Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Установіть відповідність між складом і назвами характеристичних (функціональних) груп.

А >С=О

Б –ОН

В –СООН

 

1 карбоксильна

2 карбонільна

3 гідроксильна

4 альдегідна

Відповідь: А-2, Б-3, В-1

 

Вправа 2. Установіть відповідність між формулами та назвами сполук.

А СН3–СООН

Б С2Н5–ОН

В С3Н8О3

Г СН3–ОН

1 метанол

2 гліцерол

3 етанова кислота

4 етанол

5 метан

Відповідь: А-3, Б-4, В-2, Г-1

 

Вправа 3. Обчисліть і позначте масову частку Карбону в етанолі (С2Н5ОН).

А 51,97 %

Б 52,37 %

В 51,2 %

Г 52,17 %

Відповідь: Г

ω(C)=2•Ar(C)/Mr(C2H5ОН)=2•12:46=0,5217, або 52,17%,

де Mr(C2H5ОН)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(О)=2•12+6•1+16=46

 

Вправа 4. Обчисліть і позначте об’єм кисню (н.у.), що витратиться на згоряння етанолу масою 72,915 г.

А 106,52 л

Б 107,535 л

В 108,525 л

Г 108,01 л

Відповідь: А

Відомо: m(C2H5OH)=72,915 г

Знайти:V(O2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

72,915 г    х л

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

46 г         322,4 л

Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46, тому

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х=V(O2)=72,915 г • (322,4 л) : 46 г =106,52 л

Відповідь: 106,52 л О2 

 

Вправа 5. Обчисліть і позначте масу утвореного етаноату, якщо натрій гідроксид масою 12 г повністю нейтралізували етановою кислотою.

А 24,6 г

Б 25,8 г

В 22,4 г

Г 24,1 г

Відповідь: А

Відомо: m(NaOH)=12 г

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

12 г                         х г

NaOH + CH3COOH = CH3COONa + H2O

40 г                        82 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+1+16=40, тому

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г

Mr(CH3COONa)=2Ar(C)+3Ar(H)+2Ar(O)+Ar(Na)=212+31+216+23=82, тому

M(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г

х=m(CH3COONa)=12 г • 82 г : 40 г =24,6 г

Відповідь: 24,6 г CH3COONa 

 

Вправа 6. Обчисліть об’єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) і масу води, що утворяться внаслідок повної взаємодії кальцій карбонату масою 25 г з надлишком етанової кислоти.

А 2,8 л СО2; 2,75 г Н2О 

Б 5,6 л СО2; 4,5 г Н2О

В 3,36 л СО2; 7,35 г Н2О

Г 5,24 л СО2; 4,35 г Н2О

Відповідь: Б

Відомо: m(CaCO3)=25 г

Знайти: V(CO2)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

25 г                                           х л       у г

CaCO3 + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

100 г                                         22,4 л    18 г

Mr(СaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому

M(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х=V(CO2)=25 г • 22,4 л : 100 г =5,6 л

у=m(H2O)=25 г • 18 г : 100 г =4,5 г

Відповідь: 5,6 л СО2 і 4,5 г Н2О 

 

Вправа 7. Обчисліть об’єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) і масу води, що утворяться за повного згоряння гліцеролу масою 27,6 г. Якій кількості речовини відповідає така маса гліцеролу?

Відомо: m(C3H8O3)=27,6 г

Знайти: V(CO2)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

27,6 г                 х л         у г

C3H8O3 + 5O2 -> 3CO2↑ + 4H2O

92 г                 3•22,4 л    72 г

Mr3H8O3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+316=92, тому

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль=72 г

х=V(CO2)=27,6 г • (322,4 л) : 92 г = 20,16 л

у=m(H2O)=27,6 г • 72 г : 92 г = 21,6 г

v(C3H8O6)=m(C3H8O3)/M(C3H8O3)=27,6 г : 92 г/моль=0,3 моль

Відповідь: 20,16 л СО2 і 21,6 г Н2О, 0,3 моль гліцеролу 

Інші завдання дивись тут...

  • Denzel
    Топчик
    21 вересня 2022 14:35