Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним.

1. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами називають реакціями естерифікації.

2. Естери — похідні вуглеводнів, молекули яких містять естерну групу

―СOO―R.

3. Реакції взаємодії естеру й води називають реакціями гідролізу.

4. Для естерів характерна структурна ізомерія карбонового ланцюга та ізомерія між класами сполук.

5. Жири — продукти насиченого триатомного спирту гліцеролу і вищих карбонових кислот.

6. За походженням жири поділяють на тваринні і рослинні.

7. Склад і будову молекул жирів установлено методами аналізу та синтезу.

8. Жири окиснюються на повітрі під дією світла і тепла.

9. Реакцію лужного гідролізу називають омиленням.

 

Вправа 2. Назвіть естери, записані структурними формулами:

а) метилпропаноат

в) етилпропаноат

б) метилбутаноат

г) метилетаноат

Вправа 3. Складіть формули естерів за їхніми назвами:

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються між такими речовинами: СН3СООН, Na, KOH, Na2CO3, C3H7OH. Укажіть реакцію естерифікації.

1) 2СН3СООН + 2Na -> 2CH3COONa +H2

2) СН3СООН + KOH -> CH3COOK + H2O

3) 2СН3СООН + Na2CO3 -> 2CH3COONa + CO2 + H2O

4) СН3СООН + C3H7OH -> CH3―COOC3H7 + H2O - реакція естерифікації

5) 2C3H7OH + 2Na -> 2C3H7ONa + H2

6) Na2CO3 + 2KOH = 2NaOH + K2CO3

 

Вправа 5. Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою. Назвіть речовини, зазначені літерами А і Б.

Етан → етин → А → етанол → етанова кислота → бутилетаноат.

↓                             ↓                  ↓

Б                         етаналь     магній етаноат

хлоробензен

1) C2H6 -> C2H2 + 2H2

2) 3C2H2 -> C6H6    (Б)

3) C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

4) C2H2 + H2 -> C2H4  (А)

5) C2H4 + H2O -> C2H5OH

6) C2H5OH ->[o] CH3COOH

7) C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

8) 2СH3COOH + MgO -> (CH3COO)2Mg + H2O

9) CH3COOH + C4H9OH -> CH3―COOC4H9

 

Вправа 6. Обчисліть масу етанової кислоти, що утвориться внаслідок гідролізу пропілетаноату масою 20,4 г, якщо вважати, що естер повністю гідролізував.

Відомо: m(CH3―COOC3H7)=20,4 г

Знайти: m(CH3COОН)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакці:

   20,4 г                      х г

СH3―COOC3H7 + H2O = CH3COOH + C3H7OH

  102 г                        60 г

M(СH3―COOC3H7)=102 г/моль, маса 1 моль=102 г

M(СH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

х=m(CH3COOH)=24,4 г  60 г : 102 г =12 г

ІІ спосіб

M(СH3―COOC3H7)=102 г/моль

v(CH3―COOC3H7)=m(CH3―COOC3H7):M(CH3―COOC3H7)=

=20,4 г : 102 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:

СH3―СOOC3H7 + H2O = CH3COOH + C3H7OH

За рівнянням реакції v(CH3―СOOC3H7):v(CH3COOH)=1:1, тому 

v(CH3COOH)=v(CH3―СOOC3H7)=0,2 моль

M(СH3COOH)=60 г/моль

m(CH3COOH)=v(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,2 моль60 г/моль=12 г 

Відповідь: 12 г СН3СООН

 

Вправа 7. Для виготовлення ромової есенції використовують метанову кислоту й етанол. Обчисліть, які маси цих сполук треба взяти, щоб добути естер масою 185 кг, якщо виробничі втрати не враховувати.

