С2H5―COOC2H5)=102 г/моль

v(C2H5―COOC2H5)=m(C2H5―COOC2H5):M(C2H5―COOC2H5)=

=204 г : 102 г/моль=2 моль

Записуємо рівняння реакці: 

С2H5―COOC2H5 + H2O = C2H5COOH + C2H5OH

За рівнянням реакції v(C2H5―СOOC2H5):v(C2H5COOH):v(C2H5OH)=1:1:1,

тому v(C2H5COOH)=v(C2H5OH)=v(C2H5―СOOC2H5)=2 моль

M(С2H5COOH)=74 г/моль, M(С2H5OH)=46 г/моль

m(C2H5COOH)=v(C2H5COOH)M(C2H5COOH)=2 моль74 г/моль=148 г

m(C2H5OH)=v(C2H5OH)M(C2H5OH)=2 моль46 г/моль=92 г  

Відповідь: 148 г С2Н5СООН і 92 г С2Н5ОН

IV рівень

Вправа 15 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою та назвіть речовини, подані літерами:

Метан -> А -> етаналь -> Б -> етен-> етан

Б -> етанова кислота -> пропілетаноат

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O 

С2H4 + H2O -> CH3CHO - реакція Кучерова

CH3CHO + H2 -> C2H5OH

C2H5OH -> C2H4 + H2O

C2H4 + H2 -> C2H6

C2H5OH + 2CuO -> CH3COOH + 2Cu + H2O

CH3COOH + C3H7OH -> СH3―COOC3H7 + H2O

Назвіть речовини, подані літерами:

А - вода Н2О

Б - етиловий спирт С2Н5ОН

 

Вправа 16 Бутанова кислота масою 105,6 г з масовою часткою домішок 0,25 повністю прореагувала з пентанолом. Обчисліть масу та кількість речовини пентанолу, що витратився, й масу та кількість естеру, що утворився. Назвіть естер.

Відомо: m(C3H7COOH з дом.)=105,6 г, w(дом.)=0,25

Знайти: m(C5H11OH)-?, v(C5H11OH)-?, 

m(C3H7―COOC5H11)-?, m(C3H7―COOC5H11)-? 

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в кислоті:

m(дом.)=w(дом.)m(C3H7COOH з дом.)=0,25105,6 г=26,4 г

Розраховуємо масу чистої кислоти:

m(C3H7COOH)=m(C3H7COOH з дом.)-m(дом.)=105,6 г-26,4 г=79,2 г

Записуємо рівняння реакці:

  79,2 г          х г              у г

C3H7COOH + C5H11OH = С3H7COOC5H11 + Н2О

  88 г           88 г              158 г

M(С3H7COOH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С5H11OH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С3H7―COOC5H11)=158 г/моль, маса 1 моль=158 г

х=m(С5H11OH)=79,2 г  88 г : 88 г=79,2  г

х=m(С3H7―COOC5H11)=79,2 г  158 г : 88 г=142,2 г

v(C5H11COOH)=m(C5H11COOH):M(C5H11COOH)=79,2 г:88 г/моль=0,9 моль

v(С3H7COOC5H11)=m(С3H7COOC5H11):M(С3H7COOC5H11)=

=142,2 г : 158 г/моль=0,9 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо масу домішків в кислоті:

m(дом.)=w(дом.)m(C3H7COOH з дом.)=0,25105,6 г=26,4 г

Розраховуємо масу чистої кислоти:

m(C3H7COOH)=m(C3H7COOH з дом.)-m(дом.)=105,6 г-26,4 г=79,2 г

Записуємо рівняння реакці:

 79,2 г          х моль           у моль

C3H7COOH + C5H11OH = С3H7COOC5H11 + Н2О

  88 г           1 моль            1 моль

M(С3H7COOH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

х=v(С5H11OH)=79,2 г  1 моль : 88 г=0,9 моль

у=v(С3H7―COOC5H11)=79,2 г  1 моль : 88 г=0,9 моль

M(С5H11OH)=88 г/моль, M(С3H7―COOC5H11)=158 г/моль

m(C5H11COOH)=v(C5H11COOH)M(C5H11COOH)=0,9 моль88 г/моль=79,2 г

m(С3H7COOC5H11)=v(С3H7COOC5H11)M(С3H7COOC5H11)=

=0,9 моль  158 г/моль=142,2 г

Відповідь: 79,2 г і 0,9 моль спирту, 0,9 моль і 142,2 г естеру

Інші завдання дивись тут...