Інші завдання дивись тут...

I-II рівні

Вправа 1 Етин масою 74,3 г з масовою часткою домішок 30% пропустили над активованим вугіллям за температури 600°С. Обчисліть масу утвореного продукту.

Відомо: m(C2H2 з дом.)=74,3 г, ω(дом.)=30%

Знайти: m(C6H6)-?

Розв'язування

1. Масу чистого етину в суміші масою 74,3 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в етині:

m(дом.)=(ω(дом.)m(C2H2 з дом.)):100%=30%74,3 г:100%=22,29 г

Розраховуємо масу чистого етину:

m(C2H2)=m(C2H2 з дом.)-m(дом.)=74,3 г-22,29 г=52,01 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етину:

ω(C2H2)=100%-ω(дом.)=100% - 30%=70%

Обчислюємо масу чистого етину:

m(C2H2)=(ω(C2H2)m(C2H2 з дом.)):100%=70%74,3 г:100%=52,01 г

2. Записуємо рівняння реакції:  

52,01 г    x г          

3C2H2 -> C6H6

78 г       78 г

М(C2H2)=26 г/моль, маса 1 моль=26 г, а маса 3 моль=78 г

М(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

х=m(C6H6)=52,01 г • 78 г : 78 г=52,01 г

Відповідь: 52,01 г бензену

 

Вправа 2 Етан об'ємом 37,34 л (н. у.) з масовою часткою домішок 10% спалили. Обчисліть об'єм карбон (IV) оксиду, що утворився.

Відомо: V(C2H6 з дом.)=37,34 л, ω(дом.)=10%

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

1. Об'єм чистого етану в суміші об'ємом 37,34 л можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етану:

ω2Н6)=100%-ω(дом.)=100%-10%=90%

Розраховуємо об'єм чистого етану:

37,34 л - 100%

х л - 90%

х=V(C2H6)=37,34 л • 90% : 100%=33,606 л

ІІ спосіб

Розраховуємо об'єм домішків:

37,34 л - 100%

х л - 10%

х=V(дом.)=37,34 л • 10% : 100%=3,734 л

Розраховуємо об'єм чистого етану:

V(C2H6)=V(C2H6 з дом.)-V(дом.)=37,34 л-3,734 л=33,606 л

2. Записуємо рівняння реакції: 

33,606 л              х л          

2C2H6   +  7O =  4CO2 + 6H2O

44,8 л               89,6 л 

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л, 2 моль ― 44,8 л, а 4 моль газу ― 89,6 л

х=V(СO2)=33,606 л • 89,6 л : 44,8 л=67,212 л

Відповідь: 67,212 л CO2

ІІІ-IV рівні

Вправа 3 Фенол кількістю речовини 5 моль нейтралізували натрій гідроксидом. Утворився натрій фенолят масою 464 г. Обчисліть масову частку домішок у фенолі та кількість речовини і масу води, що утворилася.

Відомо: v(С6H5OH з дом.)=5 моль, m(C6H5ONa)=464 г

Знайти: ω(дом.)-?, n(H2O)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції: 

х моль                  464 г    у моль

C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H2O

1 моль                  116 г    1 моль

М(C6H5ONa)=116 г/моль, маса 1 моль=116 г

х=v(C6H5ОН)=464 г • 1 моль : 116 г=4 моль

у=v(H2О)=464 г • 1 моль : 116 г=4 моль

М(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=4 моль • 18 г/моль=72 г

2. Розраховуємо масову частку чистого фенолу в суміші кількістю речовини 5 моль.

5 моль - 100%

4 моль - х%

х=ω6Н5ОН)=4 моль • 100% : 5 моль=80%

3. Розраховуємо масову частку домішків.

ω(дом.)=100%-ω6Н5ОН)=100%-80%=20%

Відповідь 20% домішків, 4 моль і 72 г води

 

Вправа 4 Етанова кислота масою 300 г прореагувала з металічним кальцієм. Утворилася сіль масою 210 г. Обчисліть масову частку домішок в етановій кислоті та об'єм утвореного газу (н.у).

Відомо: m(CH3COOH з дом.)=300 г, m(CH3COONa)=210 г

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

         х г               210 г        у л    

Сa + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Ca + H2

        120 г             158 г        22,4 л     

М(CH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г

М((CH3COO)2Ca)=158 г/моль, маса 1 моль=158 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(CH3COOН)=210 г • 120 г : 158 г=159,49 г

у=V(H2)=210 г • 22,4 л : 158 г=29,77 л

2. Розраховуємо масову частку чистої етанової кислоти:

ω(CH3COOH)=(m(CH3COOH):m(CH3COOH з дом.))100%=

=159,49 г 300 г • 100%=53,16%

3. Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100% - ω(CH3COOH)=100%-53,16%=46,84%

Відповідь: 46,84% домішків, 29,77 л водню

 

Вправа 5 Етанол масою 300 г піддали дегідратації. Утворений етен мав об'єм 134,4 л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок в етанолі та масу води, що виділилась при цьому.

Відомо: m(С2H5OН з дом.)=300 г, V(C2H4)=134,4 л

Знайти: ω(дом.)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

х г        134,4 л   у г

C2H5OH -> C2H+ H2O

46 г       22,4 л    18 г

М(С2Н5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

М(Н2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C2H5OH)=134,4 л • 46 г : 22,4 л=276 г

у=m(H2О)=134,4 л • 18 г : 22,4 л=108 г

2. Масову частку домішок в суміші етанолу масою 300 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m2H5OH з дом.)-m(С2H5OH)=300 г-276 г=24 г

Обчислюємо масову частку домішків в суміші етанолу:

ω(дом.)=(m(дом.):m(С2H5OH з дом.))100%=(24 г : 300 г)100%=8%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку чистого етанолу в суміші:

ω2H5OH)=(m(C2H5OH):m(С2H5OH з дом.))100%=(276 г:300 г)100%=92%

Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100%-ω2H5OH)=100% - 92%=8%

Відповідь: 8% домішків, 24 г води

 

Вправа 6 Етин об'ємом 112 л (н.у.) піддали дії надлишку брому. Приєднався бром масою 1280 г. Обчисліть масову частку домішок в етині та масу і кількість речовини утвореного продукту.

Відомо: V(C2H2 з дом.)=112 л, m(Br2)=1280 г

Знайти: ω(дом.)-?, m(C2H2Br4)-?, v(С2Н2Br4)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

х л    1280 г      у г          

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

22,4 л  320 г     346 г

М(Br2)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г, а маса 2 моль=320 г

М(C2H2Br4)=346 г/моль, маса 1 моль=346 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C2H2)=1280 г • 22,4 л : 320 г=89,6 л

у=m(C2H2Br4)=1280 г • 346 г : 320 г=1384 г

v(C2H2Br4)=m(C2H2Br4):M(C2H2Br4)=1384 г : 346 г/моль=4 моль

2. Розраховуємо масову частку чистого етину в суміші об'ємом 112 л.

112 л - 100%

89,6 л - х%

х=ω2Н2)=89,6 л • 100% : 112 л=80%

3. Розраховуємо масову частку домішків.

ω(дом.)=100%-ω2Н2)=100%-80%=20%

Відповідь 20% домішків, 1384 г 1,1,2,2-тетрабромоетан

Інші завдання дивись тут...