Відомо: m(H―СOOC2H5)=185 кг

Знайти: m(HCOОН)-?, m(C2H5ОН)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакці:

  х кг        у кг          185 кг

HCOOH + C2H5OH = H―СOOC2H5 + H2O

  46 кг     46 кг           74 кг

M(HCOOH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг

M(С2H5OH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг

M(HСO-O-C2H5)=74 кг/кмоль, маса 1 кмоль=74 кг

х=m(HCOОН)=185 кг  46 кг : 74 кг =115 кг

у=m(C2H5ОН)=185 кг  46 кг : 74 кг =115 кг

ІІ спосіб

M(H―СOOC2H5)=74 кг/кмоль

v(HCO-O-C2H5)=m(H―СOOC2H5):M(H―СOOC2H5)=185 кг:74 кг=

=2,5 кмоль

Записуємо рівняння реакці:

HCOOH + C2H5OH = H―COOC2H5 + H2O

За рівнянням реакції v(HCOOH):v(C2H5OH):v(H―COOC2H5)=1:1:1, тому 

v(HCOOH)=v(C2H5OH)=v(H―COOC2H5)=2,5 моль

M(HCOOH)=46 кг/кмоль, M(С2H5OH)=46 кг/кмоль

m(HCOOH)=v(HCOOH)M(HCOOH)=2,5 кмоль • 46 кг/кмоль=115 кг

m(C2H5OH)=v(C2H5OH)M(C2H5OH)=2,5 кмоль • 46 кг/кмоль=115 кг

Відповідь: по 115 кг кожної сполуки

 

Вправа 8. Жир складу С3Н5(СOOС17Н33)3 кількістю речовини 2,5 моль піддали омиленню калій гідроксидом. Обчисліть маси продуктів реакції, назвіть їх.

Відомо: m(С3Н5(СOOС17Н33)3)=2,5 моль

Знайти: m(C3H5(OН)3)-?, m(C17H33СOOK)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   2,5 моль                            х г           у г

С3H5(СOOС17Н33)3 + 3KOH = C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK

  1 моль                              92 г          960 г

M(С3H5(OН)3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г

M(C17H33COOK)=320 г/моль, маса 3 моль=960 г

х=m(C3H5(OH)3)=2,5 моль  92 г : 1 моль =230 г

у=m(C17H33COOK)=2,5 моль  960 г : 1 моль =2400 г=2,4 кг

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

С3H5(СOOС17Н33)3 + 3KOH = C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK

За рівнянням реакції v(С3H5(СOOС17Н33)3):v(C3H5(OH)3)=1:1, тому

v(C3H5(OH)3)=v(С3H5(СOOС17Н33)3)=2,5 моль

v(С3H5(СOOС17Н33)3):v(C17H33COOK)=1:3, тому 

v(C17H33COOK)=3v(С3H5(СOOС17Н33)3)=32,5 моль=7,5 моль

M(С3H5(OН)3)=92 г/моль, M(C17H33COOK)=320 г/моль

m(C3H5(OH)3)=γ(C3H5(OH)3)M(C3H5(OH)3)=2,5 моль92 г/моль=230 г

m(C17H33COOK)=γ(C17H33COOK)M(C17H33COOK)=7,5 моль320 г/моль=

=2400 г=2,4 кг

Відповідь: 230 г С2Н5(ОН)3 і 2,4 кг C17H33COOK

 

Вправа 9. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його, заповнивши вертикальні стовпці. У виділеному рядку прочитаєте назву хімічної реакції, що відбувається між органічними речовинами. Естерифікація.

За вертикаллю:

1. Назва ненасиченої вищої карбонової кислоти. Ліноленова

2. Речовини з приємним запахом. Естери

3. Назва насиченої вищої карбонової кислоти. Пальмітинова

4. Реакція лужного гідролізу жирів. Омилення

5. Характеристична група карбонових кислот. Карбоксильна

6. Назва рідких жирів за походженням. Рослинні

7. Речовина для виявлення лужного середовища. Фенолфталеїн

8. Речовини, що впливають на перебіг хімічних реакцій. Каталізатори

9. Реакції, за допомогою яких визначають склад речовин. Якісні

10. Назва солей етанової кислоти. Етаноати

11. Триатомний спирт. Гліцерол

12. Назва класу речовин, молекули яких містять характеристичну групу –СHО. Альдегіди

13. Загальна назва солей, утворених спиртами. Алкоголятами

Інші завдання дивись тут...