Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Фенол - органічна речовина, в молекулі якої міститься гідроксильна група, пов'язана з бензеновим ядром

2 Будову фенолу розглядають як похідну бензену, в якому один атом Гідрогену заміщено на гідроксильну групу

З Скорочена структурна формула фенолу С6Н5-ОН

4 Температура плавлення 420С

5 Фенол безбарвна кристалічна речовина, добре розчиняється у гарячій воді, має характерний запах

6 Внаслідок окиснення фенол забарвлюється у рожевий колір

7 За характеристичною групою, фенол вступає в реакції з: а) металічними елементами; б) лугами

8 Реакція, що відбувається у бензеновому ядрі належить до реакцій заміщення

9 Реакції з металічним натрієм і натрій гідроксидом:

а) 6Н5–ОН + 2Na → 2С6Н5–ОNa + H2

б) С6Н5–ОН + NaOH → С6Н5–ОNa + H2O. Продуктом реакцій є натрій фенолят

10 Під час бромування фенолу утворюється білий осад

 2,4,6-трибромофенолу

11 Відносна молекулярна маса фенолу 94

Ar(C6H5OH)=6Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=612+61+16=94 

 

Вправа 2 Позначте назву сполуки за її формулою С6Н5ОН:

А. Бензен

Б. Фенол

В. Метилбензен

Г. Метилфенол

Відповідь: Б

II рівень

Вправа 3 Напишіть скорочені структурні формули запропонованих сполук: 

І варіант

а) С6Н5-ОН

б) С4Н9-ОН

СН3СН2СН2СН2ОН

в) С3Н5(ОН)3

CH2—CH—CH2

|      |     |

OH   OH   OH

II варіант

а) С6Н6

б) С6Н2Вг3-ОH

в) С3Н7ОН

СН3СН2СН2ОН

 

Вправа 4 Дайте відповіді на тестові завдання.

1 Укажіть назву типу реакції, що відбувається за характеристичною гідроксильною групою у фенолу:

1. Обміну

Б. Приєднання

В. Заміщення 

Г. Сполучення

Відповідь: В

2 Установіть відповідність між формулами речовин та їхніми назвами:

А  C2Н6O

Б. С6Н6О

В. С6Н6

Г. С3Н8О3

 

1. Фенол

2. Гліцерол

3. Етанол

4. Гексанол

5. Бензен

Відповідь: А-3, Б-1, В-5, Г-2 

3 Обчисліть та позначте масову частку Карбону у складі фенолу.

А. 72,8%

Б. 76,6%

В. 78,5%

Г. 77,6%

Відповідь: Б

w(C)=6Ar(C):Mr(C6H5OH)=612:94=0,766, або 76,6%

III рівень

Вправа 4 Позначте, з якою із зазначених речовин реагують бензен та фенол:

А. Вода

Б. Бром

В. Натрій гідроксид

Г. Купрум (ІІ) гідроксид

Відповідь: Б

Вправа 5 Позначте речовини, з якими реагують гліцерол та фенол:

А. Нітратна кислота

Б. Гідроген хлорид

В. Калій гідроксид

Г. Металічний натрій

Відповідь: Г

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій за схемам:

І варіант

CH4 -> С2H2-> C6H6 -> C6H5Cl -> C6H5OH

2CH4 -> C2H2 + 3H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + NaOH -> C6H5OH + NaCl

ІІ варіант

C2H4 -> C2H2 -> C6H6 -> C6H5Br -> C6H5OH

C2H4 -> C2H2 + H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr

C6H5Br + NaOH -> C6H5OH + NaBr

IV рівень

Вправа 7 Дайте відповіді на тестові завдання.

1 Позначте дві речовини, що за взаємодії з фенолом утворюють натрій фенолят:

A. Металічний натрій

Б. Натрій карбонат

B. Натрій сульфат

Г. Натрій гідроксид

Відповідь: АГ

2. Укажіть продукти бромування фенолу:

A. Бромофенол і гідроген бромід

Б. 2,4,6-трибромофенол і гідроген бромід

B. 2,4,6-трибромобензен і гідроген бромід

Г. Бромобензен і гідроген бромід.

Відповідь: Б

 

Вправа 7 Добудьте, через низку перетворень, 2,4,6-трибромофенол.

C6H6 -> C6H5Br -> C6H5—OH -> C6H2Br3—OH

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr

C6H5Br + NaOH -> C6H5—OH + NaBr

C6H5—OH + 3Br2 -> C6H2Br3—OH + 3HBr

Інші завдання дивись тут...