Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівень

Вправа 1 Виконайте тестові завдання.

1 Установіть відповідність між формулою спирту, його назвою та дією на організм людини:

А. С2Н5ОН

Б. СН3ОН

 

1. Метанол

2. Пропанол

3. Етанол

 

І. Збільшує тривалість передачі

   імпульсів м'язам

II. Не впливає на організм.

III. У великих дозах спричиняє

     параліч центральної нервової

     системи

Відповідь: А-3-І, Б-1-ІІІ

 

Позначте напівсхему якісної реакції на гліцерол:

A. С3Н803 + НСl ->

Б. C3H803 + HNO3 ->

B. С3Н8О3 + Сu(ОН)2 ->

Г. С3Н8О3 + НВг ->

Відповідь: В

 

3. Укажіть назву продукту реакції взаємодії фенолу з металічним натрієм:

А. Натрій фенолят

Б. Натрій фенолоат 

В. Натрій бензолят

Г. Натрій бензолоат

Відповідь: А

 

4 Позначте кількість характеристичних груп у молекулах одноосновних карбонових кислот:

А. Дві

Б. Одна

В. Три

Г. Більше ніж три

Відповідь: Б

 

5 Установіть відповідність між формулами сполук та їхніми назвами:

A. С3Н7ОН

Б. С3Н8

B. С4H9COOH

Г. C4H8

1. Пентанова кислота

2. Пропан

3. Бутен

4. Бутан-1-ол

5. Пропан-1-ол

Відповідь:  А-5, Б-2, В-1, Г-3

 

6 Позначте властивість етанової кислоти, спільну з неорганічними кислотами:

A. Взаємодія з лугами

Б. Взаємодія з одноатомними спиртами

B. Взаємодія з галогенами

Г. Взаємодія з гліцеролом

Відповідь: А

 

7 Позначте назву реакцій, що підтверджують склад жирів:

А. Полімеризації

Б. Естерифікації

В. Етерифікації

Г. Гідролізу

Відповідь: БГ

 

8 Укажіть назви речовин, за допомогою яких можна довести, що у глюкозі наявна альдегідна група:

A. Розчин аргентум (І) оксиду в амоніаку

Б. Водень

B. Купрум (ІІ) гідроксид 

Г. Етанова кислота

Відповідь: АБ

 

9 Установіть відповідність між формулами і відносними молекулярними масами вуглеводів:

А. С6Н12О6

Б. С12Н22О11

 

1. 342

2. 150

3. 180

Відповідь: А-3, Б-1

M(C6H12O6)=6●Ar(C)+12●Ar(H)+6●Ar(O)=6●12+12●1+6●16=180 г/моль

M(C12H22O11)=12●Ar(C)+22●Ar(H)+11●Ar(O)=12●12+22●1+11●16=342 г/моль

 

10 Позначте якісну реакція на крохмаль:

A. Реакція срібного дзеркала

Б. Реакція зі свіжодобутим Сu(ОН)2

B. Взаємодія з спиртовим розчином йоду

Г. Взаємодія зі спиртами

Відповідь: В

 

11 Обчисліть та позначте масу глюкози, що можна добути з деревини масою 300 кг з масовою часткою домішок 35%, якщо вважати, що вся целюлоза прогідролізувала 

А. 221,22 кг; 

Б. 221,66 кг; 

В. 227,42 кг; 

Г. 220,00 кг.

Відповідь: 216,66 кг

Відомо: m(6H10O5)n з дом.)=300 кг, w(дом.)=35%

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

w((С6H10O5)n)=100%-w(дом.)=100%-35%=65%

m((C6H10O5)n)=(w((C6H10O5)n)m(6H10O5)n з дом.):100%=

65%300 кг:100%=195 кг

Записуємо рівняння реакції:

 195 кг                    х кг

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n кг                  180n кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

x=m(C6H12O6)=195 кг  180n кг : 162n = 216,66 кг

ІІ спосіб

m(домішок)=w(дом.)m(6H10O5)n з дом.):100%=35%300 кг:100%=105 кг

m((C6H10O5)n)=m(6H10O5)n з дом.)-m(дом.)=300 кг - 105 кг=195 кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=195 кг:162n=1,204/n кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n1,204:n кмоль=1,204 кмоль

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=1,204 кмоль180 кг/кмоль=216,66 кг

Відповідь: 216,66 кг 

III рівень

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за схемою: С2Н5Сl -> С2Н5ОН -> А -> СН3СООСН3 -> СН3OН -> СО2. Назвіть сполуку, позначену літерою А.

