Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть, які речовини належать до амінокислот. Амінокислоти — це органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.

 

Вправа 2. Назвіть характеристичні (функціональні) групи атомів у складі амінокислот, поясніть їхню хімічну природу. Амінокислоти містять дві характеристичні (функціональні групи): аміногрупу NH2 (група амінів) і карбоксильну групу СООН (група карбонових кислот)Карбоксильна група зумовлює кислотні властивості, а аміногрупа - основні властивості, тому амінокислоти є амфотерними сполуками.

 

Вправа 3. Складіть молекулярні та структурні формули амінокислот за їхніми назвами:

а) 5-амінопентанова;

NH2―CH2―CH2―CH2―CH2―COOH

б) 2-аміно-3-метилбутанова;

CH3―CH―CH―COOH

       │        

       CH3 NH2

в) 3-аміно-3-метилбутанова

       CH3        

       │

CH3―C―CH2―COOH

       

       NH2

г) 2-аміно-4-метилпентанова;

CH3―CH―CH2CH―COOH

       │           

       CH3        NH2

ґ) 3-аміно-4-метилгептанова.

CH3CH2CH2CHCH―CH2COOH

                    │   

                    CH3 NH2

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій за схемою: метан → етин → А → етанол → Б → етанова кислота → В → метанол. Назвіть речовини, зазначені літерами А, Б, В.

1) 2CH4 -> C2H2 + 3H2

2) C2H2 + H2O -> CH3CHО

А - етаналь (оцтовий альдегід)

3) CH3CHO + H2 -> C2H5OH

4) C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

Б - етаналь (оцтовий альдегід)

5) CH3CHO ->[o] CH3COOH

6) 2CH3COOH + Ca -> (CH3COO)2Ca + H2 

В - водень

7) 2H2 + CO -> CH3OH  (при р, кат.)

 

Вправа 5. Натрій гідроксидом повністю нейтралізували 2-амінопропанову кислоту кількістю речовини 0,7 моль. Обчисліть масу натрій гідроксиду, що витратився, і масу солі, що утворилася.

Відомо: у(CH3-CH(NH2)-COOH)=0,7 моль

Знайти: m(NaOH)-?, m(CH3-CH(NH2)-COONa)-? 

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль                 х г               у г

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH -> CH3-CH(NH2)-COONa + H2O 

1 моль                  40 г              111 г

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г

M(CH3-CH(NH2)-COONa)=111 г/моль, маса 1 моль=111 г

х=0,7 моль  40 г : 1 моль = 28 г

у=0,7 моль  111 г : 1 моль = 77,7 г

Відповідь: 28 г NaOH, 77,7 г CH3-CH(NH2)-COONa

 

Вправа 6. Нітрогеновмісна органічна сполука містить у своєму складі 61,02% Карбону, 15,25% Гідрогену, решта — Нітроген. Густина її парів за карбон (ІV) оксидом дорівнює 1,341. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: ω(C)=61,02%, або 0,6102, ω(H)=15,25%, або 0,1525, 

DCO2(CxHyNz)=1,341  

Знайти: CxHyNz-?

Розв'язування

M(CхHуNz) = DCO2(CxHyNz)M(CO2)=1,34144 г/моль=59 г/моль,

Mr(CxHyNz)=59

x=ω(C)Mr(CxHyNz):Ar(C)=0,6102•59:12=3

y=ω(H)Mr(CxHyNz):Ar(H)=0,1525•59:1=9

ω(N)=1-ω(C)-ω(H)=1-0,6102-0,1525=0,2373

z=ω(N)Mr(CxHyNz):Ar(N)=0,2373•59:14=1

Oтже, формула С3Н9N, або С3H7NH2

Відповідь: C3H7NH2

Інші завдання дивись тут...