Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Альдегіди - похідні алканів, в молекулах яких атом Гідрогену заміщений на характеристичну альдегідну групу

2 Група атомів ―СНО називається альдегідною групою

3 Загальна формула альдегідів R―CHO, або CnH2nO

4 У найпростішого за складом альдегіду альдегідна група сполучена з атомом Гідрогену

5 Систематичні назви альдегідів походять від назв алканів і суфікса -аль

6 Перші п'ять представників гомологічного ряду називають: 

а) метаналь6) етанальв) пропанальг) бутанальґ) пентаналь

7 Для альдегідів властива структурна ізомерія карбонового скелета

8 Альдегіди, крім метаналю, є леткі рідини з характерним запахом

9 Альдегіди отруйні речовини, що завдають шкоди здоров'ю людини

10 Відносна густина метаналю за воднем - 15

DH2(HCHO)=Mr(HCHO):Mr(H2)=30:2=15

II рівень

Вправа 2 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними

1 Під час горіння альдегідів утворюються карбон (IV) оксид і вода

2 Альдегідам властиві реакції часткового окиснення, внаслідок чого утворюються карбонові кислоти

3 Часткове окиснення альдегідів відбувається під час реакції з купрум (II) гідроксидом та аргентум (I) оксидом

4 Ознакою реакції з купрум (ІІ) гідроксидом є червоно-коричневий осад, а з арґентум (І) оксидом - реакція срібного дзеркала

5 Реактивом для якісного визначення альдегідів є амоніачний розчин аргентум (І) оксиду

6 За місцем подвійного зв'язку в альдегідній групі відбуваються оеакції приєднання

 

Вправа 3 Випишіть формули альдегідів з даного переліку та назвіть їх.

І варіант

CH3―CHO - етаналь

C2H5―CHO - пропаналь

C7H15―CHO - октаналь

ІI варіант

C4H9―CHO - пентаналь

CH3―CHO - етаналь

C6H13―CHO - гептаналь

 

Вправа 4 Назвіть альдегіди за їхніми формулами:

а) 2-метилпропаналь

              O 

            // 

СН3—СH—С

      |     \

      CH3   H

б) пентаналь

                             O 

                          //

СН3—СН2—СН2—СH2—С

                          \

                           H

в) 3,3-диметилбутаналь

      СН3         О

      |           //

СН3ССH2— С

      |           \

      СН3         Н

Вправа 5 Напишіть рівняння реакції між речовинами за поданими схемами:

в) CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag↓

б) C2H5CHO + 2Cu(OH)2 -> C2H5COOH + 2H2O + Cu2O↓

в) C2H4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

г) C2H5OH + CuO -> CH3COOH + Cu + H2O

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій молекулярними формулами за схемою:

С4H8 -> C4H9OH -> C3H7CHO -> C3H7COOH -> C3H7COOK

C4H8 + H2O -> C4H9OH

C4H9OH -> C3H7CHO + H2

C3H7CHO + Ag2O -> C3H7COOH + 2Ag

2C3H7COOH + 2K -> 2C3H7COOK + H2

 

Розв'яжіть задачі.

І варіант

Задача 1 Під час реакції відновлення етаналю використався водень об'ємом 15,68 л (н.у.). Обчисліть масу етаналю, що вступив у реакцію, і кількість речовини утвореної етанової кислоти, правильно етанолу.

Відомо: V(H2)=15,8 л

Знайти: m(C2H5)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г         15,68 л  у моль

СН3CHO + H2 → С2Н5OH

44 г        22,4 л   1 моль   

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г            

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(СН3CHO)=15,68 г • 44 г : 22,4 л=30,8 г

у=v(С2Н5OH)=15,68 г • 1 моль : 22,4 л=0,7 моль

ІІ спосіб

v(H2)=V(H2):VM=15,68 л : 22,4 л/моль=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції: СН3CHO + Н→ С2Н5OH

За рівнянням реакції v(СН3CHO):v(Н2):v(C2H5OH)=1:1:1, тому

v(С2Н5OH)=v(СН3CHO)=n(H2)=0,7 моль

М(CH3–CНО)=44 г/моль

m(СН3CHO)=v(СН3CHO)M(СН3CHO)=0,7 моль•44 г/моль=30,8 г

Відповідь: 30,8 г етаналю і 0,7 моль етанолу

II варіант

Задача 2 Під час реакції етаналю з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду випав осад масою 4,32 г. Обчисліть маси речовин, що вступили в реакцію

Відомо: m(Ag)=4,32 г

Знайти: m(CH3CHO)-?, m(Ag2O)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    x г          у г                       4,32 г

