Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Назвіть відомі вам полімери, синтезовані з вуглеводневої сировини. Поліетилен, поліпропілен, поліхлорвініл

 

Вправа 2 Сформулюйте визначення реакції полімеризації. Полімеризація — реакція утворення високомолекулярних сполук (полімерів) з низькомолекулярних (мономерів)

 

Вправа 3 Поліхлороетан має таку формулу (―СH2―СHCl―)n. Напишіть формулу мономера.

Вправа 4 Перелічіть властивості натурального та синтетичного каучуків та укажіть переваги останнього.

Властивості натурального каучука: еластичність, ізоляційні властивості, водо- й газонепроникність, зносостійкість, погана стійкість до зміни температури (із підвищенням температури він стає м’яким і липким, а в разі зниження — крихким і нееластичним). 

Властивості синтетичного каучука: еластичність, ізоляційні властивості, водо- й газонепроникність, зносостійкість, стійкість до зміни температури

Переваги синтетичного каучука: стійкість до зміни температури

ІІ рівень

Вправа 1 Поясніть чим відрізняються реакції полімеризації та поліконденсації. Реакції поліконденсації відрізняються від полімеризації тим, що крім високомолекулярної сполуки утворюється й низькомолекулярна  (вода, амоніак, спирт тощо).

 

Вправа 2 Напишіть формули двох алкадієнів, що можуть бути мономерами для синтезу каучуків. CH2=CHCH=CH2, СH2=C(CH3)CH=CH2 

 

Вправа 3 Назвіть спосіб розпізнавання натурального та штучного шовку. Натуральний шовк горить, а штучний  плавиться

ІІІ рівень

Вправа 1 Назвіть сировину для синтезу волокон, напишіть формули сполук та назвіть їх.

Сировина капрону:

епсилон-амінокапронова кислота H2N(CH2)5COOH

Сировина нейлону:

дикарбонова адипінова кислота HOOC(CH2)4COOH та 

гексаметилендіамін H2N(CH2)6NH2 

Сировина лавсану:

терефталева кислота HOOCC6H4COOH  та 

етиленгліколь (етан-1,2-ол) OHCH2CH2OH 

  

Вправа 2 Класифікуйте полімери та назвіть чим вони відрізняються між собою. За структурою полімери поділяють на лінійні, розгалужені й просторові; за відношенням до температури — на термопластичні й термореактивні.

Відрізняються фізичними властивостями. Полімери лінійної структури еластичні, гнучкі, термопластичні,  повільно розчиняються в деяких розчинниках з утворенням в'язких розчинів; розгалуженої  нееластичні, гнучкість зменшується із зростанням ступеня розгалуження, розчиняються погано; сітчастої  пружні, легше руйнуються, термореактивні, набухають в органічних розчинниках. 

Термопластичність - це властивість тіла змінювати свою форму за нагрівання і зберігати її після охолодження.

 

Вправа 3 Поясніть, як практично довести, що полібутадієновий та поліізопреновий каучуки є ненасиченими полімерами. Якісною реакцією на ненасичені сполуки є їх взаємодія з бромом.

Напишіть рівняння реакції.

1) CH2=CHCH=CH2 + Br2 -> CH2BrCH=CHCH2Br

                                        1,4-дибромобут-2-ен

    CH2BrCH=CHCH2Br + Br2 -> CH2BrCHBrCHBrCH2Br

                                          1,2,3,4-тетрабромобутан

2)  CH2=C(СH3)CH=CH2 + Br2 -> CH2BrC(СH3)=CHCH2Br

                                        1,4-дибром,2-метилбут-2-ен

    CH2BrC(СH3)=CHCH2Br + Br2 -> CH2BrC(СH3)BrCHBrCH2Br

                                          1,2,3,4-тетрабром,2-метилетан

 

Вправа 4 Обчисліть масу бутан-1,3-дієну та об'єм кисню (н.у.), що вступлять в реакцію горіння, якщо утворився карбон (IV) оксид кількістю речовини 2 моль.

