Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Карбонові кислоти ― це органічні речовини, в молекулах яких містяться одна або декілька характеристичних (функціональних) СООН груп і вуглеводневого залишка.

2 Карбоксильна група складається з карбонільної і гідроксильної груп.

3 Карбонові кислоти, що мають одну групу, називаються одноосновними карбоновими кислотами.

4 Загальна формула карбонових кислот R―COOH або Cn2n+1COOH.

5 У метановій кислоті атом Гідрогену сполучений з карбоксильною групою.

6 Назви карбонових кислот походять від назви відповідного спирту з додаванням суфікса -ова  і слова кислота.

7 Перші представники гомологічного ряду мають гострий запах і добре розчиняються у воді.

8 Відсутність газів серед карбонових кислот пояснюється наявністю водневих зв'язків з утворенням димерів.

9 Гомологи одноосновних карбонових кислот відрізняються за складом молекул на групу атомів СН2.

II рівень

Вправа 2 Позначте правильні відповіді у тестових завданнях.

1 Позначте кількість характеристичних груп в молекулах одноосновних карбонових кислот:

А. Дві

Б. Одна

В. Три

Г. Понад три

Відповідь: А

 

2 Позначте загальну формулу насичених одноосновних кислот:

А CnH2n+1COOH

Б CnH2nCOOH

В CnH2n+1OH

Г CnH2n+1CHO

Відповідь: А

 

3 Позначте молекулярну формулу етанової кислоти:

А.СН3СНО

Б.СН3СООН

В.СН3ОН

Г.С2Н5СООН 

Відповідь: Б

 

4 Укажіть відносну молекулярну масу етанової кислоти:

А. З0

Б. 45

В. 60

Г. 62

Відповідь: В

Mr(CH3COOH)=2Ar(C)+2Ar(O)+4Ar(H)=60

 

5 Укажіть відносну густину парів етанової кислоти за гелієм:

А. 15

Б. 15,5

В. 16,5

Г. 16

Відповідь: А

DHe(CH3COOH)=Mr(CH3COOH):Mr(He)=60:4=15

III рівень

Вправа 3 Позначте правильні відповіді у тестових завданнях.

1 Позначте назву кислоти, що подана формулою:

СН3—СН—СHСH2СOOH

      |    |

      CH3 C2H5

A. 4-етил-З-метилпентанова;

Б. 4-метил-З-етилпентанова;

B З-етил-4-метилпентанова;

Г 3-ізопропілпентанова.

Відповідь: В

 

2 Установіть відповідність між формулами сполук та їхніми назвами:

A. С3Н7ОН

Б. С3Н8

B. С4Н9СООН

Г. С4Н8

 

1. Пентанова кислота

2. Пропан

3. Бутен

4. Бутан-1 -ол

5. Пропан-1-ол

Відповідь: А-5, Б-2, В-1, Г-3

 

3 Позначте послідовність перетворень для добування етанової кислоти, виходячи з метану

А. СН≡СН + Н2 -> СН2=СН2

Б. 2СН4 -> СНСН + ЗН2

В. СН3—CH2—ОН + О2 -> СН3СООН + Н2O

Г. СН2=СН2 + Н2O - СН3—CH2—ОН

Відповідь: БАГВ 

 

4 Обчисліть та позначте масову частку етанової кислоти в розчині масою 120 г, якщо на його нейтралізацію витратили розчин калій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою лугу 21%.

А. 15%

Б. 18%

В. 16%

Г. 17%

Відповідь: А

Відомо: m(р-н CH3COOH)=120 г, m(р-н KOH)=80 г, w(KOH)=21%

Знайти: w(CH3COOН)-?

Розв'язування

m(KOH)=(w(KOH)•m(р-н KOH)):100%=21%80 г:100%=16,8 г

Записуємо рівняння реакції:

  х г          16,8 г

СН3СООН + KOH → СН3СООK + H2O

  60 г         56 г  

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г  

М(KOH)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г          

х=m(СН3СOOН)=16,8 г • 60 г : 56 г=18 г

w(CH3COOH)=m(CH3COOH):m(р-н CH3COOH)100%=18 г:120 г100%=15%

Відповідь: 15%

IV рівень

4 Позначте правильні відповіді у тестових завданнях.

1. Позначте дві реакції естерифікації:

A. С4H9СООН + С3H7ОН -> С4H9СООС3H7 + Н2O

Б. СH3СООН + Са -> (CH3СОО)2Са + Н2

B. С2H5СООН + С2H5ОН - С2H5СООС2H5 + Н2O

Г. С3H7СООН + NaOH -> С3H7СООNa + Н2O

Відповідь: АВ

 

2 Позначте послідовність реакцій добування карбонових кислот з алкенів:

A. С2H5ОН + O2 -> СН3СОН

Б. СН2=CH2 + НСl -> СН3СН2Сl

B. СН3СОН + O2 -> СН3СООН; 

Г. С2Н5Сl + Н2O -> С2H5OH + НСl

Відповідь: БГАВ

 

3 Обчисліть та позначте маси вихідних речовин та їхні назви, якщо внаслідок реакції утворився етилбутаноат масою 34,8 г:

A. 16,4 г бутанової кислоти і 15,8 г етанолу

Б. 28,4 г бутанової кислоти і 11,6 г етанолу

B. 31 г пропанової кислоти і 9,9 г метанолу 

Г. 26,4 г бутанової кислоти і 13,8 г етанолу

Відповідь: Г

Відомо: m(С3H7―СOOC2H5)=34,8 г

Знайти: m(C3H7COОН)-?, m(C2H5ОН)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакці:

  х г            у г            34,8 г

C3H7COOH + C2H5OH = C3H7―СOOC2H5 + H2O

  88 г           46 г           116 г

M(C3H7COOH)=88 г/моль, маса 1 моль=88 г

M(С2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

M(C3H7-СOO-C2H5)=116 г/моль, маса 1 кмоль=116 г

х=m(C3H7COОН)=34,8 г  88 г : 116 г=26,4 г

у=m(C2H5ОН)=34,8 г  46 г : 116 г =13,8 г

ІІ спосіб

M(C3H7-СOO-C2H5)=116 г/моль

v(C3H7―COOC2H5)=m(C3H7―СOOC2H5):M(C3H7―СOOC2H5)=34,8 г:116 г=

=0,3 моль

Записуємо рівняння реакці:

C3H7COOH + C2H5OH = C3H7―COOC2H5 + H2O

За рівнянням реакції v(C3H7COOH):v(C2H5OH):v(C3H7―COOC2H5)=1:1:1,

тому v(C3H7COOH)=v(C2H5OH)=v(C3H7―COOC2H5)=0,3 моль

M(C3H7COOH)=88 г/моль, M(С2H5OH)=46 г/моль

m(C3H7COOH)=v(C3H7COOH)M(C3H7COOH)=0,3 моль88 г/моль=26,4 г

m(C2H5OH)=v(C2H5OH)M(C2H5OH)=0,3 моль46 кг/кмоль=13,8 г

Відповідь: 26,4 г бутанової кислоти і 13,8 г етанолу

Інші завдання дивись тут...