Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення.

Вправа 1. Під час згоряння органічної речовини утворилися карбон (ІV) оксид об’ємом 44,8 л і вода масою 36 г. Відносна густина її за гелієм дорівнює 14. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу алкену. Назвіть сполуку.

Відомо: V(СO2)=44,8 л, m(H2O)=36 г, DHe(CxHy)=14

Знайти: формула СхНу -?

Розв'язування

I спосіб

v(CO2)=V(CO2):VM=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H2O)=m(H2O):M(H2O)=36 г : 18 г/моль=2 моль

При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Oбчислюємо масу атомів Карбону в 2 моль газу СО2:

У 1 моль СО2 - 12 г С, тоді

у 2 моль СО2 - х г С

х=m(C)=2 моль12 г : 1 моль=24 г

Обчислюємо масу атомів Гідрогену в 2 моль води:

У 1 моль Н2О - 2 г Н, тоді

у 2 моль Н2О - х г Н

х=m(Н)=2 моль2 г : 1 моль=4 г

Знаходимо співвідношення атомів Карбону та Гідрогену:

х:у=m(C)/M(C) : m(H)/M(H)=24/12 : 4/1=2:4=1:2, отже, найпростіша формула СН2

Знаходимо істинну формулу:

M(CH2)=Ar(C)+2Ar(H)=12+21=14

M(CxHy)=DHe(CxHy)M(He)=144=56

M(CxHy):M(CH2)=56:14=4, тобто індекси біля Карбону і Гідрогену у найпростішій формулі треба збільшити у 4 рази, тому істинна формула С4Н8

II спосіб

v(CO2)=V(CO2):VM=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H2O)=m(H2O):M(H2O)=36 г : 18 г/моль=2 моль

При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Oбчислюємо кількість речовини атомів Карбону і Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у вуглеводні:

v(C)=v(CO2)=2 моль

v(H)=2v(H2O)=22 моль=4 моль

Знаходимо співвідношення атомів Карбону та Гідрогену:

х:у=v(C):v(H)=2:4=1:2, отже, найпростіша формула СН2

Знаходимо істинну формулу:

M(CH2)=Ar(C)+2Ar(H)=12+21=14

M(CxHy)=DHe(CxHy)M(He)=144=56

M(CxHy):M(CH2)=56:14=4, тобто індекси біля Карбону і Гідрогену у найпростішій формулі треба збільшити у 4 рази, тому істинна формула С4Н8

Відповідь: С4Н8

 

Вправа 2. Алкен об’ємом 5,6 л (н. у.) згорів в атмосфері кисню. Утворилися карбон (ІV) оксид об’ємом 11,2 л і вода масою 9 г. Густина речовини за киснем становить 0,875. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу алкену. 

Відомо: V(CxHy)=5,6 л, V(СO2)=11,2 л, m(H2O)=9 г, DО2(CxHy)=0,875

Знайти: формула СхНу -?

Розв'язування

I cпосіб

v(CO2)=V(CO2):VM=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H2O)=m(H2O):M(H2O)=9 г : 18 г/моль=0,5 моль

При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Oбчислюємо масу атомів Карбону в 0,5 моль газу СО2:

У 1 моль СО2 - 12 г С, тоді

у 0,5 моль СО2 - х г С

х=m(C)=0,5 моль12 г : 1 моль=6 г

Обчислюємо масу атомів Гідрогену в 0,5 моль води:

У 1 моль Н2О - 2 г Н, тоді

у 0,5 моль Н2О - х г Н

х=m(Н)=0,5 моль2 г : 1 моль=1 г

Знаходимо співвідношення атомів Карбону та Гідрогену:

х:у=m(C)/M(C) : m(H)/M(H)=6/12 : 1/1= 0,5:1=1:2, отже, найпростіша формула СН2

Знаходимо істинну формулу:

M(CH2)=Ar(C)+2Ar(H)=12+21=14

M(CxHy)=DО2(CxHy)M(О2)=0,87532=28

M(CxHy):M(CH2)=28:14=2, тобто індекси біля Карбону і Гідрогену у найпростішій формулі треба удвічі збільшити, тому істинна формула С2Н4

IІ cпосіб

v(CO2)=V(CO2):VM=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H2O)=m(H2O):M(H2O)=9 г : 18 г/моль=0,5 моль

При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Oбчислюємо кількість речовини атомів Карбону і Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у вуглеводні:

v(C)=v(CO2)=0,5 моль

v(H)=2v(H2O)=20,5 моль=1 моль

Знаходимо співвідношення атомів Карбону та Гідрогену:

х:у=v(C):v(H)=0,5:1=1:2, отже, найпростіша формула СН2

Знаходимо істинну формулу:

M(CH2)=Ar(C)+2Ar(H)=12+21=14

M(CxHy)=DО2(CxHy)M(О2)=0,87532=28

M(CxHy):M(CH2)=28:14=2, тобто індекси біля Карбону і Гідрогену у найпростішій формулі треба удвічі збільшити, тому істинна формула С2Н4

Відповідь: С2Н4

 

Вправа 3. Вуглеводень кількістю речовини 0,3 моль спалили. Утворилися карбон (ІV) оксид масою 66 г і вода кількістю речовини 1,2 моль. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу вуглеводню.

Відомо: v(CxHy)=0,3 моль, m(СO2)=66 г, v(H2O)=1,2 моль

Знайти: формула СхНу -?

Розв'язування

I спосіб

М(СО2)=44 г/моль

v(CO2)=m(CO2):M(CO2)=66 г : 44 г/моль=1,5 моль

При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води.

Oбчислюємо кількість речовини атомів Карбону і Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у вуглеводні:

v(C)=v(CO2)=1,5 моль

v(H)=2v(H2O)=21,2 моль=2,4 моль

Знаходимо співвідношення атомів Карбону та Гідрогену:

х:у=v(C):v(H)=1,5:2,4

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=1,5/1,5:2,4/1,5=1:1,6

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 5:

х:у=5:8, отже, формула вуглеводню С5Н8

ІІ спосіб

М(СО2)=44 г/моль

v(CO2)=m(CO2):M(CO2)=66 г : 44 г/моль=1,5 моль

Cкладаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

За умовою задачі співвідношення кількості речовини:

v(CхHу):v(СO2):v(Н2O)=0,3:1,5:1,2=10:5:4

За рівнянням реакції v(CxHy):v(СO2):v(Н2O)=1:х:у/2, тому 

х=5, а у/2=4, звідси у=42=8. Отже, формула вуглеводню С5Н8

Відповідь:С5Н8

Напишіть скорочені структурні формули всіх можливих ізомерів і назвіть їх за систематичною номенклатурою:

СНС—СН2—СН2—СН3  пент-1-ин

СНС—СНСН3   3-метилбут-1-ин

         |       

         СН3

СН3—С≡С—СН2—СН3  пент-2-ин

 Інші завдання дивись тут...