Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть основні види волокон. Волокна за походженням класифікують на природні та хімічні, хімічні поділяють на штучні та синтетичні.

 

Вправа 2 Поясніть, чим подібні та чим відрізняються природні й хімічні волокна.

Подібні: виготовляють з високомолекулярних сполук - полімерів. Складаються з тонких і довгих ниток.

Відрізняються: властивостями, походженням сировини (натуральні волокна виготовляють з природної сировини, а хімічні — хімічним способом із високомолекулярних сполук).

 

Вправа 3 Охарактеризуйте фізичні властивості синтетичних волокон. Міцні, стійкі до впливів зовнішніх чинників, еластичні, не вбирають вологу.

 

Вправа 4 Обчисліть масову частку Карбону в структурній ланці капрону.

Відомо: cтруктурна ланка капрону


Знайти: ω(C)-? 

Розв'язування

Мr(ланки)=6Ar(C)+11Ar(H)+Ar(N)+Ar(O)=612+111+14+16=113

ω(C)=6•Ar(C):Мr(ланки)=612:113=0,6371, або 63,71%

Відповідь: 63,71%

 

Вправа 5 Масова частка целюлози в складі деревини становить 0,45. Обчисліть масу целюлози, якщо маса деревини дорівнює 600 кг.

Відомо: ω(целюлози)=0,45, m(деревини)=600 кг

Знайти: m(целюлози)-?

Розв'язування

m(целюлози)=ω(целюлози)m(деревини)=0,45600 кг=270 кг

Відповідь: 270 кг

 

Вправа 6 Обчисліть масові частки Нітрогену та Оксигену в структурній ланці найлону.

Відомо: структурна ланка нейлону

Знайти: ω(N)-?, ω(O)-?

Розв'язування

Мr(ланки)=12Ar(C)+22Ar(H)+2Ar(N)+2Ar(O)=1212+221+214+216=226

ω(N)=2•Ar(N):Мr(ланки)=214:226=0,1239, або 12,39%

ω(O)=2•Ar(O):Мr(ланки)=216:226=0,1416, або 14,16%

Відповідь: 12,39% Нітрогену i 14,16% Oксигену

 

Вправа 7 Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

1. С2Н6 -> С2Н4 -> С2Н5ОН -> СН3–СООН -> СН3–СОО–С2Н5

2. C2H4 -> (–СН2–СН2–)n

3. C2H5OH -> СO2 -> С6Н12О6 -> (–С6Н10О5–)n

1. С2H6 -> C2H4 + H2

   С2H4 + H2O -> C2H5OH  (t°, кат)

   С2H5OH + 2[O] -> CH3COOH + H2O 

   СН3–СООН + НO–С2Н5 -> СН3–СОО–С2Н5 + H2O

2. nC2H4 -> (–СН2–СН2–)n

3. C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

   6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

   nC6H12O6 -> (С6Н10О5)n + nH2O

 

Вправа 8 Назвіть реакцію, що лежить в основі синтезу полімерів.

А естерифікація 

Б гідрування

В полімеризація

Г дегідратація

Відповідь: В

 

Вправа 9 Укажіть назву реакції синтезу фенолоформальдегідної смоли.

А полімеризація 

Б гідратація

В дегідрування

Г поліконденсація

Відповідь: Г

 

Вправа 10 Установіть відповідність між назвами груп речовин, що надають пластмасам різних властивостей, та їхнім призначенням.

А стабілізатори 

Б піноутворювачі

В пластифікатори

Г наповнювачі 

 

1 надають еластичності

2 надають стійкості до дії температур

3 створюють пористість

4 надають забарвлення

5 урізноманітнюють властивості

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-5

Інші завдання дивись тут...