С2H5Cl + NaOH -> C2H5OH + NaCl

C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O (за наявності кат.)  А - етанова кислота

CH3COOH + CH3OH -> CH3COOCH3 + H2O

CH3COOCH3 + H2O -> CH3COOH + CH3OH

2CH3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O

 

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій, вказуючи умови їхнього перебігу, й назвіть утворені продукти

а) взаємодії фенолу з бромом

C6H5–OH + 3Br2 → C6H2Br3–OH + 3HBr

Утворені продукти: 2,4,6-трибромофенол і бромідна кислота    

б) естерифікації між етановою кислотою та етанолом

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

Утворені продукти: етилетаноат і вода

в) гідролізу крохмалю

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

Утворені продукти: глюкоза

г) окиснення глюкози купрум гідроксидом

СН2ОН—(СНОН)3—CHO + 2Cu(OH)2↓ -> СН2ОН—(СНОН)3—COOH +

+ Cu2O↓ + 2H2O  (при нагріванні)

Утворені продукти: глюконова кислота, купрум (I) оксид і вода

ґ) окиснення глюкози розчином аргентум (І) оксиду в амоніаку

СН2ОН—(СНОН)3—CHO + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)3—COOH + 2Ag↓ (кат.NH3)

Утворені продукти: глюконова кислота і срібло

 

Вправа 3 Складіть план експерименту з розпізнавання сахарози і етаналю.

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розпізнати речовини можна за допомогою якісної реакції на альдегіди - це взаємодія зі свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом, під час нагрівання випадає жовтий осад купрум (І) гідроксиду. Ця сполука нестійка, вона одразу ж перетворюється на червоно-коричневий осад купрум (І) оксиду й воду. Сахароза реагує з купрум (II) гідроксидом з утворенням розчину синього кольору, що не змінює свого кольору при нагріванні

Напишіть рівняння реакцій.

СН3–СHO + 2Cu(OH)2 -> СН3–СОOН + 2CuOH↓ + H2(при t0)

2CuOH -> Cu2O + H2O  (при t0)

 

Вправа 4 Обчисліть об'єм, масу і кількість речовини карбон (IV) оксиду (н.у.), що асимілюється в процесі фотосинтезу, якщо утворився крохмаль масою 1458 кг.

Відомо: m((C6H10O5)n)=1458 кг

Знайти: V(CO2), m(CO2)-?, v(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

х м3                   1458 кг 

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

134,4n м3             162n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

За н.у. 1  кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, а 6n кмоль займуть 134,4n м3

x=V(CO2)=1458 кг  134,4n м3 : 162n кг=1209,6 м3

v(CO2)=V(CO2):VM=1209,6 м3 : 22,4 м3/кмоль=54 кмоль

M(CO2)=44 кг/кмоль

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=54 кмоль • 44 кг/кмоль=2376 кг

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

х кмоль               1458 кг 

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

6n кмоль               162n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

x=v(CO2)=1458 кг  6n кмоль : 162n кг=54 кмоль

M(CO2)=44 кг/кмоль

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=54 кмоль • 44 кг/кмоль=2376 кг

V(CO2)=v(CO2)VM=54 кмоль  22,4 м3/кмоль=1209,6 м3

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

х кг                   1458 кг 

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

264n кг               162n кг

M(CO2)=44 кг/кмоль, маса 1 кмоль=44 кг, а маса 6n кмоль=264n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

x=m(CO2)=1458 кг  264n кг : 162n кг=2376 кг

v(CO2)=m(CO2):M(CO2)=2376 кг : 44 кг/кмоль=54 кмоль

V(CO2)=v(CO2)VM=54 кмоль  22,4 м3/кмоль=1209,6 м3

ІV спосіб

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=1458 кг:162n кг/кмоль=9/n кмоль

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

За рівнянням реакції v(2):v((C6H10O5)n)=6n:1, тому

v(CO2)=6nv((C6H10O5)n)=6n9:n=54 кмоль

M(CO2)=44 кг/кмоль

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=54 кмоль44 кг/кмоль=2376 кг

V(CO2)=v(CO2)VM=54 кмоль  22,4 м3/кмоль=1209,6 м3

Відповідь: 1209,6 м3, 2376 кг і 54 кмоль СО2

 

Вправа 5 Тирсу масою 580 кг з масовою часткою домішок 0,5 піддали гідролізу з утворенням глюкози. Обчисліть, яку масу етанолу можна добути з утвореної глюкози, якщо вважати, що вся глюкоза піддалася бродінню.

Відомо: m(6H10O5)n з дом.)=580 кг, w(дом.)=0,5

Знайти: m(C2H5OH)-?

Розв'язування

І спосіб

w((С6H10O5)n)=1-w(дом.)=1-0,5=0,5

m((C6H10O5)n)=(w((C6H10O5)n)m(6H10O5)n з дом.)=0,5580 кг=290 кг

Записуємо рівняння реакції гідролізу целюлози:

 290 кг                  х кмоль

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n кг                 кмоль

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

x=v(C6H12O6)=290 кг  n кмоль : 162n = 1,79 кмоль

Записуємо рівняння реакції спиртового бродіння:

1,79 кмоль   х кг  

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

1 кмоль      92 кг

M(C2H5)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг, а маса 2 кмоль=92 кг

x=m(C2H5OH)=1,79 кмоль  92 кг : 1 кмоль=164,68 кг

ІІ спосіб

m(домішок)=w(дом.)m(6H10O5)n з дом.)=0,5580 кг=290 кг

m((C6H10O5)n)=m(6H10O5)n з дом.)-m(дом.)=580 кг-290 кг=290 кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=290 кг:162n=1,79/n кмоль

