Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення поняття «багатоатомні спирти». Багатоатомні спирти — оксигеновмісні органічні речовини, молекули яких розглядають як похідні алканів, у яких декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильні групи

 

Вправа 2. Укажіть, до яких спиртів належить сполука, що має формулу

СН2(ОН)–СН(ОН)–СН(ОН)–СН3.

А одноатомних 

Б двоатомних

В триатомних

Г чотириатомних

Відповідь: В

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакцій за схемами:

  СН2–ОH            СН2–ОCa

  |                     |

2CH–ОН + 6Ca → 2CH–OCa  + 3H2

  |                     |

  СН2–ОH            СН2–ОCa

  СН2–ОH             СН2–ОNa

  |                      |

2CH–ОН + 6Na → 2CH–ONa  + 3H2

  |                      |

  СН2–ОH             СН2–ОNa

Вправа 4. Складіть рівняння реакцій за схемою: метан → етин → А → 1,2-дихлороетан. 

2CH4 -> CHCH + 3H3

CHCH + H2 -> 2=СН2

2=СН2 + Cl2 -> CH2CH2

                         |      |

                       Cl    Cl

Назвіть речовину, зазначену літерою А. Відповідь: Етан

 

Вправа 5. Пропан-1,2,3-триол масою 18,4 г піддали повному окисненню. Обчисліть, який об’єм кисню (н. у.) витратився, а карбон (ІV) оксиду утворився.

Відомо: m(C3H5(OH)3)=18,4 г

Знайти: V(O2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 18,4 г          х л         у л

2C3H5(OH)3 + 7O2   ->  6CO2 + 8H2O

 184 г         156,8 л    134,4 л

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 6 моль газу  у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л, а 7 моль  у 7 разів більший об'єм, тобто 156,8 л

х=V(O2)=18,4 г • 156,8 л : 184 г = 15,68 л

y=V(CO2)=18,4 г • 134,4 л : 184 г = 13,44 л

Відповідь: 15,68 л О2 і 13,44 л СО2

 

Вправа 6. У реакції заміщення з гліцеролом повністю прореагував металічний натрій кількістю речовини 1,2 моль. Обчисліть масу утвореного алкоголяту та об’єм водню (н.у.), що виділився.

Відомо: v(Na)=1,2 моль

Знайти: m(C3H5(ОNa)3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

                 1,2 моль       х г            у л

2C3H5(OH)3 + 6Na   ->  2C3H5(ONa)3 + 3H2

                6 моль         316 г         67,2 л

M(C3H5(ONa)3)=158 г/моль, маса 1 моль=158 г, а маса 2 моль=316 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль газу – утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(C3H5(ONa)3)=1,2 моль • 316 г : 6 моль=63,2 г

y=V(Н2)=1,2 моль • 67,2 л : 6 моль = 13,44 л

Відповідь: 63,2 г C3H5(ONa)3 і 13,44 л Н2

 

Вправа 7. Унаслідок згоряння багатоатомного спирту кількістю речовини 1 моль утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 112 л (н. у.) і вода масою 108 г. Густина пари спирту за метаном становить 7,5. Виведіть молекулярну формулу спирту.

Відомо: v(СxНyОz)=1 моль, V(СO2)=112 л, m(H2O)=108 г,

DCH4(CxHyOz)=7,5

Знайти: формулу СxНyОz-?

Розв'язування

1. При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Обчислюємо кількість речовини атомів Карбону і Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у вуглеводні:

v(C)=v(CO2)=V(CO2):VM=112 л : 22,4 л/моль=5 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H)=2v(H2O)=2m(H2O):M(H2O)=2108 г : 18 г/моль=12 моль

2. Знаходимо масу Карбону і Гідрогену:

m(С)=n(С)•М(С)=5 моль•12 г/моль=60 г

m(Н)=n(Н)•М(Н)=12 моль•1 г/моль=12 г

3. Обчислюємо молярну масу спирту:

M(СxНyОz)=DCH4(CxНyOz)•М(CH4)=7,5•16 г/моль=120 г/моль

4. Обчислюємо масу спирту:

m(СxНyОz)=n(СxНyОz)•М(СxНyОz)=1 моль•120 г/моль=120 г

5. Обчислюємо масу і кількість речовини Оксигену в спирті:

m(O)=m(СxНyОz)-m(С)-m(Н)=120 г - 60 г - 12 г = 48 г

v(O)=m(O):M(O)=48 г : 16 г/моль=3 моль

6. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену:

х:у:z=n(C):n(H):n(O)=5:12:3

Відповідь: С5Н12O3, або C5H9(OH)3

Інші завдання дивись тут...