Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Визначте ряд, що містить формули тільки алканів.

А С2Н6, С4Н8, СН4 

Б С2Н2, С2Н6, С2Н4

В С6Н14, С2Н6, С10Н22

Г С6Н6, С2Н2, С9Н20

Відповідь: В

Загальна формула алканів: CnH2n+2

 

Вправа 2. Укажіть назву алкану, молекула якого має структурну формулу (дивись у підручнику)

А 3,4-диметилгексан 

Б 1,2,3,4-тетраметилбутан

В 1,2,3-триметилпентан

Г октан

Відповідь: А

 

Вправа 3. Укажіть назву алкану, структурна формула якого наведена у підручнику

А 3-етил-1,2,5-трипентан

Б 4-етил-3-метилгептан

В 3,5-диметил-4-етилпентан

Г 4-етил-5-метилгексан

Відповідь: Б

 

Вправа 4. Позначте два структурні ізомери речовини, формула якої С5Н12.

Відповідь: В, Г

 

Вправа 5. Визначте та складіть структурні формули трьох структурних ізомерів, густина парів яких за неоном становить 3,6.

Mr(CxHy)=DNe(CxHy)Mr2)=3,620=72 

1)   СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

2)   СН3—СН—СН2—СН3

            |       

            СН3

3)      СН3              

        |

  СН3—С—СН3

         |       

         СН3

Відповідь: С5Н12

 

Вправа 6. Обчисліть об’єм хлору (н. у.), що прореагував із метаном масою 320 г на першій стадії хлорування. Назвіть утворені продукти реакції.

Відомо: m(CH4)=320 г

Знайти: V(Сl2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

320 г  х л

CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl

16 г   22,4 л

Mr(CH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16, тому

M(CH4)=16 г/моль, маса 1 моль=16 г

х=V(Cl2)=320 г • 22,4 л : 16 г =448 л

Відповідь: 448 л Cl2

 

Вправа 7. Октан вступив у реакцію повного окиснення, унаслідок чого утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 89,6 л (н.у.). Обчисліть масу та кількість речовини октану, що прореагував.

Відомо: V(CO2)=89,6 л

Знайти: m(C8H18)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

 x г                 89,6 л

2C8H18 + 25O2 = 16CO2 + 18H2O

2•114 г            16•22,4 л

Mr(C8H18)=8•Ar(C)+18•Ar(H)=8•12+18•1=114, тому

M(C8H18)=114 г/моль, маса 1 моль=114 г, а маса 2 моль=228 г

х=m(C8H18)=89,6 л • 228 г : (1622,4 л) =57 г

v(C8H18)=m(C8H18):M(C8H18)=57 г : 114 г/моль=0,5 моль

Відповідь: 57 г і 0,5 моль

 

Вправа 8. Масова частка Карбону в складі речовини — 84%. Відносна густина її парів за киснем становить 3,125. Виведіть молекулярну формулу речовини. Напишіть скорочені структурні формули її двох найближчих гомологів і трьох структурних ізомерів, назвіть їх за систематичною номенклатурою.

Відомо: СхНу, ω(С)=84%, або 0,84, DО2(CxHy)=3,125

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

Mr(CxHy)=DО2(CxHy)Mr2)=3,12532=100

ω(Н)=100%-84%=16%

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,84100:12=7

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,16100:1=16, отже, формула С7Н16

Гомологи: CH3―(CH2)6―CH3 ― октан,  

CH3(CH2)4CH3 ― гексан

Ізомери Назва

1)   СН3—СН—СН2—СН2СН2—СН3

            |       

            СН3

 2-метилгексан 
2) СН3—СН2СН—СН2СН2—СН3

                 |       

                 СН3

  3-метилгексан

3)       СН3

          |

   СН3—С—СН2—СН2—СН3

          |       

          СН3

  2,2-диметилпентан

Відповідь: С7Н16

Інші завдання дивись тут...