Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Класифікуйте органічні речовини на спирти, альдегіди, карбонові кислоти, аміни за їхніми формулами: Спирти: C6H13OH, C6H5OH, CH3OH, C4H9OH, C7H15OH.

Альдегіди: CH3CHO, C2H5CHO, C5H11CHO.

Карбонові кислоти: CH3COOH, C15H31COOH, C17H35COOH. 

Аміни: С2H5NH2, C6H5NH2, (C2H5)2NH.

 

Вправа 2. Класифікуйте аміни на первинні й вторинні за їхніми формулами та назвіть первинні аміни: 

а) вторинна 

б) первинна (пропан-1-амін)

в) вторинна

г) первинна (пропан-1-амін)

ґ) первинна (феніламін)

д) первинна (бутан-1-амін)

е) третинна

У разі заміщення одного атома Гідрогену в молекулі амоніаку на алкільну групу, утворюються первинні аміни, у випадку заміщення двох атомів Гідрогену — вторинні аміни, а якщо заміщені всі три атоми — третинні аміни.

 

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) CH3–NH2 + H2 [CH3NH3]+ + OH-

б) С6Н5–NH2 + 3Br2 С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

в) С6Н5–NH2 + H2 [C6H5NH3]+ OH-

 

Вправа 4. Поясніть, які зміни спостерігатимуться, якщо в пробірки з розчином метанаміну долити розчини фенолфталеїну та фіолетового лакмусу. Розчин метанаміну змінить колір фенолфталеїну на малиновий, а лакмусу - на синій. 

Чим зумовлені такі зміни? Водні розчини амінів містять у надлишку гідроксид-аніони ОН і мають лужне середовище.

 

Вправа 5. Метанамін кількістю речовини 2 моль повністю згорів в атмосфері кисню. Обчисліть, які об’єми кисню (н.у.) і повітря витратяться під час реакції.

Відомо: ν(CH3NH2)=2 моль

Знайти: V(O2)-?, V(повітря)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 2 моль      х л

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

 4 моль    201,6 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 9 моль газу займуть 201,6 л

х = 2 моль • 201,6 л : 4 моль = 100,8 л

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому повітря треба взяти у 5 разів більшого об'єму:

V(повітря)=5V(О2)= 5•100,8 л=504 л

IІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4СH3NH2 + 9O2  4CO2↑ + 10H2O + 2N2

За рівнянням γ(CH3NH2):γ(O2)=4:9, тому 

γ2)=9γ(CH3NH2):4=92 моль:4=4,5 моль

V(O2)=γ2)•VM=4,5 моль•22,4 л/моль=100,8 л

У повітрі об'ємна частка кисню становить близько φ(О2)=20%, тому 

V(повітря)=(V(О2)/φ(О2))100%=(100,8 л:20%)100%=504 л

Відповідь: 504 л повітря

 

Вправа 6. До емульсії феніламіну з водою масою 200 г із масовою часткою феніламіну 0,02 долили бромну воду в надлишку. Обчисліть масу утвореної речовини. Назвіть продукт реакції.

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(С6Н5–NH2)=0,02

Знайти: m(С6Н2Br3–NH2)-?

Розв'язування

І спосіб

m(С6Н5–NH2)=ω(С6Н5–NH2)m(розчину)=0,02200 г=4 г

M(С6Н5–NH2)=93 г

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль

Записуємо рівняння реакції:

    4 г                      х г

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

   93 г                    330 г

х = 330 г • 4 г : 93 г = 14,2 г

ІІ спосіб

m(С6Н5–NH2)=ω(С6Н5–NH2)m(розчину)=0,02200 г=4 г

γ(С6Н5–NH2)=m(С6Н5–NH2):M(С6Н5–NH2)=4 г : 93 г/моль=0,043 моль

Записуємо рівняння реакції:

С6Н5–NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3–NH2 + 3HBr

За рівнянням γ(С6Н5–NH2):γ(С6Н2Br3–NH2)=1:1, тому 

γ(С6Н2Br3–NH2)=γ(С6Н5–NH2)=0,043 моль

М(С6Н2Br3–NH2)=330 г/моль

m(С6Н2Br3–NH2)=γ(С6Н2Br3–NH2)M(С6Н2Br3–NH2)=0,043моль330г/моль=14,2 г

Відповідь: 14,2 г; 2,4,6-трибромоанілін

 

Вправа 7. У складі речовини масові частки елементів становлять: Карбону — 53,33%, Гідрогену — 15,55%, решта — Нітроген. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: ω(C)=53,33%, ω(H)=15,55%  

Знайти: CxHyNz-?

Розв'язування

ω(N)=100% - ω(C) - ω(H)=100% - 53,33% - 15,55%=31,12%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 53,33 г, атомів Гідрогену — 15,55 г, атомів Нітрогену — 31,12 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі сполуки (співвідношення кількостей речовини елементів):

x:y:z=γ(C):γ(H):γ(N)=m(C)/M(C) : m(H)/M(H) : m(N)/M(N)=

=(53,33/12):(15,55/1):(31,12/14)=4,44:15,55:2,22

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х:у:z=4,44/2,22 : 15,55/2,22 : 2,22/2,22=2:7:1, отже, формула сполуки C2H7N, або C2H5NH2

Відповідь: C2H5NH2

Інші завдання дивись тут...