Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Етен масою 2,8 г вступив у реакцію з бромом. Утворився продукт масою 18 г. Обчисліть масову частку домішок в етені.

Відомо: m(С2H4 з дом.)=2,8 г, m(C2H4Br2)=18 г

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції: 

х г               18 г

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

28 г             188

М(С2Н4)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

М(С2Н4Br2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

х=m(C2H4)=28 г • 18 г : 188 г = 2,6 г

2. Масу домішок в суміші етену масою 2,8 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масову частку чистого етену:

ω2Н4)=(m(C2H4):m(C2H4 з дом.))100%=(2,6 г:2,8 г)100%=92,86%

Розраховуємо масову частку домішок:

ω(дом.)=100%-ω(C2H4)=100%-92,86%=7,14%

ІІ спосіб

Розраховуємо масу домішок:

m(дом.)=m(C2H4 з дом.)-m(C2H4)=2,8 г-2,6 г=0,2 г

Обчислюємо масову частку домішок в етені:

ω(дом.)=(m(дом.):m(C2H4 з дом.))100%=(0,2 г100%):2,8 г=7,14%

Відповідь: 7,14%

 

Вправа 2 3 природного газу об’ємом 2 м3, що містить метан з масовою часткою домішок 20%, добули етин. Обчисліть об’єм етину (н.у.), що утворився.

Відомо: V(СH4 з дом.)=2 м3ω(дом.)=20%

Знайти: V(C2H2)-?

Розв'язування

1. Масу чистого метану в суміші природного газу об'ємом 2 м3 можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого метану:

ω(СН4)=100%-ω(дом.)=100%-20%=80%

Розраховуємо об'єм чистого метану:

2 м3 - 100%

х м3 - 80%

х=V(CH4)=2 м3 • 80% : 100%=1,6 м3

ІІ спосіб

Розраховуємо об'єм домішків:

2 м3 - 100%

х м3 - 20%

х=V(дом.)=2 м3 • 20% : 100%=0,4 м3

Розраховуємо об'єм метану в природному газі:

V(CH4)=V(СH4 з дом.)-V(дом.)=2 м3-0,4 м3=1,6 м3

2. Записуємо рівняння реакції: 

1,6 м3     х м3              

2CH4 ->   C2H2 + 3Н2

44,8 м3    22,4 м3 

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, а 2 кмоль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 м3.

х=V(C2H2)=1,6 м3 • 22,4 м3 : 44,8 м3=0,8 м3

Відповідь: 0,8 м3

 

Вправа 3 Етаналь масою 10 г з масовою часткою домішок 12% відновили до етанолу. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного продукту.

Відомо: m(СH3CHO з дом.)=10 г, ω(дом.)=12%

Знайти: m(C2H5OH)-?

Розв'язування

1. Масу чистого етаналю в суміші масою 10 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в етаналі:

m(дом.)=(ω(дом.)m(СH3CHO з дом.)):100%=12%10 г:100%=1,2 г

Розраховуємо масу чистого етаналю:

m(СH3CHO)=m(СH3CHO з дом.)-m(дом.)=10 г-1,2 г=8,8 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етаналю:

ω(СH3CHO)=100%-ω(дом.)=100% - 12%=88%

Обчислюємо масу чистого етаналю:

m(СH3CHO)=(ω(СH3CHO)m(СH3CHO з дом.)):100%=88%10 г:100%=8,8 г 

2. Записуємо рівняння реакції:  

 8,8 г                x г

CH3CHO + H2 -> C2H5OH

 44 г                 46 г

М(СH3CHO)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

х=m(C2H5OH)=46 г • 8,8 г : 44 г=9,2 г

3. Обчислюємо кількість речовини етанолу:

М(С2Н5OH)=46 г/моль

v(C2H5OH)=m(C2H5OH)/M(C2H5OH)=9,2 г : 46 г/моль=0,2 моль

Відповідь: 9,2 г і 0,2 моль етанолу.

 

Вправа 4 Бензен масою 30 г з масовою часткою домішок 9% прореагував із хлором за наявності каталізатора. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(С6H6 з дом.)=30 г, ω(дом.)=9%

Знайти: m(C6H5Сl)-?, m(HCl)-?

