Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «алкени», «алкіни».

Вуглеводні із загальною формулою СnН2n, у молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок, називають алкенами.

Вуглеводні із загальною формулою СnН2n–2, у молекулах яких між атомами Карбону наявний один потрійний зв’язок, називають алкінами.

 

Вправа 2. Назвіть структурні ізомери вуглеводнів за їхніми формулами (дивись підручник):

а) бут-2-ен

б) 4-метилгекс-2-ин

в) 2-метиппент-2-ен

г) 2-етил-4-метилпент-1-ен

ґ) 3-метилпент-1-ин

д) 2,3-диметилпент-2-ен

 

Вправа 3. Складіть напівструктурні формули сполук за їхніми назвами:

а) 3,3-диметилпент-1-ен

           СН3

            |

СН2=СН—ССН2СН3

            |       

            СН3

б) 4-етил-3,4-диметилгепт-2-ен

               СН3

                |

СН3СН=СССН2СН2СН3

            |   |      

            СН3С2Н5

в) 3-метилпент-1-ин

СНС—СНСН2СН3

         |       

         СН3

г) 3-етилгекс-1-ин

СНС—СHСН2СН2СН3

         |       

         С2Н5

ґ) 4-метилпент-2-ин

СН3СССНСН3

              |       

              СН3

д) 3,3,4,4-тетраметилгекс-1-ен

           СНСН3

            |    |

СН2=СН—С— ССH2СH3

            |    |      

            СH3CH3

е) пент-2-ин

СН3СССН2СН3

є) 2,2-диметилгепт-3-ин

       СН3

       |

СН3С—СССH2СН2СН3

       |       

       СН3

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій між речовинами, назвіть продукти реакцій:

a) СН2=СН2 + Br2СН2Br—CH2Br; 1,2-дибромоетан

б) СН≡СН + 2Cl2 → СНСl2—CHCl2 1,1,2,2-тетрахлороетан

в) СН2=СН2 + НBr → СН3СН2Br; бромоетан 

г) CH2=CH2 + 3O22СO2 + 2H2O; карбон (IV) оксид і вода

ґ) 3СН2=СН2 + 2КMnO + 4H2O → 3CH2OH—CH2OH + 2MnO2 + 2KOH; етан-1,2-діол (етиленгліколь), манган (IV) оксид, калій гідроксид  

д) CH2=CH2 + HCl  СН3СН2Сl; хлороетан

е) СН≡СН + Н2О → CH3CHO; етаналь 

є) CH≡CH + 2H2 → СН3СН3. етан

 

Вправа 5. Класифікуйте речовини, подані формулами, на алкани, алкени й алкіни: 

Алкани: С2Н6, С9Н20, С6Н14, С8Н18

Алкени: С5Н10, С7Н14, С8Н16

Алкіни: С3Н4, С4Н6, С5Н8, С2Н2

Загальна формула алканів СnH2n+2, алкенів СnH2n, алкінів СnH2n–2.

 

Вправа 6. Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою. Назвіть речовини, зазначені літерами А і Б.

Метан → А → етан → Б → 1,2-дихлороетан; Б → хлороетан

2CH4 -> CHСH + 3H2      A-етин

СHCH + 2H2 -> CH3—CH3  

CH3—CH3 -> CH2=CH2 + H2    Б-етен

CH2=CH+ Cl2 -> CH2Cl—CH2Cl

СН2=СН2 + HCl -> CH3CH2Cl

 

Вправа 7. Етан масою 240 г дегідрували. Обчисліть масу етену та об’єм водню (н. у.), що утворилися.

Відомо: m(C2H6)=240 г

Знайти: m(C2H4)-?, V(H2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

240 г      x г      y л      

C2H6 -> C2H4 + H2

30 г       28 г    22,4 л

Mr(C2H6)=2•Ar(C)+6•Ar(H)=2•12+6•1=30, тому

M(C2H6)=30 г/моль, маса 1 моль=30 г

Mr(C2H4)=2•Ar(C)+4•Ar(H)=2•12+4•1=28, тому

M(C2H4)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г

х=m(C2H4)=240 г • 28 г : 30 г =224 г

у=V(H2)=240 г • 22,4 л : 30 г =179,2 л

Відповідь: 224 г C2H4179,2 л H2 

 

Вправа 8. Речовина містить атоми Карбону, масова частка яких становить 88,89%, решта Гідроген. Відносна густина речовини за аргоном дорівнює 1,35. Виведіть її молекулярну формулу. Назвіть речовину, складіть напівструктурну формулу.

Відомо: СхНу, ω(С)=88,89%, або 0,8889, DAr(CxHy)=1,35

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

Mr(CxHy)=DAr(CxHy)Mr(Ar)=1,3540=54

ω(Н)=100%-88,89%=11,11%

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,888954:12=4

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,111154:1=6

Отже, формула вуглеводню С4Н6

Відповідь: С4Н6, бутин, CH3CCCH3

Інші завдання дивись тут...

  • Віка
    Дуже дякую. Сайт корисний. Все доступно та просто
    8 листопада 2021 16:41
  • Анна
    cool
    19 листопада 2023 18:31