Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Естери - органічні речовини, що утворюються за взаємодії карбонових кислот з cпиртами

2. Реакції добування естерів називаються естерифікацією

3. Формула естерної групи має склад СОО―R

4. Загальна формула естерів R―COO―R

5. Назви естерів утворюються від назв алкільної групи з додаванням назви алканів і суфікса "оат"

6. Префікс у назві естерів походять від назви залишків спирту

7. Естерам властива  ізомерія  структурна та ізомерія між класами сполук

8. Естер складу H3C-COO-C3H7 називається пропілетаноат

9. Реакція естерифікації - це реакція взаємодії естерів з водою з утворенням спирту та кислоти

II рівень

Вправа 2 Назвіть естери за їх формулами:

а) метилпропаноат

          О

         //

С2Н5—С

        \

         ОCH3 

б) етилпропаноат

          О

         //

С2Н5—С

        \

         ОCH2CH3 

в) метил-2-метилбутаноат

                     О

                    //

СН3—СH2—СH—С

             |     \

             CH3  ОCH3 

г) пропілгексаноат

           О

          //

С5Н11—С

          \

           ОC3H7 

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій між речовинами, поданими формулами:

а) CH3—COOH + CH3—OH -> CH3—COO—CH3 + H2O

б) СН3—СН2—СOOH + C2H5OH -> CH3—CH2—COO—C2H5 + H2O

 

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій гідролізу естерів, поданих формулами.

І варіант

1. CH3CH2COOCH2CH3 + H2O ->

-> CH3CH2COOH + CH3CH2OH

2. HCOOCH2CH3 + H2O ->

-> HCOOH + CH3CH2OH

ІI варіант

1. CH3CH2CH2COOCH2CH3 + H2O ->

-> CH3CH2CH2COOH + CH3CH2OH

2. CH3COOCH2CH2CH2CH3 + H2O ->

-> CH3COOH + CH3CH2CH2CH2OH

ІII рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій:

C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> C2H5OH

C2H5OH + 2CuO -> CH3COOH + 2Cu + H2O

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH

 

Вправа 6 Напишіть формули естерів за їхніми назвами.

І варіант

а)пропілетаноат

         О

        //

СН3—С

       \

        ОCH2CH2CH3 

б) етил-2-метилбутаноат

                     О

                    //

СН3—СH2—СH—С

             |     \

             CH3  ОCH2CH3 

II варіант

а) етилетаноат

         О

        //

СН3—С

       \

        ОCH2CH3 

б) пропіл-3-метил-бутаноат

                     О

                    //

СН3—СH—СH2—С

      |            \

      CH3         ОCH2CH2CH3 

Вправа 7

Розв'яжіть задачі.

І варіант

Задача 1 Етилетаноат масою 684,45 кг з масовою часткою домішок 10% повністю гідролізував. Обчисліть маси утворених продуктів та назвіть їх.

Відомо: m(СH3COOC2H5 з дом.)=684,45 кг, w(дом.)=10%

Знайти: m(CH3COOH)-?, m(C2H5OH)-?

Розв'язування

1. Масу чистого етилетаноату в суміші масою 684,45 кг можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в етилетаноаті:

m(дом.)=(w(дом.)m(СH3COO—С2Н5 з дом.)):100%=

=10%684,45 кг:100%=68,445 кг

Розраховуємо масу чистого етилетаноату:

m(СH3COO—С2Н5)=m(СH3COO—С2Н5 з дом.)-m(дом.)=

=684,45 кг-68,445 кг=616,005 кг

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етилетаноату:

w(СH3COO—С2Н5)=100%-w(дом.)=100% - 10%=90%

Обчислюємо масу чистого етилетаноату:

m(СH3COO—С2Н5)=(w(СH3COO—С2Н5)m(СH3COO—С2Н5 з дом.)):100%=

=90%684,45 кг:100%=616,005 кг 

2. Записуємо рівняння реакції:  

 616,005 кг                   х кг            у кг

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH

 88 кг                        60 кг           46 кг 

M(СH3―COOC2H5)=88 кг/кмоль, маса 1 кмоль=88 кг

M(СH3COOH)=60 кг/кмоль, маса 1 кмоль=60 кг

M(С2H5OH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг

х=m(CH3COOH)=616,005 кг  60 кг : 88 кг =420 кг

у=m(C2H5OH)=616,005 кг  46 кг : 88 кг =322 кг

Відповідь: 420 кг етанової кислоти і 322 кг етанолу

II варіант

Задача 2 Метилетаноат кількістю речовини 7 моль піддали гідролізу. Утворився метанол масою 192 г. Обчисліть масову частку домішок в естері та масу етанової кислоти.

Відомо: v(СH3COOCH3 з дом.)=7 моль, m(СH3OH)=192 г

Знайти: w(дом.)-?, m(CH3СООH)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:  

 х моль                        у г          192 г

СH3―COOCH3 + H2O = CH3COOH + CH3OH

 1 моль                       60 г          32 г 

M(СH3COOH)=60 г/кмоль, маса 1 моль=60 г

M(СH3OH)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г

у=v(СH3―COOCH3)=192 г  1 моль : 32 г=6 моль

х=m(CH3COOH)=192 г  60 г : 32 г=360 г

Обчислюємо масову частку чистого етилетаноату в суміші:

w(СH3―COOCH3)=(v(СH3―COOCH3):v(СH3COO—С2Н5 з дом.))100%=

=(6 моль : 7 моль) • 100%=85,7%

Розраховуємо масову частку домішків:

w(дом.)=100%-w(СH3COO—СН3)=100%-85,7%=14,3%

Відповідь: 14,3% етилетаноату і 360 г етанової кислоти

 

Вправа 8 Напишіть всі можливі рівняння реакцій, що відбуваються між речовинами, поданими формулами:

І варіант: СН3СООН, Na, КОН.

2СH3COOH + 2Na -> 2CH3COONa + H2O

СH3COOH + KOH -> CH3COOK + H2O

II варіант: СН3СООН, NaCO3, С2Н5ОН

СH3COOH + NaCO3 -> CH3COONa + CO2+ H2O

СH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

 

Вправа 9 Напишіть усі можливі рівняння реакцій добування трьох нових неорганічних і чотирьох органічних речовин, використавши запропоновані речовини та продукти їхньої взаємодії.

І варіант: етаналь, метанол, кисень, купрум (ІІ) оксид

2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O

CH3OH + 2CuO -> HCOOH + 2Cu + H2O

CH3OH + CH3OH -> CH3-O-CH3 + H2O

2HCOOH + Cu -> (HCOO)2Cu + H2

HCOOH + CH3OH -> H-COO-CH3 + H2O

Інші завдання дивись тут...