Розв'язування

1. Масу чистого бензену в суміші масою 30 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в бензені:

m(дом.)=(ω(дом.)m(С6H6 з дом.)):100%=9%30 г:100%=2,7 г

Розраховуємо масу чистого бензену:

m(С6H6)=m6H6 з дом.)-m(дом.)=30 г-2,7 г=27,3 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого бензену:

ω(С6H6)=100%-ω(дом.)=100%-9%=91%

Обчислюємо масу чистого бензену:

m(С6H6)=(ω(С6H6)m(С6H6 з дом.)):100%=91%30 г:100%=27,3 г

2. Записуємо рівняння реакції:  

27,3 г            x г        y г

C6H6 + 3Cl2 -> C6H5Cl +   HCl

78 г             112,5 г    36,5 г

М(С6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

М(С6Н5Cl)=112,5 г/моль, маса 1 моль=112,5 г

М(НCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г

х=m(C6H5Cl)=27,3 г • 112,5 г : 78 г=39,375 г

y=m(HCl)=27,3 г • 36,5 г : 78 г=12,775 г

Відповідь: 39,375 г С6H5Cl і 12,775 г HCl

 

Вправа 5 Етанова кислота вступила в реакцію з магнієм масою 40 г з масовою часткою домішок 10%. Обчисліть масу солі й об’єм газу (н. у.), що утворилися під час перебігу реакції. Назвіть утворені речовини.

Відомо: m(Mg з дом.)=40 г, ω(дом.)=10%

Знайти: m(CH3COOH)-?, m(H2)-?

Розв'язування

1. Масу чистого магнію в суміші масою 40 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в магнії:

m(дом.)=(ω(дом.)m(Mg з дом.)):100%=10%40 г:100%=4 г

Розраховуємо масу чистого магнію:

m(Mg)=m(Mg з дом.)-m(дом.)=40 г-4 г=36 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого магнію:

ω(Mg)=100%-ω(дом.)=100% - 10% = 90%

Обчислюємо масу чистого магнію:

m(Mg)=(ω(Mg)m(Mg з дом.)):100%=90%40 г:100%=36 г

2. Записуємо рівняння реакції:  

36 г                        x г           y л

Mg + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Mg + H2

24 г                      142 г          22,4 л

М(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г

М((CH3COO)2Mg)=142 г/моль, маса 1 моль=142 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.

х=m((CH3COOH)2Mg)=36 г • 142 г : 24 г=213 г

y=V(H2)=36 г • 22,4 л : 24 г=33,6 г

Відповідь: 213 г Mg і 33,6 л H2

 

Вправа 6 Унаслідок взаємодії кальцій карбіду масою 256 г з водою виділився етин об’ємом 67,2 л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок у технічному карбіді. Визначте масу кальцій гідроксиду, що утворилася при цьому.

Відомо: m(СaС2)=256 г, V(C2H2)=67,2 л

Знайти: m(Ca(OH)2)-?, ω(дом.)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:  

x г                   y г         67,2 л

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 +  C2H2

64 г                 74 г        22,4 л

М(CaC2)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

М(Ca(OH)2)=74 г/моль, маса 1 моль=74 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.

х=m(CaC2)=67,2 л • 64 г : 22,4 л=192 г

у=m(Ca(OH)2)=67,2 л • 74 г : 22,4 л=222 г

2. Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m(СаС2 з дом.)-m(СаС2)=256 г-192 г=64 г

3. Обчислюємо масову частку домішків в кальцій карбіті:

ω(дом.)=(m(дом.):m(СаС2 з дом.))100%=(64 г : 256 г)100%=25%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини етину:

γ(C2H2)=V(C2H2):VM=67,2 л : 22,4 л/моль=3 моль

2. Записуємо рівняння реакції: CaC2+2H2O->Ca(OH)2+C2H2

За рівнянням реакції v(CаС2):v(Cа(ОН)2):v(C2H2)=1:1:1, тому

v(CаС2)=v(Cа(ОН)2)=v(C2H2)=3 моль

3. Обчислюємо маси кальцій гідроксиду і чистого кальцій карбіду.

М(Ca(OH)2)=74 г/моль, М(CaC2)=64 г/моль

m(Cа(OH)2)=v(Ca(OH)2)M(CaOH)2)=3 моль74 г/моль=222 г

m(CaC2)=v(CaC2)M(CaC2)=3 моль64 г/моль=192 г

4. Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m(СаС2 з дом.)-m(СаС2)=256 г-192 г=64 г

5. Обчислюємо масову частку домішків в кальцій карбіді:

ω(дом.)=(m(дом.):m(СаС2 з дом.))100%=(64 г : 256 г)100%=25%

Відповідь: 222 г Ca(OH)2 і 25% CaC2

Інші завдання дивись тут...

  • ольга
    доброго вечора
    3 грудня 2023 22:13