Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Випишіть окремо формули первинних і вторинних амінів з поданих формул.

а) Н—N—Н

      |

      C2H5

первинний амін

б) C3H7—NH2

первинний амін

в) CH3—N—CH3

         |

         H

вторинний амін

г) C5H11—NH2

первинний амін

ґ) C3H7—N—C3H7

          |

          H

вторинний амін

д) CH3—N—CH3

         |

         СH3

третинний амін

Назвіть кожну речовину:

а) етанамін

б) пропан-1-амін

в) N-метилметанамін

г) пентан-1-амін

ґ) N-пропілпропанамін

д) N,N-диметилметанамін

У разі заміщення одного атома Гідрогену в молекулі амоніаку на алкільну групу, утворюються первинні аміни, у випадку заміщення двох атомів Гідрогену — вторинні аміни, а якщо заміщені всі три атоми — третинні аміни.

 

Вправа 2 Напиштть рівняння реакцій між запропонованими речовинами та вкажіть, які властивості амінів вони характеризують.

а) 4(СH3)2NH + 15O2 -> 8CO2 + 14H2O + 2N2↑ реагують з кислотами

б) C2H5NH3 + HCl -> [C2H5NH4]+Cl-    горять

 

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Вкажіть умови їхнього перебігу.

C2H5OH -> CH3COH -> CH3COOH -> ClCH2COOH -> H2NCH2COOH

а) C2H5OH + CuO -> CH3COH + Cu + H2O

б) CH3COH + Ag2O -> CH3―COOH + 2Ag↓  (t, HN3, H2O)

в) CH3―COOH + Cl2 -> CH2―COOH + HCl   (t)

                           |

                           Cl

г) CH2―COOH + NH3 -> CH2―COOH + HCl

   |                          |

   Cl                         NH2

Вправа 4 Проведіть уявний експеримент. У пробірку з розчином метанаміну об'ємом ї—1.5 мл додали кілька крапель фенолфталеїну. Що відбудеться у пробірці після струшування? Розчин стане малиновим

CH3NH2 + H2⇄ [CH3NH3]+ + OH-

Поясніть, які неорганічні сполуки подібно реагують на фенолфталеїн. Луги

 

Вправа 5 Дайте відповіді на тестові завдання.

І. Позначте послідовність добування етанаміну з кальцій карбіду: 

А. Етен;

Б. Нітроетан, 

В. Кальцій карбід:

Г. Етин;

Ґ. Етан,

Д. Етанамін.

Відповідь: ВГАҐБД

В. CaC2 + 2H2O -> Cа(OH)2 + C2H2

Г. C2H2 + H2 -> C2H4

А. C2H4 + H2 -> C2H6

Ґ. C2H6 + HNO3 (розв.) -> C2H5―NO2 + H2O

Б. C2H5―NO2 + 3H2 -> C2H5NH2 + 2H2O

 

2. Обчисліть та позначте об'єм вуглекислого газу (н.у.), що виділиться під час повного згоряння метанаміну кількістю речовини 3 моль.

А. 67,2 л

Б. 33,6 л

В. 56,0 л

Г. 56,8 л

Відповідь: А

Відомо: γ(CH3NH2)=3 моль

Знайти: V(СO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 3 моль              х л

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

 4 моль              89,6 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 4 моль газу займуть 89,6 л

х=V(CO2)=3 моль • 89,6 л : 4 моль=67,2 л

IІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

За рівнянням γ(CH3NH2):γ(СO2)=4:4=1:1, тому 

γ(СО2)=γ(CH3NH2)=3 моль

V(СO2)=γ(СО2)•VM=3 моль•22,4 л/моль=67,2 л

Відповідь: 67,2 л

 

3 Обчисліть та позначте масу метанамоній гідроксиду, що утвориться від взаємодії метанаміну кількістю речовини 1,5 моль з водою.

А. 70,2 г

Б. 73,6 г

В. 73.5 г

Г. 72,5 л

Відповідь: В

Відомо: γ(CH3NH2)=1,5 моль

Знайти: m([CH3NH3]+OH-)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 1,5 моль                   х г

СH3NH2 + H2 [CH3NH3]+OH-

 1 моль                    49 г

х=m([CH3NH3]+OH-)=1,5 моль • 49 г : 1 моль=73,5 г

IІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

СH3NH2 + H2 [CH3NH3]+OH-

За рівнянням γ(CH3NH2):γ([CH3NH3]+OH-)=1:1, тому 

γ([CH3NH3]+OH-)=γ(CH3NH2)=1,5 моль

M([CH3NH3]+OH-)=49 г/моль

m([CH3NH3]+OH-)=γ([CH3NH3]+OH-)M([CH3NH3]+OH-)=1,5 моль•49 г/моль=

=73,5 г

Відповідь: 73,5 г

Інші завдання дивись тут...