Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Установіть відповідність між складом і назвами характеристичних (функціональних) груп.

А –NH2

Б –ОН

В >С=О

Г –СООН

1 карбоксильна

2 карбонільна

3 гідроксильна

4 аміногрупа

5 альдегідна

Відповідь: А-4, Б-3, В-2, Г-1

 

Вправа 2. Установіть відповідність між формулами та назвами сполук.

А СН3–ОН

Б СН3–СООН

В С3Н8О3

Г H2N–СН2–СООН

1 етанова кислота

2 гліцерол

3 аміноетанова кислота

4 метанол

5 метанова кислота

Відповідь: А-4, Б-1, В-2, Г-3

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакцій за схемою, назвіть продукти реакцій.

С2Н6 → СО2 → С6Н12О6 → (–С6Н10О5–)n

С2Н5Cl

2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O

6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + O2

6H12O6 -> (C6H12O6)n

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

 

Вправа 4. Обчисліть і позначте масову частку Нітрогену в аміноетановій кислоті.

А 19,97 %

Б 18,67 %

В 18,25 %

Г 19,37 %

Відповідь: Б

ω(N)=Ar(N)/Mr(H2N-CH2-COOH)=14:75=0,1867, або 18,67%, де

Mr(H2N-CH2-COOH)=Ar(N)+5•Ar(H)+2•Ar(C)+2•Ar(O)=14+5•1+2•12+2•16=75

 

Вправа 5. Напишіть рівняння утворення трипептиду аміноетанової кислоти, позначте пептидний зв’язок.

 

Позначте групи атомів (пептидний зв'язок) на рисунку:

CN

   │

  O  H

Вправа 6. Аміноетанову кислоту добувають під час взаємодії хлороетанової кислоти з амоніаком, що відбувається за таким рівнянням: Cl–CH2–СООН + NH3 -> H2N–CH2–COOH + HCl. Обчисліть масу аміноетанової кислоти, якщо в реакцію вступив амоніак (н.у.) об’ємом 8,96 л. Яка маса хлороетанової кислоти витратилася?

Відомо: V(NH3)=8,96 л

Знайти: m(H2N–CH2–COOH)-?, m(Cl–CH2–СООН)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

х г                  8,96 л         у г   

Cl–CH2–СООН + NH3 -> H2N–CH2–COOH + HCl

94,5 г             22,4 л         75 г

Mr(Cl–CH2–СООН)=Ar(Сl)+2Ar(C)+3Ar(H)+2Ar(O)=35,5+212+31+216=

=94,5, тому M(Cl–CH2–СООН)=94,5 г/моль, маса 1 моль=94,5 г

Mr(H2N–CH2–COOH)=2Ar(C)+5Ar(H)+2Ar(O)+Ar(N)=212+51+216+14=75,

тому M(H2N–CH2–COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г

х=m(Cl–CH2–СООН)=8,96 л • 94,5 г : 22,4 л = 37,8 г

у=m(H2N–CH2–COOH)=8,96 л • 75 г : 22,4 л = 30 г

Відповідь: 30 г аміноетанової кислоти і 37,8 г хлороетанової кислоти

Інші завдання дивись тут...