СН3CHO + Ag2O → СН3COOH + 2Ag↓

   44 г         232 г                     216 г   

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

M(Ag2О)=232 г/моль, маса 1 моль=232 г              

M(Ag)=108 г/моль, маса 1 моль=108 г, а маса 2 моль=216 г

х=m(CH3CHO)=4,32 г • 44 г : 216 г=0,88 г

х=m(Ag2O)=4,32 г • 232 г : 216 г=4,64 г

ІI спосіб

M(Ag)=108 г/моль

n(Ag)=m(Ag):M(Ag)=4,32 г:108 г/моль=0,04 моль

Записуємо рівняння реакції: СН3CHO + Ag2O → СН3COOH + 2Ag↓

За рівнянням реакції v(СН3CHO):v(Ag2O):n(Ag)=1:1:2, тому

v(СН3CHO)=v(Ag2O)=v(Ag):2=0,04:2=0,02 моль

М(CH3–CНО)=44 г/моль, M(Ag2О)=232 г/моль,

m(СН3CHO)=v(СН3CHO)M(СН3CHO)=0,02 моль•44 г/моль=0,88 г

m(Ag2O)=v(Ag2O)M(Ag2O)=0,02 моль•232 г/моль=4,64 г

Відповідь: 0,88 г етаналю і 4,64 г аргентум (I) оксиду

IV рівень

Вправа 8 Напишіть формули не менше трьох ізомерів альдегідів. Дайте їм назви.

І варіант: 2-бромо-З-метилгексаналю

СН3—СН2—СН2—СHСHСHO

                   |    |  

                   CH3 Br   

СН3—СН2—СН—СH2СHСHO

            |           |     

            CH3        Br  

2-бромо-4-метилгексаналь

СН3—СН—СН2—СH2СHСHO

      |                 |   

      CH3              Br

2-бромо-5-метилгексаналь

             СН3            

             |

СН3—СН2—ССHСHO

            |   |  

            CH3Br

2-бромо-3,3-диметилпентаналь

       СН3             O     

      |               //      

СН3—С—СН2СHС

      |         |      \

      CH3      Br     H

2-бромо-4,4-диметилпентаналь

II варіант: 2-етил-4-метилпентаналю

СН3—СН—СH2СHСHO

      |           |  

      CH3        С2H5 

СН3—СН2—СHСHСHO

             |    |  

             CH3 С2Н5

2-етил-3-метилпентаналь

                    CH3                   

                   |

СН3—СН2—СH2ССHO

                   |  

                   С2Н5

2-етил-2-метилпентаналь

Вправа 9 Напишіть рівняння реакцій між речовинами. Назвіть продукти реакцій.

І варіант

а) 2-метилпентаналем і воднем

 

СН3—СН2—СH2СHСHO + H2 -> CH3—СН2—СH2СHСH2OH 

                  |                                       |    

                  CH3                                    CH3

                                               2-метилпентанол

б) 4,4-диметилпентаналем і розчином аргентум(І) оксиду в амоніаку

       CH3                                        CH3              

      |                                        |               

СН3—С—СH2СH2СHO + Ag2O -> CH3—С—СH2СH2СOOH  + 2Ag

      |                                        |                 

      CH3                                     CH3             

                                    4,4-диметилпентанова кислота і срібло

II варіант

а) 2,3-диметилгексаналем і свіжодобутим купрум (ІІ) гідроксидом

СН3—СH2—СH2СHСHСHO + 2Cu(OH)2 -> 

                  |     |                            

                  CH СН3                       

-> CH3—СH2—СH2CHСHСOOH  + Cu2O + 2H2O

                      |    |    

                      CH3 CH3

2,3-диметилгексанова кислота, купрум (I) оксид і вода

б) етином і водою

C2H2 + H2O -> CH3CHO - етаналь

 

Вправа 10 Масові частки елементів у складі органічної речовини: Карбон - 69,77%, Гідроген—11,63% і Оксиген. Густина пари цієї речовини за етином - 3,31. Обчисліть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=69,77%, або 0,6977, ω(H)=11,63%, або 0,1163,  DC2H2(CxHyOz)=3,31

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

Mr(CxHyOz)=DH2(CxHyOz)•Mr(C2H2)=3,3126=86

ω(O)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-69,77%-11,63%=18,6%, або 0,186

х=ω(C)Mr(CxHyOz):Ar(C)=0,697786:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHyOz):Ar(Н)=0,116386:1=10

z=ω(O)Mr(CxHyOz):Ar(O)=0,18686:16=1

Отже, формула органічної речовини С5Н10О, або С4Н9СНО

Відповідь: С4Н9СНО 

Складіть скорочені структурні формули не менше ніж трьох її ізомерів та назвіть їх.

СН3—СН2—СH2СH2СНО

пентаналь

                     O

                  //

СН3—СН2—СHС

             |     \

             CH3  H

2-метилбутаналь

                     O

                  //

СН3—СН—СH2С

      |            \

      CH3         H

3-метилбутаналь

       СН3  О

      |    //

СН3—СС

      |    \

      СН3 Н

2,2-диметилпропаналь

Інші завдання дивись тут...