Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Позначте скорочене йонне рівняння реакції, напівсхема якого

СН3СООН + NaOH ->

A. 2Н+ + СO32- -> CO2↑ + H2O

Б. 2СН3СОO- + Na2O -> Ca2+ + 2CH3COO- + 2Na+ + H2O

B. СН3СООН + OH- -> H2O + CH3COO-

Г. 2H+ + 2CH3COO- + 2Na+ -> 2CH3COO- + 2Na+ + H2O

Вправа В

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

H3COOH + Na+ + OH- -> H2O + CH3COO- + Na+

H3COOH + OH- -> H2O + CH3COO- 

 

Вправа 2 Позначте дві реакції, внаслідок яких утвориться магній етаноат:

А СH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2

Б C3H7COOH + MgO -> (C3H7COO)2Mg + H2O

В C2H5COOH + Mg -> (C2H5COO)2Mg + H2↑;

Г CH3COOH + MgO -> (CH3COO)2Mg + H2O

Відповідь: АГ

 

Вправа 3 Позначте дві напівсхеми реакцій, внаслідок яких виділяється газ:

А CH3COOH + Zn ->

Б CH3COOH + NaHCO3 ->

В CH3COOH + MgO ->

Г. C2H5COOH + NaOH ->

Відповідь: АБ

CH3COOH + Zn -> CH3COOZn + H2

CH3COOH + NaHCO3 -> CH3COONa + CO2 + H2O

 

Вправа 4 Розвяжіть задачі.

І варіант

Задава 1 Обчисліть масу солі, що утвориться під час взаємодії етанової кислоти масою 6 г з кальцій оксидом.

Відомо: m(CH3COOH)=6 г

Знайти: m((CH3COO)2Сa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  6 г                         х г

2СН3СООН + CaO → (СН3СОО)2Ca + H2O

  120 г                     158 г 

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г

М((CH3COO)2Ca)=158 г/моль, маса 1 моль=158 г

х=m((СН3СOO)2Са)=6 г • 158 г : 120 г=7,9 г

Відповідь: 7,9 г кальцій етаноату

ІІ варіант

Задача 2 Етанову кислоту кількістю речовини - 5 моль повністю нейтралізували натрій гідроксидом. Обчисліть масу утвореного натрій етаноату

Відомо: v(CH3COOH)=5 моль

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  5 моль                      х г

СН3СООН + NaOH → СН3СООNa + H2O

  1 моль                     82 г  

М(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г          

х=m(СН3СOONa)=5 моль • 82 г : 1 моль=410 г

Відповідь: 410 г натрій етаноату

ІІІ рівень

Вправа 5 На суміш порошків магнію та магній оксиду масою 11,2 г подіяли надлишком етанової кислоти. Виділився газ об'ємом 6,72 л (н.у.). Обчисліть масові частки речовин у суміші.

Відомо: V(газу)=6,72 л; m(cуміші)=11,2 г

Знайти: w(Mg)-?, w(MgO)-?

Розв'язування:

У суміші порошків тільки магній реагує з виділенням газу H2.

Складаємо рівняння реакції:

x г                                      6,72 л

Mg + 2CH3COOH -> (CH3СОО)2Mg + H2

24 г                                        22,4 л

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(Mg)=6,72 л • 24 г : 22,4 л=7,2 г

w(Mg)=m(Mg):m(суміші)=7,2 г:11,2 г=0,655, або 65,5%

w(MgO)=100%-w(Mg)=100%-65,5%=34,5%

Відповідь: w(Mg)=65,5%, w(MgO)=34,5%

ІV рівень

Вправа 6 Етанову кислоту масою 60 г з масовою часткою її 0,2 нейтралізували розчином калій гідроксиду. Обчисліть маси та кількості речовин утворених продуктів.

Відомо: m(р-ну)=60 г, w(CH3COOH)=0,2

Знайти: m(CH3COOK)-?

Розв'язування

І спосіб

m(CH3COOH)=m(р-ну)w(CH3COOH)=60 г0,2=12 г

Записуємо рівняння реакції:

  12 г                        х г       у г

СН3СООН + KOH → СН3СООK + H2O

  60 г                       98 г      18 г

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

М(CH3COOК)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

М(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г      

х=m(СН3СOOК)=12 г • 98 г : 60 г=19,6 г

у=m(Н2O)=12 г • 18 г : 60 г=3,6 г

v(CH3COOK)=m(CH3COOK):M(CH3COOK)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

v(H2O)=m(H2O):M(H2O)=3,6 г : 18 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

m(CH3COOH)=m(р-ну)w(CH3COOH)=60 г0,2=12 г

Записуємо рівняння реакції:

  12 г                   х моль       у моль

СН3СООН + KOH → СН3СООK + H2O

  60 г                   1 моль       1 моль

М(CH3COOН)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

х=v(СН3СOOК)=12 г • 1 моль : 60 г=0,2 моль

у=v(Н2O)=12 г • 1 моль : 60 г=0,2 г

М(CH3COOК)=98 г/моль

М(H2O)=18 г/моль    

m(CH3COOK)=v(CH3COOK)M(CH3COOK)=0,2 моль  98 г/моль=19,6 г

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=0,2 моль  18 г/моль=3,6 моль

Відповідь: 19,6 г і 0,2 моль CH3COOK; 3,6 г і 0,2 моль Н2О

Інші завдання дивись тут...