Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним.

1. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами називають реакціями естерифікації.

2. Естери — похідні вуглеводнів, молекули яких містять естерну групу

―СOO―R.

3. Реакції взаємодії естеру й води називають реакціями гідролізу.

4. Для естерів характерна структурна ізомерія карбонового ланцюга та ізомерія між класами сполук.

5. Жири — продукти насиченого триатомного спирту гліцеролу і вищих карбонових кислот.

6. За походженням жири поділяють на тваринні і рослинні.

7. Склад і будову молекул жирів установлено методами аналізу та синтезу.

8. Жири окиснюються на повітрі під дією світла і тепла.

9. Реакцію лужного гідролізу називають омиленням.

 

Вправа 2. Назвіть естери, записані структурними формулами:

а) метилпропаноат

в) етилпропаноат

б) метилбутаноат

г) метилетаноат

Вправа 3. Складіть формули естерів за їхніми назвами:

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються між такими речовинами: СН3СООН, Na, KOH, Na2CO3, C3H7OH. Укажіть реакцію естерифікації.

1) 2СН3СООН + 2Na -> 2CH3COONa +H2

2) СН3СООН + KOH -> CH3COOK + H2O

3) 2СН3СООН + Na2CO3 -> CH3COONa + CO2 + H2O

4) СН3СООН + C3H7OH -> CH3CO-O-C3H7 + H2O - реакція естерифікації

5) 2C3H7OH + 2Na -> 2C3H7ONa + H2

6) Na2CO3 + 2KOH = 2NaOH + K2CO3

 

Вправа 5. Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою. Назвіть речовини, зазначені літерами А і Б.

Етан → етин → А → етанол → етанова кислота → бутилетаноат.

↓                             ↓                  ↓

Б                         етаналь     магній етаноат

хлоробензен

1) C2H6 -> C2H2 + 2H2

2) 3C2H2 -> C6H6    (Б)

3) C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

4) C2H2 + H2 -> C2H4  (А)

5) C2H4 + H2O -> C2H5OH

6) C2H5OH -> CH3COOH

7) C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

8) 2СH3COOH + MgO -> (CH3COO)2Mg + H2O

9) CH3COOH + C4H9OH -> CH3CO-O-C4H9

 

Вправа 6. Обчисліть масу етанової кислоти, що утвориться внаслідок гідролізу пропілетаноату масою 20,4 г, якщо вважати, що естер повністю гідролізував.

Відомо: m(CH3CO-O-C3H7)=20,4 г

Знайти: m(CH3COОН)-?

Розв'язування

І спосіб

   20,4 г                      х г

СH3CO-O-C3H7 + H2O = CH3COOH + C3H7OH

  102 г                        60 г

M(СH3CO-O-C3H7)=102 г/моль, маса 1 моль=102 г

M(СH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

20,4 г / 102 г = х г / 60 г, звідси

х=24,4 г  60 г : 102 г =12 г

ІІ спосіб

M(СH3CO-O-C3H7)=102 г/моль

M(СH3COOH)=60 г/моль

γ(CH3CO-O-C3H7)=m(CH3CO-O-C3H7):M(CH3CO-O-C3H7)=20,4:102=0,2 моль

СH3CO-O-C3H7 + H2O = CH3COOH + C3H7OH

γ(CH3CO-O-C3H7):γ(CH3COOH)=1:1, тому γ(CH3COOH)=0,2 моль

m(CH3COOH)=γ(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,2 моль60 г/моль=12 г 

Відповідь: 12 г СН3СООН

 

Вправа 7. Для виготовлення ромової есенції використовують метанову кислоту й етанол. Обчисліть, які маси цих сполук треба взяти, щоб добути естер масою 185 кг, якщо виробничі втрати не враховувати.

Відомо: m(HCO-O-C2H5)=185 кг

Знайти: m(HCOОН)-?, m(C2H5ОН)-?

