Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул насичених одноатомних спиртів.

Молекули насичених одноатомних спиртів сладаються з вуглеводневого замісника, яким є залишок алкану, й однієї характеристичної гідроксильної групи ОН. Усі атоми в молекулі спирту сполучені простим ковалентним зв’язком. Молекули насичених одноатомних спиртів — полярні, завдяки наявності у її складі гідроксильної групи, зокрема атома Оксигену.

 

Вправа 2. Назвіть перші п’ять представників гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів. Метанол CH3OH, етанол C2H5OH, пропанол C3H7OH, бутанол C4H9OH, пентанол C5H11OH

 

Вправа 3. Поясніть будову характеристичної групи спиртів та утворення водневих зв’язків між молекулами спиртів.  Наявність у складі молекули гідроксильної групи, зокрема атома Оксигену, спричиняє її полярність. Атом Оксигену, як більш електронегативний, відтягує на себе електронну густину зв’язку О—Н. На атомі Оксигену утворюється частковий негативний заряд δ–, а на атомі Гідрогену — частковий позитивний δ+Зв’язок ОН є полярним: Оδ–<- Нδ+. Молекули спирту, маючи полярні зв’язки, притягуються одна до одної, а саме: атом Гідрогену Нδ+ однієї молекули до атома Оксигену Оδ– іншої молекули, утворюючи водневі зв'язки між атомами спирту.

 

Вправа 4. Назвіть спирти, що є у підручнику, за їхніми формулами:

а) пропан-2-ол

б) бутан-2-ол; 

в) 2-метилпропан-2-ол

г) 4,4-диметилгексан-2-ол (правильно виберіть найдовший карбоновий ланцюг)

 

Вправа 5. Установіть відповідність між структурними формулами ізомерів та їхніми назвами.

А С2Н5–ОН 

Б СН3–СН(ОН)–СН3 

В СН3–СН2–СН(ОН)–СН3 

Г СН3–СН2–СН2–ОН

1 бутан-2-ол

2 пропан-1-ол

3 етанол

4 пропан-2-ол

5 пентан-2-ол

Відповідь: А-3, Б-4, В-1, Г-2

 

Вправа 6. Обчисліть і позначте об’єм (н.у.) і кількість речовини водню, що виділиться внаслідок взаємодії етанолу масою 18,4 г з металічним натрієм.

А 3,36 л; 0,15 моль 

Б 2,24 л; 0,1 моль 

В 4,48 л; 0,2 моль

Г 5,6 л; 0,4 моль

Відповідь: В

Відомо: m(C2H5ОH)=18,4 г

Знайти: v(H2)-?, V(H2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

18,4 г                               х моль

2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

92 г                                  1 моль

M(C2H5)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

х=v(H2)=18,4 г • 1 моль : 92 г=0,2 моль

V(H2)=v(H2)VM=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

18,4 г                               х л

2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

92 г                               22,4 л

M(C2H5)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=V(H2)=18,4 г • 22,4 л : 92 г=4,48 л

v(H2)=V(H2):VM=4,48 л : 22,4 л/моль = 0,2 моль

Відповідь: 4,48 л і 0,2 моль водню

 

Вправа 7. Виведіть молекулярну формулу спирту, що містить у своєму складі 68,18% Карбону, 13,64% Гідрогену й Оксиген, а відносна густина пари спирту за воднем дорівнює 44.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=68,18%, або 0,6818, ω(Н)=13,64%, або 0,1364, DH2(CxHyOz)=44

Знайти: формулу СхНyOz-?

Розв'язування

Mr(CxHyOz)=DH2(CxHyOz)Mr(H2)=442=88

х=ω(C)Mr(CxHyHz):Ar(C)=0,681888:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHyOz):Ar(Н)=0,136488:1=12

ω(O)=1-ω(С)-ω(H)=1-0,6818-0,1364=0,1818

z=ω(O)Mr(CxHyOz):Ar(O)=0,181888:16=1

Отже, формула С5Н12О, або С5Н11ОН

Відповідь: С5Н11ОН

 

Вправа 8. На пропан-1-ол масою 120 г подіяли гідроген бромідом до їх повної взаємодії. Обчисліть маси продуктів реакції та назвіть утворені речовини.

Відомо: m(C3H7OH)=120 г

Знайти: m(С3H7Br)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 120 г                 х г        у г

C3H7OH + HBr -> C3H7Br + H2O

 60 г                  123 г     18 г

M(C3H7OH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

M(C3H7Br)=123 г/моль, маса 1 моль=123 г

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х=m(C3H7Br)=120 г • 123 г : 60 г = 246 г

y=m(H2)=120 г • 18 г : 60 г = 36 г

Відповідь: 246 г бромопропану і 36 г води

 

Вправа 9. Етанол вступив у реакцію окиснення з купрум (ІІ) оксидом масою 16 г. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(CuO)=16 г

Знайти: m(СH3COH)-?, m(Cu)-?, m(H2O)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

                16 г       х г       у г     z г

С2Н5–ОН + CuO -> СН3СОH + Сu + H2O

                80 г       44 г      64 г   18 г

M(CuO)=80 г/моль, маса 1 моль=80 г

M(CH3COH)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

M(Cu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

M(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х=m(CH3COH)=16 г • 44 г : 80 г=8,8 г

y=m(Cu)=16 г • 64 г : 80 г=12,8 г

z=m(H2O)=16 г • 18 г : 80 г=3,6 г

Відповідь: 8,8 г CH3-COH, 12,8 г Cu i 3,6 г H2O

Інші завдання дивись тут...