Записуємо рівняння реакції гідролізу целюлози: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n1,79:n кмоль=1,79 кмоль

Записуємо рівняння реакції спиртового бродіння: 

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

За рівнянням v(C6H12О6):v(C2H5)=1:2, тому

v(C2H5ОН)=2v(C6H12O6)=21,79 кмоль=3,58 кмоль

M(C2H5)=46 кг/кмоль

m(C2H5ОН)=v(C2H5OН)M(C2H5OН)=3,58 кмоль46 кг/кмоль=164,68 кг

Відповідь: 164,68 кг 

IV рівень

Вправа 1 Запишіть рівняння реакцій за схемою: С2Н2 -> А -> Б -> В -> Г -> СН3СООС2Н5 -> C2H5OH -> СO2 -> С6Н1206 -> (―С6Н10О5―)n.

C2H2 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH -> C2H4 + H2(кат. надлишок конц. H2SO4)

C2H4 + H2O -> CH3CHO

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag↓  (t0, кат. NH3)

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH

C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

nC6H12O6 -> (–C6H10O5–)n + nH2O

 

Вправа 2 Масові частки елементів у складі органічної речовини: Карбон - 72%, Гідроген -12% і Оксиген. Густина пари цієї речовини за метаном - 6,25. Обчисліть молекулярну формулу речовини. Складіть скорочені структурні формули не менше ніж трьох її ізомерів та назвіть їх.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=72%, або 0,72, ω(H)=12%, або 0,12,

DCH4(CxHyOz)=6,25

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

Mr(CxHyOz)=DСН4(CxHyOz)•Mr(CH4)=6,2516=100

ω(O)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-72%-12%=16%, або 0,16

х=ω(C)Mr(CxHyOz):Ar(C)=0,72100:12=6

у=ω(Н)Mr(CxHyOz):Ar(Н)=0,12100:1=12

z=ω(O)Mr(CxHyOz):Ar(O)=0,16100:16=1

Отже, формула органічної речовини С6Н12О, або С5Н11СНО

Відповідь: С5Н11СНО - гексаналь

СН3—СН2—СН2—СH2СH2СHO

                  гексаналь

1)  СН3—СН2—СН2СHСHO

                       |  

                       CH3         

           2-метилпентаналь

2) СН3—СН2—СН—СH2СHO

                |                

                CH3    

           3-метилпентаналь

3) СН3—СН—СН2—СH2СHO

          |              

          CH3        

         4-метилпентаналь

4) СН3—СНСHСHO

         |     |  

         CH3 СН3         

        2,3-диметилбутаналь

                 СH3      

                 |

5)  СН3СH2С—CHO

                 |  

                 СН3         

        2,2-диметилбутаналь

         СH3      

         |

6) СН3ССH2—CHO

         |  

         СН3         

         3,3-диметилбутаналь

Вправа 3 Крохмаль масою 900 г з масовою часткою домішок 0,1 гідролізували. Отриману глюкозу піддали спиртовому бродінню. Обчисліть масу та кількість речовини етанолу та об'єм газу (н.у.), що виділилися при цьому.

Відомо: m(6H10O5)n з дом.)=900 г, w(дом.)=0,1

Знайти: m(C2H5OH)-?, v(C2H5OH)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

w((С6H10O5)n)=1-w(дом.)=1-0,1=0,9

m((C6H10O5)n)=w((C6H10O5)n)m(6H10O5)n з дом.)=0,9•900 г=810 г

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю:

 810 г                       х г

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n г                    180n г

M(C6H10O5)n=162n г/моль, маса 1 моль=162n г

M(C6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г, а маса n моль=180n г

x=m(C6H12O6)=810 г  180n г : 162n г = 900 г

Записуємо рівняння реакції спиртового бродіння:

900 г          х г        у л

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

180 г          92 г      44,8 л

M(C6H10O5)n=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(C2H5)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль 44,8 л

x=m(C2H5OH)=900 г  92 г : 180 г=460 г

у=V(CO2)=900 г  44,8 л : 180 г=224 л

v(C2H5OH)=m(C2H5OH):M(C2H5OH)=460 г : 46 г/моль=10 моль

ІІ спосіб

m(дом.)=w(дом.)m(6H10O5)n з дом.)=0,1900 г=90 г

m((C6H10O5)n)=m(6H10O5)n з дом.)-m(дом.)=900 г - 90 г=810 г

M(C6H10O5)n=162n г/моль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=810 г:162n г=5/n моль

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n5:n моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції спиртового бродіння:

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

За рівнянням v(C6H12О6):v(C2H5):V(CO2)=1:2:2, тому

v(C2H5ОН)=2v(C6H12O6)=25 моль=10 моль

v(CO2)=2v(C6H12O6)=25 моль=10 моль

M(C2H5)=46 г/моль

m(C2H5ОН)=v(C2H5OН)M(C2H5OН)=10 моль46 г/моль=460 г

V(CO2)=v(CO2)VM=10 моль22,4 л/моль=224 л

Відповідь: 460 г і 10 моль С2H5OH, 224 л CO2 

Інші завдання дивись тут...