Розв'язування:

І спосіб

  х кг        у кг          185 кг

HCOOH + C2H5OH = HCO-O-C2H5 + H2O

  46 кг     46 кг           74 кг

M(HCOOH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг

M(С2H5OH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг

M(HСO-O-C2H5)=74 кг/кмоль, маса 1 кмоль=74 кг

х кг / 46 кг = 185 кг / 74 кг, звідси

х=m(HCOОН)=185 кг  46 кг : 74 кг =115 г

у кг / 46 кг = 185 кг / 74 кг, звідси

у=m(C2H5ОН)=185 кг  46 кг : 74 кг =115 г

ІІ спосіб

M(HCOOH)=46 кг/кмоль

M(С2H5OH)=46 кг/кмоль

M(HСO-O-C2H5)=74 кг/кмоль

γ(HCO-O-C2H5)=m(HCO-O-C2H5):M(HCO-O-C2H5)=185 кг:74 кг=

=2,5 кмоль

HCOOH + C2H5OH = HCO-O-C2H5 + H2O

За рівнянням γ(COOH):γ(C2H5OH):γ(HCO-O-C2H5)=1:1:1, тому 

γ(COOH)=γ(C2H5OH)=γ(HCO-O-C2H5)=2,5 моль

m(COOH)=γ(COOH)M(COOH)=2,5 кмоль • 46 кг/кмоль=115 кг

m(C2H5OH)=γ(C2H5OH)M(C2H5OH)=2,5 кмоль • 46 кг/кмоль=115 кг

Відповідь: по115 кг кожної сполуки

 

Вправа 8. Жир складу С3Н5(СOOС17Н33)3 кількістю речовини 2,5 моль піддали омиленню калій гідроксидом. Обчисліть маси продуктів реакції, назвіть їх.

Відомо: m(С3Н5(СOOС17Н33)3)=2,5 моль

Знайти: m(C3H5(OН)3)-?, m(C17H33СOOK)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   2,5 моль                            х г           у г

С3H5(СOOС17Н33)3 + 3KOH = C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK

  1 моль                              92 г          960 г

M(С3H5(OН)3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г

M(C17H33COOK)=320 г/моль, маса 3 моль=960 г

2,5 моль / 1 моль = х г / 92 г, звідси

х=2,5 моль  92 г : 1 моль =230 г

2,5 моль / 1 моль = у г / 960 г, звідси

у=2,5 моль  960 г : 1 моль =2400 г=2,4 кг

ІІ спосіб

M(С3H5(OН)3)=92 г/моль

M(C17H33COOK)=320 г/моль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5(СOOС17Н33)3 + 3KOH = C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK

γ(С3H5(СOOС17Н33)3):γ(C3H5(OH)3)=1:1, тому γ(C3H5(OH)3)=2,5 моль

γ(С3H5(СOOС17Н33)3):γ(C17H33COOK)=1:3, тому 

γ(C17H33COOK)=3γ(С3H5(СOOС17Н33)3)=32,5 моль=7,5 моль

m(C3H5(OH)3)=γ(C3H5(OH)3)M(C3H5(OH)3)=2,5 моль92 г/моль=230 г

m(C17H33COOK)=γ(C17H33COOK)M(C17H33COOK)=7,5 моль320 г/моль=

=2400 г=2,4 кг

Відповідь: 230 г С2Н5(ОН)3 і 2,4 кг C17H33COOK

 

Вправа 9. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його, заповнивши вертикальні стовпці. У виділеному рядку прочитаєте назву хімічної реакції, що відбувається між органічними речовинами. Естерифікація.

За вертикаллю:

1. Назва ненасиченої вищої карбонової кислоти. Ліноленова

2. Речовини з приємним запахом. Естери

3. Назва насиченої вищої карбонової кислоти. Пальмітинова

4. Реакція лужного гідролізу жирів. Омилення

5. Характеристична група карбонових кислот. Карбоксильна

6. Назва рідких жирів за походженням. Рослинні

7. Речовина для виявлення лужного середовища. Фенолфталеїн

8. Речовини, що впливають на перебіг хімічних реакцій. Каталізатори

9. Реакції, за допомогою яких визначають склад речовин. Якісні

10. Назва солей етанової кислоти. Етаноати

11. Триатомний спирт. Гліцерол

12. Назва класу речовин, молекули яких містять характеристичну групу –СHО. Альдегіди

13. Загальна назва солей, утворених спиртами. Алкоголятами

Інші завдання дивись тут...