Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Позначте назву групи органічних речовин, до якої належать аміни.

A. Насичені вуглеводні

Б. Ненасичені вуглеводні

B. Оксигеновмісні

Г. Нітрогеновмісні

Відповідь: Г

 

Вправа 2 Позначте функціональну групу первинних амінів.

А. -NO2

Б. -NН2

В. -СООН

Г. -СОН

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть відповідність між лівими і правими частинами реакцій.

А. С2Н52 + Н2О ->

Б. С6Н5NO2 + ЗН2 ->

В. 4СН3NH2 +9O2 ->

Г. С6Н5NH2 +HCl ->

                              

1. 4СO2 + 10Н2O + 2N2

2. [С2H5NH3]+Cl-

3. 2H5NH3]+OH-

4. С6Н5-NН2+2Н2O

5. 4СO2+10Н2O

Відповідь: А-3, Б-4, В-1, Г-2

 

Вправа 4 Обчисліть та позначте масу води, що утвориться під час повного згоряння метанаміну кількістю речовини 2 моль.

А. 80 г

Б. 90 г

В. 86 г

Г. 92 г

Відповідь: Б

Відомо: γ(CH3NH2)=2 моль

Знайти: m(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 2 моль                          х г

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

 4 моль                         180 г

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г, а маса 10 моль=180 г

х=m(H2O)=2 моль • 180 г : 4 моль=90 г

IІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

За рівнянням γ(CH3NH2):γ(H2O)=4:10, тому 

γ(H2O)=10γ(CH3NH2):4=102 моль:4=5 моль

M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=γ(H2O)M(H2O)=5 моль•18 г/моль=90 г

Відповідь: 90 г

 

Вправа 5 Обчисліть та позначте масу солі, що утвориться від взаємодії метанаміну об'ємом 33,6 л (н.у.) з хлоридною кислотою, якщо втрати не враховувати:

А. 105,25 г

Б. 98,75 г

В. 100,25 г

Г. 101,25 г

Відповідь: Г

Відомо: V(CH3NH2)=33,6 л

Знайти: m([CH3NH3]+Cl-)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 33,6 л                   х г

СH3NH2 + HCl  [CH3NH3]+Cl-

 22,4 л                 67,5 г

M([CH3NH3]+Cl-)=67,5 г/моль, маса 1 моль=67,5 г

За н.у 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m([CH3NH3]+Cl-)=33,6 л • 67,5 г : 22,4 л=101,25 г

IІ спосіб

γ(CH3NH2)=V(CH3NH2):VM=33,6 л :  22,4 л/моль=1,5 моль

Записуємо рівняння реакції:

СH3NH2 + HCl  [CH3NH3]+Cl-

За рівнянням γ(CH3NH2):γ([CH3NH3]+Cl-)=1:1, тому 

γ([CH3NH3]+Cl-)=γ(CH3NH2)=1,5 моль

M([CH3NH3]+Cl-)=67,5 г/моль

m([CH3NH3]+Cl-)=γ([CH3NH3]+Cl-)M([CH3NH3]+Cl-)=1,5 моль•67,5 г/моль=

=101,25 г

Відповідь: 101,25 г

ІІІ-IV рівні

Вправа 6 Органічна сполука масою 12,4 г згоріла в атмосфері кисню. Утворився карбон (ІV) оксид об'ємом 8,96 л (н.у.), вода масою 18 г і азот. Густина речовини за метаном -1,94. Обчисліть хімічну формулу речовини.

Відомо: m(аміну)=12,4 г, V(СO2)=8,96 л, m(H2O)=18 г, DCH4(CxHyOz)=1,94

Знайти: формула СхНуNz-?

Розв'язування

1. При згорянні аміну всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, всі атоми Гідрогену - у молекули води.  Обчислюємо кількість речовини атомів Карбону, Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у аміні:

n(C)=n(CO2)=V(CO2):VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

М(Н2О)=18 г/моль

n(H)=2n(H2O)=2m(H2O):M(H2O)=218 г : 18 г/моль=2 моль

2. Знаходимо масу Карбону і Гідрогену:

m(С)=n(С)•М(С)=0,4 моль•12 г/моль=4,8 г

m(Н)=n(Н)•М(Н)=2 моль•1 г/моль=2 г

3. Обчислюємо масу і кількість речовини Нітрогену в аміні:

m(N)=m(аміну)-m(С)-m(Н)=12,4 г - 4,8 г - 2 г=5,6 г

n(N)=m(N):M(N)=5,6 г : 14 г/моль=0,4 моль

4. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Нітрогену:

х:у:z=n(C):n(H):n(N)=0,4:2:0,4=4:20:4=1:5:1, отже, найпростіша формула СН5N

5. Знаходимо істинну формулу:

M(CH5N)=Ar(C)+5Ar(H)+Ar(N)=12+51+14=31

M(CxHyNz)=DСH4(CxHyNz)M(CH4)=1,9416=31, отже, найпростіша формула співпадає з істинною, тому істинна формула СН3NH2

Відповідь: СН3NH2

Інші завдання дивись тут...