Відомо: v(СO2)=2 моль

Знайти: m(СH2=CHCH=CH2)-?, V(O2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

 х г                      у л     2 моль

2CH2=CHCH=CH2 + 11O2 → 8CO2 + 6H2O

108 г                   246,4 л  8 моль

M(CH2=CH―CH=CH2)=54 г/моль, маса 1 моль=54 г, а маса 2 моль=108 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 11 моль - у 11 разів більший об'єм, тобто 246,4 л

х=2 моль  108 г : 8 моль=27 г

у=2 моль  246,4 л : 8 моль=61,6 л

Відповідь: 27 г бутан-1,3-дієну і 61,6 л кисню

IV рівень

Вправа 1 Напишіть реакції, що лежать в основі виробництва:

а) ізопренового каучуку, політетрафлуороетену, волокна капрон. Укажіть назви реакцій за допомогою яких їх синтезують.

Реакція полімеризації ізопренового каучука:

Реакція полімеризації політетрафлуороетену:

 F   F       F   F

  │  │         

nC=C ->(CC)n

 │         │  

 F   F       F  F

Реакція поліконденсації капрону:

 

Вправа 2 Поясніть суть процесу перетворення каучуку в гуму та ебоніт. 

Гуму виготовляють з вулканізованого каучуку. Суть процесу вулканізації полягає в «зшиванні» макромолекул каучуку містками з атомів Сульфуру за місцем розриву подвійних зв’язків, завдяки чому каучук стає стійким до дії температури. Ебоніт утворюється, якщо масова частка Сульфуру в складі каучуку становить 25–40%

Де застосовують ці продукти органічного синтезу.

Із гуми виготовляють покришки й камери для коліс, її застосовують для електроізоляції, промислові товари, медичні прилади, виробництва труб, взуття. Ебоніт застосовують для виготовлення гребінців, рукояток ножів, мундштуків духових музичних інструментів, прикрас

 

Вправа 3 У вас є волокна: вовна, натуральний шовк, ацетатне волокно, капрон. Поясніть способи їх розрізнення. Вовна і натуральний шовк горять із запахом паленого пір'я, а ацетатне волокно і капрон плавляться.

 

Вправа 4 Суміш вуглеводнів масою 22,4 г, що містила етан й ненасичені етен і бутан-1,3-дієн кількістю речовини по 0,2 моль, піддали дії брому в надлишку. Обчисліть, як зміниться маса суміші після реакції.

Відомо: m0(суміші)=22,4 г, v(С2Н6)=v(C2H4)=v(CH2=CHCH=CH2)=0,2 моль

Знайти: як зміниться маса суміші-?

Розв'язування

1. Складаємо рівняння реакції бромування етену:

0,2 моль         х г

C2H4 + Br2  C2H4Br2

1 моль           188 г

M(C2H4Br2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

х=0,2 моль  188 г : 1 моль=37,6 г

2. Складаємо рівняння реакції бромування бутан-1,3-дієну:

    0,2 моль                               х г

CH2=CHCH=CH2 + 2Br2  CH2BrCHBrCHBrCH2Br

   1 моль                                 374 г

M(CH2BrCHCHCH2Br)=374 г/моль, маса 1 моль=374 г

х=0,2 моль  374 г : 1 моль=74,8 г

3. Обчислюємо масу етану:

M(C2H6)=30 г/моль

m(C2H6)=v(C2H6)M(C2H6)=0,2 моль30 г/моль=6 г

4. Знаходимо сумарну масу суміші після реакції:

m(суміші)=m(C2H6)+m(C2H4Br2)+m(C4H6Br4)=6 г+37,6 г + 74,8 г=118,4 г

5. Знаходимо як зміниться маса суміші після реакції:

m(суміші)-m0(суміші)=118,4 г - 22,4 г=96 г

Відповідь: маса суміші після реакції збільшиться на 96 г

Інші завдання дивись тут...